Jun 052019
 

På vegne av 21 glade CR roere, vil jeg få takke KR for at vi fikk leie båter og “soveplass” i klubben.
Vi hadde 4 flotte rodager i København.
Alle er meget fornøyd med turene.
Velkommen til CR, når det måtte passe.
Roerhilsen
Stein Mørk

Apr 122019
 

Kære KR’ere, så er det tid for at hejse standeren på Hammerro! I år kombinerer vi også klargøringen til sæsonen med standerhejsning – det er blevet en tradition.
Arrangement er fra kl. 10-16, SØNDAG 28 APRIL 2019
Standerhejsning kl 12.00
Du skal således forvente, at du bliver sat til at udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver både før og efter frokost – Det plejer at være hyggeligt!
Der er en frokost mod en som sædvanlig rimelig betaling (50 kr), samt mulighed for at købe drikkevarer. Hvis man deltager i rengøring og klargøring er frokost gratis.
Transport sker i privatbiler, med afgang kl 9.00 fra KR.
Tilmelding til Flemming Pedersen på flempdk@gmail.com, hvor du også angiver om du har brug for kørelejlighed, eller selv kan have andre med.
Mvh
Flemming

Feb 272019
 

Der deltog 58 stemmeberettigede medlemmer (samt 3 ved fuldmagt) i årets generalforsamling i KR. Efter at formanden, Niels Holmquist, havde budt velkommen, blev Morten Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter formanden aflagde beretning over det forgangne år. Herunder mindedes to af klubbens medlemmer, Erik Christensen og Tove Albrektsen, der afgik ved døden i 2018. Der kom et par kommentarer til beretningen fra forsamligen, dels en opfordring til bestyrelsen om at gennemgå klubbens roreglementer på baggrund af DFfRs vejledninger, dels en opfordring – dog uden held – til yngre medlemmer om at påtage sig bestyrelsesposten som roinstruktionschef. Beretningen blev godkendt af forsamlingen, og den kan i sin helhed læses på KR’s hjemmeside.

KR formandsberetning for 2018 190219

Som led i formandsberetningen fik Svend Vexby overrakt DFfRs langtursnål (se særskilt opslag). Svend takkede og modtog et stort bifald fra generalforsamlingens deltagere.

Efter formandsberetningen motiverede formanden udnævnelsen af Børge Kaas-Andersen til æresmedlem af KR (se særskilt opslag). Børge Kaas-Andersen takkede for hædersbevisningen, og fremhævede særligt den betydning som dygtige ledere og det sociale liv i KR havde haft, da han i sin tid begyndte at ro. Børge Kaas-Andersen modtog et stort, stående bifald fra forsamlingen.

Pkt. 3 var kassererens fremlæggelse af årsregnskabet, der kun viste mindre forskydninger i forhold til året før. Årets resultat var på 157.219 kr., idet indtægterne udgjorde 2.094.426 kr. og udgifter og finansielle poster udgjorde 1.937.206 kr. Klubbens egenkapital er på godt 22 mio. kr., der for størstedelens vedkommende udgøres af værdien af klubhuset. Regnskabet blev uden bemærkninger godkendt af generalforsamlingen.

Under punktet, blev der spurgt om det var korrekt, som det har forlydt, at klubben kunne forvente en stor stigning i areallejen. Bestyrelsen kunne dog beroligende oplyse, at det var blevet afværget af kommunen.

Pkt. 4 var et medlemsforslag om at lave en samlet årsopgørelse af roede kilometer, i stedet for som nu at opgøre rosæsonen og vinterroningen hver for sig. Et forslag fra bestyrelsen om at forslaget blev trukket tilbage, da det efter sin karakter ikke hørte hjemme på en generalforsamling, blev ikke imødekommet af forslagsstillerne. Forslaget blev derefter begrundet af forslagsstillerne, og der udspandt sig en omfattende, men sober diskussion. Argumentationen drejede sig primært om hvorvidt ændringen ville stille medlemmerne ulige i konkurrencen om at have roet mest og i erhvervelsen af kilometernåle, og om det sidste var en konkurrence, samt om ændringen ville kunne kompromittere sikkerheden i forbindelse med vinterroningen. Da forslaget blev sat til afstemning, stemte 23 for, mens 30 stemte imod, og forslaget var dermed forkastet. Derefter lagde formanden op til at videreføre dialogen om emnet med henblik på at finde en løsning, der kunne finde bred tilslutning.

Bestyrelsens indstilling til sammensætning af bestyrelse (pkt. 5), valg af revisorer (pkt. 6), samt valg af repræsentanter til DFfR (pkt. 7) og Københavns Kredsen (pkt. 8) blev fulgt. Ny i bestyrelsen er Mary Ann Christiansen (outriggermaterialforvalter), Claus Cyril Jensen (instruktionsrochef) og Carsten Yndigegn (sekretær).

Formanden takkede de tilstedeværende afgående bestyrelsesmedlemmer, Annette Kjærulf Andersen (instruktionsrochef) og Vibeke Skousen (sekretær) for deres indsats og overrakte dem hver en gave.

Feb 272019
 

På Københavns Roklubs generalforsamling tirsdag den 19. februar 2019 fik Svend Vexby tildelt DFfR’s langtursnål.

Niels Holmqvist, formand for KR, gav som begrundelse, at Svend i mere end 10 år har arrangeret fantastiske roture i Norden, i Europa og i USA, nærmere bestemt rundt om Manhattan i New York.

Det er således et stort antal roere, mere end 200, der har nydt godt af Svends initiativ.

Svend har ry for at turene er velforberedte og velkoordinerede, og de er kendetegnede ved eminent lederskab, der kommer til udtryk igennem Svends rolige, venlige og tålmodige ledelse, samt dygtighed til at løse pludseligt opståede problemer, således at deltagerne kommer hjem med gode rooplevelser.

I år står Svend for en tur på Douro floden i Portugal.

Feb 272019
 

I forbindelse med Københavns Roklubs generalforsamling tirsdag den 19. februar 2019 indstillede bestyrelsen Børge Kaas-Andersen til udnævnelse til Æresmedlem med følgende begrundelse:

Børge Kaas-Andersen har i sine 69 års aktive medlemskab af Københavns Roklub på fornem vis repræsenteret Københavns Roklub. Lokalt som fremtrædende national og international kaproer og Olympisk deltager i firer uden styrmand i Rom i 1960, som næstformand i KR og aktiv medorganisator ved Københavns Roklubs 100-års jubilæum, samt fysisk træner i en lang årrække for klubbens kaproere efter endt karriere som kaproer.  Nationalt har Børge Kaas-Andersen ledet organisationen af både Europa- og Verdensmesterskaberne på Bagsværd Sø i 1971 og 1987, samt varetaget formandsskabet i Dansk Forening for Rosport fra 1979 til 1989 og sidenhen som næstformand i Dansk Idræts Forbund´s forretningsudvalg. Internationalt har Børge Kaas-Andersen igennem 27 år fra 1973 udført et stort og betydeligt arbejde i Det internationale Roforbund (FISA) som formand for dommerkomitéen og medlem af FISA´s eksekutivkomité, og fortjent æret med FISA´s Award guldmedalje i 2018 for ”Distinguished Service for International Rowing”. Børge Kaas-Andersen er æresmedlem i både DFfR og FISA. Børge Kaas-Andersen har således på fornemste vis repræsenteret Københavns Roklub i mere end 60 år.

Æresmedlem Børge Kaas-Andersen med KR formand Niels Holmquist