Information fra KR Bestyrelsens møder 2019, 2018 og 2017

 
April 2019

Aprils bestyrelsesmøde d. 2. april havde ikke de store ting på dagsordenen, så her kommer en oversigt over løst og fast.

Vi afventer, at en arbejdsgruppe finder en løsning på, hvorledes vinterroningen skal indgå i rostatistikken. Det er allerede nu således, at man på rokortet (rokort.dk) kan se både den samlede statistik for 2018/19, samt særskilte statistikker for vinteren 2018/19 og sommeren 2019 i tabellen ’Top 10 Inrigger’ i venstre kolonne på rokortet. Brug drop-down menuen ’Vælg forespørgsel’ til at skifte mellem visningerne.

Bestyrelsen vil også have et nyt vinterroningsreglement klart til næste sæson. Flemming Simonsen, Bodil Kryger og Nicolai Skjølstrup laver et udkast, der tager udgangspunkt i DFfR’s vejledning og som dækker både inrigger og outriggerroning.

Mens vi er ved sikkerheden, så har Elisabeth forestået den obligatoriske årlige kontrol af klubbens oppustelige redningsveste. Det skal i den forbindelse understreges, at medlemmer, der ønsker at benytte egne oppustelige veste, også skal også have dem testet i klubben hvert år. Kontakt Elisabeth (40529346), så vil hun være behjælpelig.

Bestyrelsen har allerede nu opmærksomheden rettet mod de fremtidige parkeringsforhold som følge af det meget nybyggeri. Vi vil lave en analyse af medlemmernes parkeringsbehov, og vi har rettet en henvendelse til erhvervsdrivende i nærheden af klubben, om vi kan låne deres ledige parkeringspladser i aftentimerne. Der endvidere mulighed for at registre sig på Fisketorvets hjemmeside og derved få 4 timers gratis parkering.

Som Michael Windtberg har meldt ud, så er det ikke tilladt at parkere på bådpladsen. Hvis nogle, for at kunne udføre arbejde i klubben, er nødt til at køre ind på pladsen, skal bilerne være ude igen senest kl. 16.30.

Hvis man parkerer i smøgen ved bagindgangen, så skal man køre helt ind. Holder man i de to yderste lag, skal man lægge en seddel med navn og telefonnummer ved forruden, så man om nødvendigt kan kontaktes.

Dragebådsroerne udgør nu en gruppe på ca. 40 kvinder. De træner hver tirsdag aften og lørdag formiddag. Bestyrelsen forventer, at vi får stillet 4 nye dragebåde til rådighed udefra, og vil så selv anskaffe yderligere to.

Standerhejsningen var en stor succes med flot solskinsvejr, mange deltagere og hele tre nye både, der blev døbt (se billeder på hjemmesiden). Den efterfølgende frokost fik megen ros. Der er dog desværre nogle af de tilmeldte, der blot udebliver.

Lørdag d. 27. april er der åbent hus fra 10-12 i roklubben. Det er et arrangement Københavnskredsen understøtter med en stor reklamekampagne på Nørrebro Station og på bybusserne. Hvis du har mulighed for at hjælpe på dagen, så kontakt Flemming Simonsen (motion@koebenhavnsroklub.dk).

Alle hidtil planlagte langture nu er meldt ud, og også allerede fuldt bookede. Der er også KR medlemmer på internationale ture. Således er der fire KR-medlemmer med på FISA-turen til New Zealand.

Der er lidt trangt med pladsen i bådhallen for øjeblikket, men inden længe bliver GKR, Proppen, Tutten og Saltholm kørt op til Hammer-RO.

Der er arbejdsdag, klargøring og standerhejsning på Hammer-Ro, søndag d. 28. april. Alle opfordres til at komme, og samtidig medbringe relevant værktøj og redskaber til arbejdet.

Klubben har fået nye bådvogne og repareret bådhejsen. Der vil snarest komme en udmelding på KR-Info om placering af både og bådvogne på de hylder, hvor hejsen kan bruges. Med hensyn til betjening af bådhejsen, vil der blive opsat en betjeningsanvisning i bådhallen.

Roinstruktionen er kommet godt i gang. Der er allerede kommet 6 tilmeldinger til det første af de to instruktionskurser, der er lagt op på hjemmesiden. Der er ligeledes igangsat instruktion for vinterkaninerne. I instruktionsforløbene lægges der vægt på, at kaninerne hver får tilknyttet to faste mentorer, der følger dem gennem hele instruktionsforløbet.

Der har været generalforsamling i DFfR. 3 repræsentanter fra bestyrelsen deltog. Udover generalforsamlingen, blev der også afholdt inspirationsworkshops. Det var en positiv oplevelse, og hvis du er interesseret i at se materialet fra disse workshops eller læse nærmere om generalforsamlingen, kan det ses på roning.dk (samt roinfo.dk).

Ungdomsroerne tager atter på træningssamling i Ratzeburg. 15 ungdomsroere deltager i turen.

Derudover kan det nævnes, at der er fremstillet en ro T-shirt i blåt design med rødt tryk. Overskuddet ved salget, ca. 5000 kr., går til ungdomsroningen.

GKR har givet 65.000 kr. til anskaffelse af en ny motorbåd.

På arbejdsdagen blev der ryddet op i området med outriggerbåde i bådhallen. Samtidig blev alle årer til outriggerne indstillet til standard, og disse indstillinger må kun ændres, hvis en båd skal bruges til konkurrence, hvorefter indstillingen skal stilles tilbage til standard. Alle årer er blevet mærket med navnet på den båd de skal bruges i. Der er på forsøgsbasis lavet en mærkning af alle både, hvor grøn markerer begynder, og rødt øvede. Der vil blive hængt en liste over både og vægtklasse op i bådhallen.

Der vil blive arrangeret lokal- og havnestyrmandskursus i foråret. Nærmere information kommer på KR-Info.

Næste bestyrelsesmøde holdes d. 7. maj.

Carsten Yndigegn, Sekretær

Marts 2019
Tirsdag d. 5. marts mødtes den nyvalgte bestyrelse til det første møde efter generalforsamlingen. Da der var tre nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, var det første punkt på dagsordenen en orientering om bestyrelsens arbejdsmåde. Da der er mange medlemmer i bestyrelsen, har det været vigtigt at få arbejdet tilrettelagt, så bestyrelsesmedlemmerne kan være velforberedte og møderne afvikles på den aftalte tid.
Der skelnes mellem beslutnings- drøftelses- og orienteringspunkter.
På dette møde traf bestyrelsen en række beslutninger:
1. Hjertestarterkursus.
Bestyrelsen tog med tak imod et tilbud fra Stig Fischer-Bjerregaard om at foranstalte et hjertestarterkursus, så flere bliver i stand til at betjene vores hjertestarter og give førstehjælp, hvis situationen skulle opstå. Hjertestarteren er placeret uden for bygningen, så den i nødstilfælde også kan benyttes af omkringboende. Vores hjertestarter er registreret på app’en Hjertestarter.
Der vil komme information ud på KR-info, når kurset er klar til at blive afholdt.
2. Kanindåb.
Sidste år blev kanindåben først afholdt i forbindelse med standerstrygningen. Selvom det har været et problem, at der var for få deltagere til de tidligere år, så var bestyrelsen enig i at kanindåben skulle ligge lige efter sommerferien, hvor det stadig var varmt. Så må vi annoncere lidt bedre, så der kommer mange og deltager i arrangementet.
3. Navne til nye både, der skal døbes til standerhejsningen.
Klubben får både en ny 2-åres og en ny 4-åres inrigger, som vi har løfte om bliver leveret inden standerhejsningen, hvor de så vil blive døbt. Navnene bliver selvfølgelig først afsløret på dagen 😊.
4. Skiltning
Der vil blive opsat skilte ved indgangen til bådpladsen, hvor det fremgår, at arealet tilhører Københavns Roklub, ligesom der vil blive opsat skilte om at det ikke er tilladt at fortøje ved klubbens bådebro.
5. Bådhejs.
Den såkaldte bådhejs-arbejdsgruppe har fået bådhejsen efterset og repareret, således at den nu fungerer. Bestyrelsen godkendte i den forbindelse en ny betjeningsvejledning til bådhejsen. Der er tale om en sikkerhedsforskrift, som man skal gennemlæse og følge inden man betjener bådhejsen.
Der er tillige anskaffet 6 nye bådvogne, som hver skal rumme en 4-åres inrigger. Disse vil blive placeret øverst oppe på bådhylderne (3. lag). Der bliver sat navne på hver af de seks vogne, så der ikke sker forbytning med mindre bådvogne, og hver af de seks både vil få sin faste plads på bådhylderne.
Gruppen fortsætter arbejdet med at renovere bådvogne og bådhylder.
6. ’Brøndby’ båden.
Den gennemrenoverede båd mangler blot årer. De vil blive fremskaffet ved at få tilpasset og renoveret nogle af klubbens overskudsårer.
Roinstruktion
Bestyrelsen drøftede et oplæg fra Claus Jensen til roinstruktion. Der vil blive gennemført to instruktionsforløb. Første forløb starter 3. maj, og det andet forløb d. 14. juni. Hvert forløb starter en fredag aften og fortsætter den efterfølgende lørdag, og de to følgende tirsdage, for så at slutte om torsdagen i den 3. uge, hvor de nye kaniner så deltager i torsdagens fællesspisning.
Formålet har været både at lave en effektiv roinstruktion og at sikre at de nye medlemmer tillige bliver integreret i det sociale liv i klubben.
Programmet for roinstruktionen kan i sin helhed læses på hjemmesiden. Har du mulighed for at bistå, så henvend dig til Claus.
Bestyrelsen håber, at oplægget fra Claus også vil medvirke til, at frafaldet efter instruktionen bliver mindre i forhold til tidligere. Motionsroningschefen, Flemming Simonsen, arbejder videre med at sikre, hvordan nye roere kommer med i fællesroningen på en god måde.
Opfølgning på generalforsamlingen
Bestyrelsen vil som lovet på generalforsamlingen foretage en gennemgang af specielt reglementet for vinterroning.
Endvidere vil problematikken om rostatistik blive drøftet mellem repræsentanter for bestyrelsen og stillerne af medlemsforslaget på generalforsamlingen.
Arbejdslørdag – 16. marts
Der er arbejdslørdag d. 16. marts, som det tidligere er blevet meldt ud. Uden medlemmernes frivillige indsats kan KR ikke fungere. Derfor er det vigtigt, at alle der har mulighed for det, møder op, også hvis det kun er en del af dagen.
Standerhejsning
Husk at tilmelde dig til standerhejsningen d. 31. marts. Det er her vi markerer starten på den ny rosæson, og i år skulle vi gerne kunne præsentere to nye inriggere.
Roningens dag
Der køres en stor reklamekampagne på Nørreport Station for roningens dag d. 27. april. Her bliver interesserede inviteret til at besøge en af hovedstadsområdets roklubber og prøve at ro.
Er du interesseret i at hjælpe med arrangement i KR, så kontakt Flemming Simonsen.
Hammer-Ro
Standerhejsningen på Hammer-Ro finder sted d. 28. april. To af vores inriggere, Tutten og GKR, flyttes op til Hammer-Ro.
Februar 2019
Hermed denne måneds information fra KR bestyrelsens møde. Mødet var karakteriseret af forberedelse til generalforsamlingen: præsentation af kandidat til sekretærposten, Carsten Yndigen, gennemgang af regnskabet, drøftelse af forslag og kandidater til bestyrelsesposter.
Bestyrelsen godkendte regnskabet. Regnskabet blev i går tilgængeligt i KR og på hjemmesiden.
Et forslag om KR T-shirts med Standerdesign blev vedtaget. Tak til Mette Malling, for at tage teten med at få produceret KR t-shirts.
Bådhejs blev kort debatteret. Michael Windtberg vil tage fat i de involverede (eller de kan tage fat i ham).
 

Runden, hvor bestyrelsesmedlemmer kort beretter indenfor eget felt:

Husforvalter Michael:
– At HOFOR vil komme med forslag til optimering af KR’s aldrende fjernvarmeanlæg.
– Der er go’ gang i inriggerbådvedligehold
– At der er hus- og bådvedligehold 16. marts.

Anden viceformand Flemming P.:

– Dato for standerhejsning på Hammerro blev på mødet fastlagt til 11. maj 2019.

Formand Niels:

– At der er indgået lejeaftale med Skanska om leje af pladsen, hvor vore containere står, og

– at han kører trailer – og deltager i juniorernes påsketræningslejr i Ratzeburg.

Næste møde I KR’s bestyrelse er planlagt til den 5. marts 2019. Husk, at der er generalforsamling den 19. februar 2019 kl 19.

Januar 2019
Teksten her indeholder både info fra bestyrelsens møde i december 2018, opsummeret på januarmødet af Niels Holmquist og info fra mødet afholdt 8. januar 2019.
Niels opsummerede bestyrelsesmødet i december:
 • At GKR skal til Hammerro og at der er bestilt en ny 4 årers inrigger, en del af finansieringen er via overskud fra KR kontoret.
 • Der er bestilt 6 nye bådvogne i rustfrit stål fra Bjarne Halstrøm, Maribo Roklub.
 • Behov for sikkerhed i bådhallen: Bergthor har iværksat tjek af bådhylder og hejseværk med henblik på at sikre korrekt sikkerhedsmæssig dimensionering og lovliggørelse for at leve op til bl.a. arbejdstilsynets krav. KR har ikke ansatte og det er dermed ikke et lovkrav; men for at sikre, at der ikke sker noget med hverken mand eller materiel, har bestyrelsen valgt, at det skal gennemtjekkes.
 • Instruktionsrochef, Annette orienterede på december mødet, at de kandidater hun havde haft i sigte til posten som instruktionsrochef, alle havde takket nej. Annette genopstiller ikke.
I januar drøftede og besluttede bestyrelsen følgende:
 • Danish Dragon Abreas – Fagdag afholdt af dragebådsdamerne: Dragebådsdamerne afholder i KR en fagdag den 11. maj, hvor de har invitere interessenter og fagpersoner. Interesserede KR medlemmer er også velkomne til at deltage. De ønsker bl.a. at fagpersoner og interessenter også kommer ud og ror dragebåde.
 • Klubtræner til damegruppen: Der arbejdes stadig på at finde en klubtræner til damegruppen. Flemming Simonsen har undersøgt forskellige muligheder og desværre er der endnu ikke fundet nogen, der kan påtage sig opgaven.
 • “Åben Skole”: Bestyrelsen havde modtaget et oplæg og besluttede på den baggrund, at KR bakker op om initiativet  “Åben Skole”. Det er et samarbejde, hvor elever fra udskolingen lærer meget mere omkring, hvad det kræver at ro, fra teori til praksis. Det kræver af KR, at vi stiller faciliteter og trænere til rådighed. KR har tidligere indgået i dette samarbejde, og nogle af klubbens nuværende hurtige ungdomsroere snusede til roning første gang via dette samarbejde. Anne Munck er forbindelsesofficen mellem Tove Ditlevsens Skole, KR, KR- juniorer og trænere, der netop muliggør samarbejdet.
 • Modernisering af fitness udstyr: For at kunne indsætte andet og mere tidssvarende udstyr, kræver det, at det nuværende skrummel af et træningsstativ, fjernes.  Der er enighed i bestyrelsen om, at stativet ikke er tidssvarende længere, og det trænger til en udskiftning. I 1990 kostede det kr. 90.000; og det må i dag have en værdi for nogen (mener nogen). Derfor skal der gøres en indsats for at skaffe os af med det – få det solgt og skippet afsted.  Hvad skal der indkøbes i stedet? Vi skal vente et halv års tid før der er penge på kontoen til indkøb af udstyr. Dog kan der i mellemtiden udarbejdes ønske-liste og indhentes tilbud.
Orientering fra fremmødte bestyrelsesmedlemmer for deres områder:
 • Niels Holmquist: Opsamling på input til generalforsamling og kort drøftelse af hvorvidt, der mon kommer forslag til ændringer af klubbens love. Thorsten Ramstrup sætter lydanlæg til i fbm generalforsamling. Kandidatjagten er i gang, der er flere poster, hvor nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller og/eller posten har været vakant en periode: Inriggermaterielforvalter, outriggermaterielforvalter, instruktionsrochef og sekretær.
 • Henrik Martensen: Kontingentmæssigt ligger vi på niveau med sidste år. Medlemstallet ligger på samme niveau som for et år siden. Der er flere end normalt af de “voksne” der melder sig ud.
 • Vibeke Skousen; At 2x coastal er repareret; mangler dog at få monteret svirvelakser og svirvler; og der skal sættes smig. Reparatøren af båden anbefaler, at man blidt og bestemt efterspænder riggene regelmæssigt. De må ikke overspændes.
 • Thorsten Ramstrup: At TV’et skal ud af baglokalet; bestyrelsen besluttede at opsætte TV’et i ergosalen. Brug det til f.eks. at se VM i håndbold.
 • Michael Windtberg: Kigger lidt efter inrigger materiellet, og vil her i løbet af januar samle op på hvordan det går med vedligehold. Der vil være hus- og bådvedligehold 16. marts 2019.
 • Bestyrelsen holder næste møde 5. februar 2019
 • Husk generalforsamling 19. februar 2019 kl 19:00
 • Skulle du have lyst til at blive KR’s nye sekretær, er du meget velkommen til at kontakte mig, for at høre mere om, hvad det indebærer. Så hvis du er blot lidt nysgerrig efter, hvad der sker i KR, så er det en god bestyrelsespost, og måske noget for dig?
Med venlig hilsen
Vibeke Skousen
Sekretær, Københavns Roklub

December 2018
Der er ikke et referat tilgængeligt for december 2018 pga mandefald i bestyrelsen.

November 2018

Der har været gang i den, siden sidste bestyrelsesmøde med en række rorelaterede arrangementer i klubben: CHR, kanindåb og standerstrygning. Alle arrangementer er forløbet godt. Så der var i bestyrelsen stor tilfredshed over afviklingen af arrangementerne.

Denne mail begynder med informationer, der kom frem under punktet “Bordet rundt”:
– Flemming Simonsen, motionsrochef: Gav en generel og ærlig orientering omkring, hvordan området indenfor motionsroning har fungeret i sæsonen. Det svært at få nogen til at engagere sig, og det er de samme Tordensskjold soldater, der stiller op. Området for motionsroning halter gevaldigt.
– Maja Carøe: Der har været afholdt flere arrangementer (SPP-fest, CHR, Standerstrygning/kanindåb) alle er løbet fint rundt økonomisk. Det er vanskeligt at skaffe hjælpere til oprydning, og nu betyder det, at vi betaler os fra det. Typisk går der ca 50 kr pr. person i arrangementsprisen til dette.
– Annette Kjærulf Andersen: Vinterintroduktionen er startet, og der er to hold vinterkaninhold, hvor det første  var i mandags 5/11/2018 med 7 tilmeldte. Det næste afholdes i begyndelsen af 2019.
– Bodil Kryger: Forberedelse af næste sæsons langture er i gang. Der er indkaldt til indledende hvad-har-I-af-planer-møde. Bodil orienterede om, at der for nuværende er 3 KR medlemmer, der har meldt sig på langtursstyrmandskursus. Et af kurserne afholdes i KR i begyndelsen af februar 2019.
– Niels Holmquist orienterede om hans travle virke den næste tid, hvor der afholdes en lang række ro-organisatoriske møder og arrangementer. Og så havde Niels også lidt nyt udi  “Det I ikke gider høre om”: Bagsværd Rostadion, og Københavnske klubbers hævd vundne adgang dertil er alvorlig truet, idet Fonden er ved at overgive området til Bagsværd kommune. Det er tid til at tage advokater med på banen.
– Nicolai Skjølstrup, kaproningschef, orienterede, at det har været en rigtig god sæson på kaproningsfronten. Det er mange år siden, at der er 4 KR roere, der er blandt de udtagne roere til bruttogruppen i DRC: Sebastian Bache; Fred Vystavel; Steffen Bonde; Frederik Leicht. Til DM i Sorø: Vinder Frederik Leicht singlesculler DM; Cecilie Brünnich vinder sølv i singlesculler og bronze i dobbeltfire. Og som kaproningschef er det en stor glæde at se 4 KR ottere til start til Copenhagen Harbour Race. Derudover er der alle de resultater roerne har opnået i løbet af sæsonen.
– Flemming Pedersen fortæller, at der på Hammerro er lukket af for vinteren.
Og her er lidt info omkring hvad bestyrelsen besluttede og drøftede:

– Bestyrelsen besluttede, at der, baseret på ønske fra trænere og medlemmer, skal udarbejdes en plan incl. estimerede omkostninger på udskiftning af styrketræningsudstyr, bl.a. bedre maskiner til benspark. Der blev fra bestyrelsen udtrykt ønske om Thorax og flere konditionstræningsmaskiner.

– Det blev drøftet (og besluttet), hvilke både, der skal til Hammerro i næste sæson: en 4inr., og det bliver GKR eller Langebro – de er 40-50 cm kortere end andre fireårers og huset er bygget til at kunne rumme dem. Og en 2inr., og det er enten Saltholm eller Isefjord.
– Vinterroning i sculler: Dobbeltsculler er med vest på. (Det er i øvrigt også gældende for andre bådklasser, men bestyrelsen har fået denne henvendelse fra medlemmer. Der er et vinterroningsreglement for inriggere på internettet)
– Hvordan skaffer vi frivillige hjælpere? Der var på mødet en længere og generel drøftelse af problematikken vedr. at skaffe hjælpere, og det er de samme der stiller op gang på gang. Der fremkom et forslag om at lave en månedens roer på hjemmesiden, for at fremme det faktum, at vi som medlemmer er sammen om at få klubben til at fungere.
– Bestyrelsen arbejder på at finde nye bestyrelsesmedlemmer til de vakante poster i bestyrelsen, nogle har været ubesatte i lang periode, andre skyldes, at der er bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller til næste generalforsamling.
– Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og modeller for at etablere universitetsroning i KR. I første omgang tager Niels Holmquist kontakt til det hold, der roede til CHR (alle roere fra andre klubber, der studerer i København), for at høre om mulighederne for at lave en aftale, der kan tilgodese både KR og de studerende. Det vil der komme mere om senere.
Dato for næste møde er 4.december 2018.
Skulle du have brug for at læse andre af disse informationsmails, er det nu muligt på vores hjemmeside: http://www.koebenhavnsroklub.dk/info-om-kr/information-kr-bestyrelsens-moeder-2017-2018/

– Bemærk, at arbejdet er i gang, så det er ikke alle skriv, der er lagt på nettet endnu.

Med venlig hilsen

Vibeke Skousen

Sekretær, Københavns Roklub


Oktober 2018

Bestyrelsen i KR havde møde den 2. oktober 2018, og her kommer lidt info til dig fra mødet.

Generelt er der gang i rosæsonens slutspurt med planlægning og afholdelse af:

 • Kortbane DM i Sorø med god deltagelse af KR hold, og fine placeringer (afholdt 6. oktober 2018)
 • Copenhagen Harbour Race, 13. oktober
 • Kanindåb og standerstrygning, 27. okt
 • ober
 • Vintersæson: 29. oktober.

Bestyrelsen:

 • Fastlagte vintersæsonens program og afsatte tider for de mange grupper til træning i ergometre. Der vil, i lighed med andre år,  også være yoga, gymnastik, cirkeltræning, hockey m.v… Der er rift om lokalerne i hverdagene i timerne fra kl. 16:00 – 19:00. Brug derfor også ergometer/yoga salen i stue-etagen, hvis du vil træne og der er lidt for mange lyde og dufte i den store træningssal. Oversigter bliver opslået i klubben og vist på hjemmesiden i løbet af ugen inden standeren stryges.
 • Besluttede, at der skal laves mobile spejle til brug for ergometertræning i den lille sal.
 • Takkede “Ja” til tilbud fra medlem Chris Vonnesbeck om at lave inrigger bådvogne i rustfrit stål. Lever første udgave op til funktionalitet ved praktisk anvendelse, er planen at bestille yderligere tre bådvogne.
 • Debatterede instruktion og inklusion af nye medlemmer. Det er øv, at kræfter og energi, der lægges i at instruere nye medlemmer i roningen, ikke bærer frugt i form af blivende aktive  medlemmer som får gode ro-oplevelser. Har KR overhovedet kapacitet til mange nye medlemmer? Det er vanskeligt at bemande instruktions forløbene og der er ikke mange aktive roere, til at ro med nye til bl.a. fællesroning. Hvordan kan KR etablere de faste rammer, som mange erfaringer viser at nye medlemmer har brug for? Bestyrelsen vil drøfte emnet videre på kommende bestyrelsesmøder.

I bestyrelsen fik vi orientering om:

 • KR’s deltagelse i Baltic Cup, hvor Cecilie Brünnich Sørensen, fortjener et stort tillykke. I JW1X roede hun sig til sølv på 2000m og dagen derpå bronze i 500m. Derudover spurtede hun fra medalje podiet for at ro i  4x, hvor en af roerne var blevet skadet. Her roede holdet sig til også til en podieplads. I Baltic Cup konkurrerer lande, rundt om Baltic Sea om placering. Danmark fik en samlet 2. plads, foran Polen og efter Tyskland.
 • Byggeplaner og aktiviteter hos vores nabo mod øst, som også har projektitlen “Byggefelt A” (vores naboer). De vil gerne låne lidt areal hos KR til at opstille en skurvognsby.
 • Ingen nytårfest-arrangement i KR pga frafald blandt arrangørerne.
 • Vinterinstruktion er planlagt og, der er start 5. november og i januar 2019.
 • At dragebådsdamerne er glade for muligheden for at træne i dragebåde i KR i sommersæsonen.

Bestyrelsens næste møde er 6. november 2018. Her tager bestyrelsen hul på forberedelse af generalforsamling i februar 2019.

Med venlig hilsen

Vibeke Skousen
Sekretær, Københavns Roklub


September 2018

Teksten her er udsendt i mail på KR-Info, og  er et sammendrag af de emner, vi i bestyrelsen drøftede, blev orienterede om og besluttede på bestyrelsesmødet den 4. september 2018. Det er vilkårlig rækkefølge.

Bestyrelsen fastsatte datoer for arrangementer i 2019:

 • Efter ergo DM fest: 26/1-2019
 • Dansefest: 2/2-2019
 • Generalforsamling: 19/2 2019
 • Standerhejsning: 31/3 -2019 frokostarrangement
 • Husvedligehold: reservere 9/3 og 16/3
 • Kinesiske dragebåds festdag.: 9/6-2019
 • Midsommerfest / Skt. Hans fest: 22. og 23. / 6 -2019
 • Ro- og grillarrangement i regi af Københavnskredsen, et fredagsarrangement i juni eller august.
 • Port of Copenhagen: 10/8 eller 17/8 eller 24/8. Den endelige dato bliver fastlagt på et Dffr Regatta møde i nogember.
 • CHR (Copenhagen Harbour Race): 12/10-2019
 • Standerstrygning: 26/10-2019
 • Julemiddag: 19/12 -2019

Kanindåb: Bestyrelsen besluttede, at datoen fastlægges efter, at have evalueret på hvordan det fungerer i 2018 hvor vi har standerstrygning og kanindåb samtidig.

Derudover kan du glæde dig til inriggerbådvedligehold, det er allerede i november 2018.

En henvendelse til bestyrelsen fra formiddagsroerne, blev af bestyrelsen fortolket som om at gruppen ikke har behov for fast træner, nok mere behov for at forbedre teknik. Derfor foreslår bestyrelsen, at der i begyndelsen af sæsonen arrangeres teknik-dage f.eks. i en weekend. At få tilknyttet en træner som gruppe af roere, f.eks. formiddagsroerne, dame-outriggergruppen o.a. medfører at stille op til regattaer og kaproninger.

Juniorrummet har ingen ventilation, da det oprindeligt var tænkt som et depotrum. Juniorerne  har ønsket at kunne bruge lokalet mere og der mangler luft / der er behov for en nødudgang. Det skal derfor undersøges, hvad det vil koste at få lavet ventilation / vinduer, hvor ingen kan kravle ind; men man kan godt komme ud (nødudgang).

Besluttet at vinduerne i ergotræningssalen skal repareres hurtigst muligt, så de kan åbnes igen.

At benzin til motorbådene skal ud og stå i en metalbeholder med låg på.

Kontingentkasseren gav en kort status over antal medlemmer og antal udmeldte. Vi er medlemsmæssigt bagud i fht sidste år.

Juniortræner Jonathan Sølve orienterede om, at der ved Baltic Cup (Kruszwica, Polen) er deltagelse fra KR med roer Cecilie Brünnich Sørensen, trænere Jonathan Sølve og Mathilde Friis. Mathilde er træner for en ikke KR båd. Sebastian Bache og Aksel Dybdahl været til U23 EM i 4- Og, at der ved DM vil være deltagelse af de ældste juniorroere, derudover vil KR være repræsenteret med en eller flere 8+ den ene med en række tidligere guld vindende kaproere, der nu melder sig ind i KR.

Copenhagen Harbour Race (CHR) 2018  er under planlægning. Der er sendt mail ud om behov for hjælpere, bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig til en lille eller større opgave. For at begrænse festens fysiske rumfang, er der forslag om at sætte låse på omklædningsrummene og ergometersalen i tidsrummet kl. 20:00 – 06:00.

Skulle nogle medlemmer undre sig over ponton forsamlingen i bunden af Tømmergraven, hvor nogle ser meget slidte ud i forhold til den ny-anlagte, så er det KR’s pontoner, de er ikke sådan lige at fjerne, da der er meget beton i dem, og der er planer om at anvende dem f.eks. i forbindelse med kanalen, der bliver gravet øst for KR.

Bestyrelsen fastlægger på næste møde vinteraktivitetsprogrammet, det vil i sandsynligvis komme til at ligne sidste års program, med enkelte justeringer: Der skal være mere tid mellem ergometertræningen og yoga, hvorfor yoga først kan starte kl 18:30. Hvis du har forslag, ønsker og input, er du naturligvis velkommen til at sende dem til bestyrelsen.

Vinterbadehus og terrasse er skrinlagt. Der har tidligere i 2018 været fremsat ideer om  at bebygge det nye areal øst for klubben med en terrasse/veranda med udgang fra 1. sals plan, og en badstue/sauna nedenunder. Det bliver ikke til noget lige nu. Realisering af de fremlagte planer og tegninger, vil beløbe sig til  300.000 kr., og bestyrelsen vurderer, at tiden til at skulle optage et lån ikke er inde. Der er er p.t. ingen penge i kassen til at finansiere projektet. Bestyrelsen takker Niels Grundtvig-Poulsen for at have udført tegninger og lave et flot oplæg. Det vil blive gemt til økonomien er mere gunstig.

Der bliver indgået ordning for 2019 for at give dragebådsdamerne mulighed for at træne i dragebåde og have tilknytning til KR. Bestyrelsen vurderer herefter, hvordan det er gået med ordningen under de opsatte forudsætninger. bl.a. at dragebådsdamerne stiller med egen styrmand.

Standerstrygning og kanindåb er i år samme dag, og der god gang i planlægningen. Udover dåb af kaniner skal også tre både døbes:: 3x giggen, 2x coastal og en Filippi.

Husforvalter Michael Windtberg er lidt om sig og får talt med entreprenørerne på byggegrundene bl.a. omkring medlemmernes udfordringer med at kunne parkere i hverdagene og ikke mindst i forbindelse med arrangementer. Det betyder, at vi nok kan anvende nogle af arealerne til bl.a. trailer parkering i forbindelse med CHR. Hvorvidt der er parkeringsmuligheder i hverdagene, blev lidt uklart for referenten, så tal med Michael om det.

Husk at meld dig som bådhaltømmer, motorbådsfører, borddækker, tidtager, bådhal-opfylder m.v. til CHR den 13. oktober 2018.

Bestyrelsen holder næste møde 2. oktober 2018.


August 2018

Kære rokammerater

KR’s solmodne bestyrelse havde tirsdag den 14. august bestyrelsesmøde. Her er en (ikke kort) informationsmail. God læsefornøjelse.

Først bringes ”runden”, som er det punkt på bestyrelsens møder, hvor alle kort har ordet og orienterer inden for eget område.

Formand, Niels Holmquist:

 • At han har været i Irland til Coupe de la Jeunesse. En international (14 nationer) for juniorer, der ikke er med på VM plan. Noget juniorroerne kan have glæde af.
 • At der er forsinkelser i ombygningen af Bagsværd rostadion, og at Niels deltager i en række møder omkring det fremtidige rostadion.
 • At der på sigt skal anskaffes sweep årer til 8’er ”Tak KV”

Kasserer, Jane Christensen:

 • At der har været mange udgifter til bådene i år. Og udgifterne står pænt i kø for at blive betalt.
 • At grundskyldsopkrævningen er steget betragteligt i år, og lige nu kører By & Havn sagen hos kommunen, da det er By & Havn, der ejer grunden, KR lejer. Bliver grundskylden en realitet, vil klubbens konto være tom.
 • Har sammen med revisoren udarbejdet ansøgning om tilskud til Københavns Kommune i år via en elektronisk foreningsportal (og ikke længere manuelt indsendte regnskaber og blanketter.
 • At der er søgt om børneattest for alle, der har med børn og unge at gøre i KR.
 • Efterspurgte at få registreringsnummer på biler og trailere, så der kun betales omkostninger for biler og trailere, der tilhører KR.

Sekretær, Vibeke Skousen:

 • At der er behov for at få lavet et ophæng til ergometerunderlagsmåtter i stue-salen, samt ønske om flere Concept2 måtter, for de er bedre som underlag til ergometrene.
 •  Jane spørger til GDPR, og Vibeke kan orientere om, at vi er i gang, I første omgang med at klarlægge, hvor vi har data. Generelt skal vi huske, at GDPR også går ud på, at sikre, at vi har beskrevet, hvad vi gør med og hvor vi har data.

Michael Windtberg:

 • At der er modtaget et ønske om et vindue, der kan åbnes i juniorrummet, og mulighed for at åbne vinduer til brug for hurtig udluftning i stue-salen.

Flemming Pedersen:

 • At årer, der er dedikeret til en båd, f.eks. 3xgig, ikke skal anvendes til andre både
 • At vi i KR mangler strategiske overvejelser omkring, hvordan det, der sker omkring os i nærområdet, kommer til at få indflydelse på os. Meget konkret er der færre og færre parkeringspladser og med tilflytningerne er der flere og flere om pladserne, det betyder at medlemmer, der kommer til KR i bil får sværere og sværere ved at kunne parkere. Vil det på sigt medføre at medlemmer melder sig ud? Vi bør som forening tage mere strategisk stilling til det, og til hvordan vi kan imødegå forandringerne, og han opfordrede til, at vi laver en arbejdsgruppe, der arbejder med forslag hertil.

Thorsten Ramstrup:

 • At det har set lidt sløjt ud med at skaffe tut-hjælpere til fællesspisning, trods det, at der er mange, der spiser med.
 • Spurgte til anvendelse af 2x coastal. Og blev informeret om, at den skal anvendes på samme måde som andre både, og at roerne naturligvis skal være agtpågivende, når de ror uden styrmand..  Vibeke kunne orientere om, at 2x coastal stadig er under reparation, den ene rig kan ikke monteres pga en defekt.

Skilte og planche

Bestyrelsen har godkendt et forslag, som et par medlemmer har sendt til bestyrelsen, om udarbejdelse af skiltning, så det tydeligt fremgår, at området er for medlemmer af Københavns Roklub. Forslaget indeholdt også opsætning af planche (som de udstillingsskilte der er sat op om Tømmergraven), hvor der også er påsat en folderholder. På planche er der info om KR og træningstider, webadr, mm. Folder/flyer er til folk som potentielt kan blive nye medlemmer.

Medlemmer kan sige til fremmede folk, at de ikke må opholde sig her på KR’s område og henvise til skiltene og samtidig fortælle, at hvis du bliver medlem af vores herlige klub, så får du adgang til alle disse faciliteter – læs denne flyer.

Hammerro og båd-disponering

Der er opstået en udfordring med bådene på Hammerro, der tørrede i sommervarmen. Det var godt for plastic-bådene med denne svedetur; men træbådene er blevet så utætte, at de nu er kørt tilbage til KR. Der er derfor blot to 2inr. i Hammerro p.t. Derfor skal gæsteroere have besked om dette, så de kan planlægge deres ture anderledes.

På mødet blev henvist til, at ideen med Hammergården i sin tid var, at der skulle være gode både til rådighed.  ”Tutten” og ”Proppen” skal hjem til KR til grundig vedligehold i vintersæsonen.

Båddisponering i KR

Diskussionen på mødet omkring, hvorvidt bådene i KR skal ligge på faste pladser (med rotation), mundede ud i, at der lige nu mangler en materielforvalter til at kunne forvalte denne opgave.

Dragebådsdamernes fremtid i KR

Flemming orienterede omkring Dragebådsdamernes successfulde Firenze regatta, hvor damerne klarede sig rigtig godt.  Dragebådsdamerne er meget fokuserede på at ville fortsætte træning med det formål at kunne deltage i dragebådsregattaer (ikke kun for brystkræftoverlevende), og det blev i bestyrelsen drøftet hvordan vi kan imødegå dette. Punktet bliver genoptaget på et senere bestyrelsesmøde.

Havne- og lokalstyrmands-uddanner: Bestyrelsen har udnævnt Knud Henrik Strømming til at være ansvarlig for havne- og lokalstyrmandsuddannelserne. Bestyrelsen ærgerlige over, at en uoverensstemmelse har fået Knud Henrik til genoverveje denne post, da bestyrelsen mener, at Knud Henrik gør et godt stykke arbejde, som er værdsat af mange medlemmer.

Træner til outriggerdamegruppen

Bestyrelsen drøftede outriggerdamegruppens henvendelse for at få en træner tilknyttet, især til træning i otteren. Der er enighed om, at der generelt er et behov for at have en træner for voksne medlemmer. Ønsket fra damegruppen, kan afstedkomme, at andre grupper også vil have en træner, og derfor skal der tænkes lidt længere perspektiv, og trænere skal ikke kun være for damegruppen, og andre skal også, ved træning samtidig, kunne få gavn af en træner. Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt der er roere nok i damegruppen til en træner? Kan gruppen mønstre en otter på vandet hver uge? Det kan bekræftes, at det er muligt, at få otteren på vandet hver uge.

Bestyrelsen godkendte, at bruge penge på en træner under forudsætning af at outriggerdamegruppen definerer hvornår tidspunkterne for træningen skal være? Det må ikke ramle ind i tidspunkterne for juniortræning. Samtidig stiller bestyrelsen også krav til gruppen om at vise KR fanen til stævner bl.a. ved at ro til DM og CPH.

Dernæst rejser spørgsmålet sig omkring, hvem der kan være træner? Niels Holmquist har nogle emner, som han vil kontakte.

Det er en forsøgsordning, som evalueres i bestyrelsen.

Populær sal til yoga

At salen i stue-etagen i en forsøgsperiode fra september til december udlejes mandage og onsdage formiddage samt en af eftermiddagene i weekender til brug for yoga. Det er en af kontaktpersonerne fra den kinesiske dragebådsfestival.

8 af bestyrelsens medlemmer var fremmødt på dette møde.. Mange var stadig på sommerferie.  Bestyrelsen holder næste møde den 4. september 2018.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen i Københavns Roklub

Vibeke Skousen, Sekretær


Juli 2018 <Intet møde>


Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Bestyrelsen i KR har også i april afholdt bestyrelsesmøde, og her er informationer til dig som medlem af KR fra mødet, det er løst og fast i en vilkårlig orden (og desværre spiller formateringen mig et puds, og teksten kondenseret):

  • Dragebådsdamerne afholder i KR’s lokaler en fundraising middag. Formålet er at skaffe penge til rejse, ophold og deltagelse i den internationale brystkræft dragebådsregatta. KR medlemmer er meget velkomne. Mere information udsendes når dato for arrangement er klar. Her er lige et link til arrangementet, som Dragebådsdamerne skal deltage i http://www.florencebcs2018.org/
  • Efter ønske fra KR Kontoret, besluttede bestyrelsen at tage imod tilbud fra  KRs nuværende rengøringsleverandør for rengøring af køkken og festsal.
  • Husk at registrere km i rokort. Bestyrelsen anvender bl.a. data for roede km i den enkelte båd som basis salgsdisponering.
  • KR havde modtaget en forespørgsmål på hvorvidt vi vil sælge ”Tutten” og ”Proppen”, både der er på Hammerro. Bestyrelsen ønsker ikke at sælge bådene. Der er behov for at have dem på Hammerro, fordi de både er vandtætte (er ikke lavet af træ, der trækker sig sammen) og relativt vedligeholdelsesfri. ”Hafnia” og ”Rudolf” er solgt og vil snarest blive afhentet af de nye ejere.
  • Et bestyrelsesmedlem fremlagte et visionært forslag til bl.a. ejendomsinvestering i udlandet, med lækkert rofarvand og mulighed for træningslejre i ydersæsonerne. Det debaterede bestyrelsen og besluttede at være åbne overfor ideen og holde øje med muligheder.
  • Bestyrelsen besluttede at der i ergometer- og træningssalen opsættes et spejl, der kan rumme hele kroppen og man dermed kan forbedre øvelser med f.eks. håndvægte. Et medlem har foreslået, opsætningen af spejlene.
  • KRs juniorafdeling er arrangører af sommerroskole for skoleelever i perioden 9. – 12. juli 2018. Bestyrelsen har besluttet, at der i den uge ikke kan udlånes både eller overnatningsplads til gæsteroere for at skabe plads og muligheder for de nye juniorroere. Kender du en ung, der skal prøve kræfter med roning, er der her en god mulighed.
  • Kaproningschef Nicolai havde følgende: Juniorerne har været på påsketræningslejr i Ratzeburg; Axel & Sebastian er i U23 bruttogrp. og har været i Slovenien på træningsophold. Og årets første regatta: Odense Langdistance er med KR deltagelse af juniorer, u23 roere og formodentlig en dameotter.
  • Kasseren holder ferielukket fra 12. april til 13. maj. Derudover, skal du, hvis du kender til , at der sendes en faktura direkte til KR’s kasserer varsko om denne, ellers bliver den ikke betalt. Der er blandt fupmagere flere forsøg på at sende falske fakturaer og falske mails om lige at overføre beløb for en ydelse.
  • Bestyrelsen drøftede både mail udveksling og faktiske forhold omkring indretning af træningssale med ergometre. Med den valgte indretning har bestyrelsen forsøgt at tilgodese KRs medlemmer generelt. Det har derfor ikke været muligt at tilgodese 50+ gruppens særskilte ønske om at samle alle ro-ergometrene på første sal i 2 parallelle rækker foran spejlene og styrketræningen i østgavlen. Resten af klubbens medlemmer har ikke samme homogene struktur som formiddagsmotionisterne. Træningen, specielt i spidsbelastningstidsrummet fra kl. 16 til kl. 19 vil ikke kunne gennemføres tilfredsstillende med flere uafhængige grupper og trænere. Opstillingen som den er nu, tilgodeser de større motionsgrupper som træner samlet, men derudover er det forsøgt at tilgodese solister og små grupper dels med opstilling af 3-4 ro-ergometre i gavlen mod øst, dels med de 10 nye ergometre som er opstillet i stueetagen, specifikt for at tilgodese mangfoldigheden. Der skal tilgodeses: Elite, juniorer, “fællesroning”, instruktionshold, solister og små autonome grupper.
  • Der er, på trods af, at der i KR er rekord meget indendørs plads, ikke en løsning som kan favne alles behov.
  • Udover at tilgodese forskellige gruppers træning, skal vi også imødekomme brandmyndighedernes krav. Bla. skal vi være opmærksomme på, at der i træningssalen på første sal er tendens til at ergometre står for tæt på dørene og at der er møbleret med træningsudstyr omkring nødudgangene. De to smalle vinduer ud mod Fiskerihavnsgade er nødudgange.
  • Aktivitetsarrangør Maja kunne berette, at standerhejsningsfrokosten var en succes.
  • Der er behov for en inriggermaterielforvalter.
  • Et udvalg i regi af Københavns  Kredsen, arbejder på at kunne etablere et overbærings / slæbested ved Slusen i Sydhavnen. Fra KR deltager Kenny bevæbnet med de tegninger og forslag som bl.a. Henrik og Flemming har udarbejdet.
  • Flemming Pedersen, 2. viceformand, offentliggør snart dato for standerhejsning på Hammerro.
  • At gruppen af roere, der ikke er på arbejdsmarkedet om formiddagen holdt 10 års jubilæum fredag den 6/4-2018.  P.t. er gruppen på 75 medlemmer og der har været afholdt møde internt i gruppen omkring, hvorvidt man kan rumme det stigende medlemstal. Ud fra devisen, at KR er en rummelig klub, blev det i gruppen vurderet, at det kan man godt.
  • Bestyrelsen drøftede holdning til ikke-medlemmers færden på roklubbens områder, herunder slæbested, ponton og terrasser.  Generelt bør vi gøre ikke-medlemmer opmærksomme på, at de færdes på roklubben område, og at det kun er for roklubbens medlemmer. Det blev besluttet at opsætte skilte med “Kun adgang for medlemmer af Københavns Roklub”
  • Instruktionschef Annette orienterede, at det kolde forår drillede, og de 22 vinterkaniner nu skal på vandet. Første hold sommerkaniner  med 10 deltagere, startede søndag 8. april. De skal, som led i instruktionen, der er fordelt over fire tirsdage, også på vandet.
  • KR bliver beriget med fire Concept2 cykler, som er Concept2’s nyeste produkt.
  • Der afholdes studenterregatta i KR den 30. juni. Formanden nævner, at der for roklubber og for KR er gode muligheder indenfor universitets- og studenterroning.
  • Bestyrelsen er rigtig glade for at modtage forslag fra medlemmerne; dog vil vi rigtig gerne, at du medtager den økonomiske konsekvens, når du sender forslag til os. Det vil gøre bestyrelsens  beslutningen hurtigere. Alternativt skal vi selv ud og undersøge priser, og en beslutning vil først blive taget på et efterfølgende møde.
 • Bestyrelsen holder næste møde den 8. maj 2018.

Marts 2018

Februar 2018

Januar 2018

November 2017

Oktober 2017

September 2017

August 2017

Juli 2017 <Intet møde>

Juni 2017


Maj 2017

Hermed information fra KR bestyrelsens møde afholdt 2. maj 2017.

Emne: Tilgang til rofarvandet syd for slusen uafhængig af sluseåbningstider.

Der er i KR ikke forbud mod at gå gennem stigbordene ved slusen; men det anses af By & Havn for livsfarligt (i henhold til skiltning); og det er medlemmet, der skal betale for den skade, der måtte komme på materiel.

Der vil fra bestyrelsens side blive arbejdet på at få politisk tilslutning til at der etableres en form for “overbæring”, så roere kan få både fra den ene til den anden side af slusen, uden risiko for materiel og lemmer. Forslag til løsning skitseres og tages med til møde i Københavns Kommune af Niels H.

Forsikring og ansvarfordeling for styrmand og roere.

Husk på, at problemstillingen er opstået, fordi forsikringspraksis har afdækket et hul.

Thorsten R redegjorde for problemstillingen med, hvordan roere er ansvarsforsikret. Et hul i forsikringsforhold, der er dukket op efter en konkret sag fra Ry. Thorsten er i gang med at undersøge med forsikringsselskaber, hvordan dette kan løses, så roere i KR via medlemskabet i KR kan være forsikrede, hvis skade skulle ske på andre personer eller andres ejendele i forbindelse med vores færden i robåde på vandet (ved brug af både). Når tilbud foreligger, vil bestyrelsen tage stilling til det.

Derudover vil Thorsten sammen med Dffr indgå i dialog med forsikringsbranchen til at få det identificerede hul stoppet.

Kort forklaring på det identificerede hul i ansvarsforsikringspolicer:

Hullet er kort fortalt, at sker, der skader på andres ting eller personer i forbindelse med brug af både, dækker roernes ansvarsforsikringer måske ikke, da mange forsikringsbetingelser indeholder bestemmelse omkring kun at være dækkende ved brug af både på max. 3 eller 5 meters længde. Vore robåde er længere. Yderligere er der medlemmer, der måske ikke har en ansvarsforsikring (indbo- og ansvarsforsikring).

 Et andet element, er hvem er den ansvarlige? Er det roeren, der er udskrevet som styrmand, er det roeren på styrmandssædet eller er det roeren, som kan tilsiges at være skadeforvolderen?

Bemærk, at når der er konkurrencer, er det en anden sag. Og deltagerne er dækket af andre sæt forsikringer. Transport af både er ligeledes omfattet af transportforsikring (hvis man tegner den særskilt pr. transport)

Bestyrelsen følger op på dette.

Opfølgning på emne fra sidste møde omkring svømmemeterkrav

Som opfølgning på bestyrelsesmøde i april, hvor svømmekravet blev debatteret, er det i bestyrelsen besluttet, at vi hermed opfordrer alle medlemmer, der også har omgang med KR’s både på vand, om at genopfriske svømmeegenskaber. F.eks. i et af havnebadene tæt ved roklubben. Det er fint at vente til vandet bliver varmere end de i skrivende stund ca 8 C.

Hvorvidt der i indesæsonen tilbydes arrangerede fugtige øvelser i svømmehal, vil bestyrelsen tage op igen senere på året. Det vurderes, af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, at det kan være vanskeligt at få passende tids-allokering i Københavnske kommunale svømmehaller. Det skal være omkostningsneutralt for KR.

Medlemssegmentering, briefing fra arbejdsgruppen

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der debatterer, hvorledes vi på KR Web beskriver medlemsgrupperinger og mulighederne, vi tilbyder medlemmer. Gruppen består af Annette, Henrik Martensen, Nicolai, Ole H og Vibeke. Første møde afholdt 1. maj; drøftelserne fortsætter på et kommende møde.

Orientering fra Formanden

Formanden orienterede, at der er Niels Brock dragebåds arrangementer, første gang 11. maj. Der afholdes udvidet førstehjælp incl. nedkøling for juniortrænere, og få andre medlemmer i KR (20.-21. maj).

Husk at der er arrangeret vinsmagning 31. maj 2017.

Runden (her orienterer bestyrelsesmedlemmerne fra deres respektive områder)

Motionsrochef Flemming orienterede: at 4 KR’ere (Flemming, Betina, Vibeke og Svend) tager på Coastalsemnar i weekenden 6.- 7. maj; og at ”Teknik og Tempo” tilbud om tirsdagen er taget vel imod, blandt erfarne roere, og nu dukker også nogle dem, der er i målgruppen op. Målgruppen er nemlig også nyere medlemmer i alderen 25 – 35 år. Spred gerne det gode budskab!

Sekretær Vibeke havde et par henvendelser: Spørgsmål fra medlem vedr. mulighed for ”indendørs medlemskab”. Dette har tidligere være behandlet på bestyrelsesmøde; og bestyrelsen ønsker ikke at der for aktive medlemmer er differentierede medlemsskaber.

Og hun spurgte til, hvorvidt vi skal opsætte info om at KR’s bådeplads og terrasse er privat område? Bestyrelsen mener ikke det er betimeligt.

Inriggermateriel forvalter Kim, fortæller, at 4-årers inrigger ”GKR” snart bliver sendt på værft og repareret. Der er ydet støtte hertil fra GKR. Tak!

Nicolai (Kaproningrochef) og Jonathan (Juniortræner) orienterede fra Odense Langdistance, hvor KR stillede med flere roere og både. Der blev hentet fine resultater for: junior 8’er; Cecilie i 2’er og herefter kvalificeret til junior EM og Timon fik sølv i 2’er. KR stiller op med flere både til Copenhagen regatta.

Kasserer Jane fik fra bestyrelsen opbakning til at gennemgå og eliminere bankgebyrer, der betales af KR.

Næstformand Poul, at vi igen har rotter, det er modtaget fra Københavns Kommune via By & Havn. Og at han er i dialog med myndigheder og entreprenører omkring placering af markeringsbøjer (gule med kryds), der opsættes for at markere arbejdsområde i Tømmergraven. Det sker bl.a. i fbm byggeri og etablering af kanal mellem KR’s grund og nabogrunden. Bøjerne skal gerne placeres, så vi stadig kan ro ind og ud fra vor bådbro.

Instruktionsrochef Annette orienterede kort om nyligt afholdte instruktionsweekend med 17 deltagere og en stor andel meldte sig ind i KR uden yderligere betænkningstid.

Anden næstformand Flemming, fortalte, at der i år på Hammerro vil være sæsonklargøring og standerhejsning én og samme dag: 21. maj. (re.: Invitation er udsendt på KR-Info 05-05-2017.

Husforvalter Michael anmoder om, at alle er behjælpelige med at henvendelser fra entreprenører, projektledere, byggeplads personligheder, håndværkere o.a., der for tiden rumsterer på nabogrundene, bliver overdraget til ham personligt.

Loftet er undersøgt for rotter, dog er der ikke synlige spor efter de kræ.Derimod er der flere rotter i og omkring bygningerne. Rottefælder opsættes hyppigt.

Michael orienterede også om at arbejdet med friluftsplatformen, der skal være afsluttet 1. juli, går snart i gang.

Kontingentkasserer Henrik Martensen kan berette, at indmeldelser kommer ind i en lind strøm.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 6. juni 2017 kl 19 – 21

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmøderne fortsat er åbne møder, hvor alle medlemmer er velkomne til at lytte med. Referater fra møderne bliver udarbejdet af bestyrelsen (sekretæren) og distribueres på KR Info og på sigt på KR Web.

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsens medlemmer.

Med venlig hilsen

Vibeke Skousen
Sekretær, Københavns Roklub


April 2017

Marts 2017

Februar 2017

Januar 2017