Information fra KR Bestyrelsens møder 2020, 2019, 2018 og 2017

 
Oktober 2020

Dette informationsbrev indeholder:

 • Coronasituationen og vintersæsonen
 • Standerstrygningen
 • Naborelationerne
 • Bådhejs
 • Slusen
 • Klubbil
 • Klubprojekter
 • Medlemsmøde

Coronasituationen og vintersæsonen

Coronasituation giver en række udfordringer, som bestyrelsen på bedste vis har forsøgt at løse. Det vil indebære ændringer og begrænsninger i forhold til tidligere, men vi håber, at det vil være tåleligt, sådan som tiderne nu er.

 • Det vil være nødvendigt at begrænse holdstørrelserne, således at vi overholder reglerne om afstand mellem personerne og antal personer pr. kvadratmeter.

Lokalerne er blevet gennemgået, ergometre flyttet ud af ergometersalen og resten er sat op med den korrekte afstand, som skal overholdes. Der er sat et antal ergometre ind i verandastuen, hvorfra de kan flyttes ind i hockeysalen. Der er sat afstandsmarkeringer op, hvor ergometrene skal stå, når de bruges. Under brugen skal ventilationen sættes i gang, og den skal slukkes igen efter brug. Se efter pilen på væggen. Efter brug skal ergometrene i hockeysalen flyttes tilbage til verandastuen, så den uden gener kan benyttes til sit primære formål.

 • Det vil være nødvendigt at udnytte lokalerne bedre. Derfor udvider vi med flere træningstidsrum. Dvs. nogle skal starte tidligere, fortsætte længere, og fordele sig over flere dage. For at overholde hygiejnereglerne er det også vigtigt at redskaber er afsprittet og lokalet forlades senest 10 minutter før det næste hold skal starte.
 • Vi undersøger muligheden for at etablere en form for videolink fra yogasalen til hockeysalen, således at fx gymnastik kan afvikles i begge rum med én instruktør. Hvis nogen har viden og ekspertise på området, så vil vi gerne have hjælp, kontakt Thorsten Ramstrup thramstrup@gmail.com.
 • Saunaen bliver ikke åbnet. I modsætning til svømmehaller har vi ikke ressourcer til løbende rengøring eller til at kontrollere at saunaen er fuldt opvarmet inden den tages i brug. Endvidere er pladsforholdene så trange, at kun få kan anvende den samtidigt, hvilket vil indebære en stor risiko for regelbrud.
 • Der er stillet forslag om at der laves nogle møde-/foredragsaktiviteter for de medlemmer, der gerne vil komme i klubben i vintersæsonen, men ikke er trygge ved at bruge motionslokalerne. Bestyrelsen er åben over for, at der tages initiativ til siddende arrangementer med begrænset deltagertal.

Standerstrygningen

Forsamlingsforbuddet på over 50 personer gør at standerstrygningen også må blive et kompromis. Ungdomsroerne afholder deres eget arrangement, og for de voksne bliver der et udendørsarrangement om eftermiddagen med begrænset deltagerantal. Maja har udsendt invitation med mulighed for tilmelding via Doodle.

I forbindelse med standerstrygningen vil roere, der har erhvervet sølv- og guldårer blive hyldet, og er det første gang, får man også overdraget en nål. Endvidere vil øsekarret blive tildelt en langtursroer og fiduspokalen en roer, der har udmærket sig ved en særlig indsats. Måske bliver der også uddelt ét eller flere ærestegn som hæder for en længerevarende særlig indsats i KR.

Naborelationerne

Forleden fik vi brev fra Københavns Kommune om at man administrativ havde dispenseret fra kravet om at der skulle bygges en såkaldt træbrygge forrest i Tømmergraven. Dermed er vores mulighed for at komme ud med bådene sikret, og ungdomsroerne kan opretholde træningen i Tømmergraven.

Det næste vi arbejder på er at sikre broen over den kanal, der skal graves langs østsiden af klubben, bliver placeret sådan, at der ikke kommer en offentlig sti hen over vores bådplads, da det hverken er i vores eller passanternes interesse.

Vi drøftede også flisebelægning langs den nye kanal, da byggefirmaet, CASA, skal udføre denne, som betaling for at de til dels har deres containere stående på vores grund. Vi overtager i øvrigt også deres skilt foran klubhuset, når de engang har færdiggjort deres arbejde.

Bådhejs

I dele af bådhallen skal både løftes op og ned ved håndkraft. Vi undersøger derfor muligheden for at anskaffe en palleløfter (inspireret af Roforeningen KVIK).

Slusen

På grund af stigende trafik i havnen, bliver det mere og mere vigtigt, at vi let kan komme igennem slusen, så der kan ros syd for denne. Der forhandles med de relevante parter, og vi fornemmer at der er lys forude. Det forlyder at vi kan få udleveret en nøgle, således at nogle betroede, og forud instruerede roere, får mulighed for at åbne slusen efter behov.

Klubbil

Bestyrelsen undersøger muligheden for at anskaffe en ny klubbil, da den nuværende skal renoveres for et uforholdsmæssigt stort beløb for at kunne overholde de gældende miljøkrav.

Klubprojekter

Vibeke Skousen og Ivan Birch Lyck har tilbudt at forestå et projekt ’Oprydning i bådhallen’. Bestyrelsen supplerer med  Flemming Simonsen, Michael Windtberg og Mary Ann Christiansen.

Saltholm kommer hjem fra Hammerro, så den bruges til vinterroning. Samtidig køres tre af de ældste træbåde i depot deroppe. Bestyrelsen overvejer at afhænde dem.

Den glasfiberbåd, som vi fik tilbudt af Nivå Roklub, er blevet hentet, og efter en gennemgang i klubben, vil den blive placeret i Hammerro.

KR-kontoret er gået i gang med at undersøge, hvordan vi kan undgå at genere naboerne, når vi på et tidspunkt atter må afholde større sociale arrangementer, hvor musikken spiller, mens døre og vinduer åbnes.

Et medlem har spurgt om der kunne laves en form for byttecentral i klubben (primært bøger). Bestyrelsens holdning er, at det ligger uden for klubbens virke.

Apropos åbne døre og vinduer. Forleden var der indbrud, hvor et vindue blev brækket op. Som beskrevet af Michael på KR-info blev tyvene skræmt væk og glemte i skyndingen nogle effekter, som politiet har taget vare på til brug for efterforskningen. I den sammenhæng er det vigtigt at minde om at man altid skal sikre sig at døre og vinduer er lukkede, når man forlader klubben.

KR har tilbudt at stå som arrangør (det er et indtægtsgivende arrangement) for DFfR’s årlig Award begivenhed i november 2021.

Medlemsmøde d. 17. november

Vi har planlægningen af mødet på dagsordenen til næste møde i starten af november. Indsend gerne forslag, vi har p.t. kun modtaget ét på den seneste udmelding. Arrangementet vil nok fortsat skulle tage højde for et forsamlingsforbud på mere end 50 personer.

September 2020

Her følger et kort resume af hvad der blev drøftet og besluttet på det seneste bestyrelsesmøde.

 1. Arrangementer

Kanindåben finder sted lørdag d. 12. september. Formanden vil som sædvanlig deltage og give en introduktion til kaninerne, hvorefter dåbsritualet gennemføres, og der sluttes af med spisning. I år vil Juniorerne holde en separat fest.

Copenhagen Harbour Race 2020 må desværre aflyses, da arrangementet ikke kan afholdes under de retningslinjer der foreligger, hvor der er forsamlingsforbud for mere end 100 personer. Det forventes at vi kan afholde et stort Copenhagen Harbour Race i 2021. Det bliver i så fald d. 16. oktober 2021.

Standerstrygning: Det blev besluttet at holde en begrænset standerstrygning med max 100 deltagere. Det skal undersøges om mad kan portionsanrettes. Der meldes ud senere på KR-info om arrangementet og tilmelding.

Der afholdes medlemsmøde til november og dette forberedes på de næste bestyrelsesmøder. Evaluering af sæsonen i coronaens tegn er et emne der er bragt i forslag. Medlemmerne opfordres til at komme med input til emner til medlemsmødet. Der sendes en email ud på KR-info til medlemmerne.

 1. Klublivetog roningen

Der vil atter være adgang til computerne i bådhallen. Medlemmerne bedes sørge for at rengøre tastatur og mus.

Der er brug for at vi får sat gang i fællesspisningen igen. Flemming Pedersen vil prøve at tage en tjans igen og dragebådsdamerne vil også tage en tjans.

Flemming Simonsen har påtaget sig at få uddannet et antal havnestyrmænd blandt dragebådsdamerne. Såfremt man sejler nord for Langebro skal dragebådene dog være i følge med en motorbåd.

Flemming Simonsen foreslår, at vi får åbnet slusen i nogle tidsrum, som kunne passe godt for roere. Flemming undersøger nærmere.

Vi har tidligere omtalt, at de nye eldrevne havnebusser laver meget store dønninger, når de sejler. Vi skal opfordre alle roere til at være opmærksomme på dette.

 1. Materiel mv

Som tidligere nævnt skal klubbens dieselvogn udstyres med et partikelfilter, hvilket er ret bekosteligt. Det ef defor besluttet at ansøge om dispensation, så det ikke kræver partikelfilter at køre i København. Såfremt det ikke lykkes at få dispensation, vil vi afhænde bilen på bedste vis.

Pia Erikstrup har foreslået, at vi køber en coastal 1x. Bestyrelsen er positiv overfor ideen, og det undersøges om der er penge til det, og om vi kan få plads til den.

Vi har fået mulighed for at låne en inrigger fra Nivå Roklub, som de ikke selv har plads til. Det er deres ønske at den skal ligge på Hammerro. Flemming Pedersen tager en snak med Nivå med henblik på at sikre en klar aftale.

 1. Naborelationer

Der er givet tilladelse til at vores nabo mod øst må låne vores parkeringspladser i weekenden.

Dispensationsansøgningen om at undlade at bygge en kaj i Tømmergraven kører sin gang i den politiske proces, og det ser ud til vi lykkes med at stoppe, at der bliver bygget en ny kaj i Tømmergraven.

August 2020

Dette informationsbrev indeholder:

 • Information om hvordan man bliver langtursstyrmand
 • Problemer med slæbestedet
 • Motionsredskaber i bådhallen
 • Datoer for klubarrangementer i 2020-21
 • Medlemsmøde 17. november
 • Indretning af ’kanal’ arealet
 • Coronasituationen

 

Hvordan bliver man godkendt som langtursstyrmand

Bestyrelsen godkendte et oplæg fra langtursrochefen, Bodil Kryger, om hvordan man opnår lantursstyrmandsret i KR. Du kan læse hele beskrivelsen på KR’s hjemmeside: http://www.koebenhavnsroklub.dk/bliv-langtursstyrmand/.

Etablering af skridsikkert slæbested

Forleden var der et uheld på slæbestedet, hvor et medlem faldt og brækkede armen. Det er desværre ikke første gang, at der sker uheld der. Det har igennem årene været et stadigt tilbagevendende problem at gøre slæbestedet skridsikkert, og adskillige muligheder har været afprøvet. Kyllingenet er hidtil vurderet som det bedste, men det er heller ikke perfekt.

Michael Windtberg vil undersøge, om der er kommet nye produkter på markedet, som vi kunne anvende, men vi beder også om din hjælp, så har du kendskab til anvendelige belægninger, så send en mail til Michael på husforvalter@koebenhavnsroklub.dk.

Forslag om permanent opstilling af motionscykler og roergometre i bådhallen

De midlertidigt opstillede motionscykler og ergometre blev flyttet tilbage, da ergometersalen atter blev åbnet. Men der har været stor tilfredshed med også at kunne træne udendørs i løbet af sommersæsonen, så bestyrelsen har fået en henvendelse, om der ikke permanent kunne opstilles motionsredskaber i bådhallen. Flemming Simonsen har allerede fået skabt plads ved at flytte svejseudstyr og andet værktøj ud af bådhallen, så der nu fortsat kan trænes udendørs.

Datoer for arrangementer i KR i 2020-21

Bestyrelsen fastlagde datoerne for de kendte klubarrangementer i resten af dette og næste år:

 1. september 2020: kanindåb
 2. oktober 2020: Copenhagen Harbour Race
 3. oktober 2020: Standerstrygning
 4. november 2020: Medlemsmøde
 5. december 2020: juleafslutning

februar 2021: Generalforsamling (dato udmeldes senere)

 1. marts 2021: Standerhejsning
 2. maj 2021: Standerhejsning på Hammerro
 3. oktober 2021: Copenhagen Harbour Race
 4. oktober 2021: Standerstrygning
 5. december 2021: Juleafslutning

Medlemsmøde d. 17. november

Som tidligere annonceret afholdes der et medlemsmøde i efteråret efter at rosæsonen er afsluttet. Mødet afholdes tirsdag d. 17. november kl. 19-22. Selvfølgelig med forbehold for coronasituationen.

Bestyrelsen vil gerne indkalde forslag til hvilke emner der skal drøftes på mødet. Send en mail til info@koebenhavnsroklub.dk i løbet af august og september, så vi kan tilrettelægge mødet på bestyrelsesesmødet i starten af oktober.

Der vil selvfølgelig også blive et åbent punkt på mødet med mulighed for at drøfte løst og fast.

Indretning af ’kanal’ arealet

Efterhånden som byggeriet på nabogrundene skrider frem, skal der tages stilling til forskellige ting. Cykelparkeringen skal flyttes fra det nuværende sted, da det bliver omdannet til fortov. Forhåbentlig opleves det ikke som en gene. Nogle vil være glade for det. Der er allerede en del medlemmer der benytter andre steder til parkering, da der har været tilfælde af tyveri. Der er ligeledes behov for overdækning af dragebådene. Flemming Simonsen og Maja Carøe er tovholdere på et projekt om at udvikle ideer til cykelparkeringens og dragebådenes placering, samt den øvrige anvendelse af arealet ind mod den kommende kanal.

Samtidig arbejder vi videre med at løse de problemer, der opstår i takt med at naboarealerne færdiggøres. Vi har allerede udvirket, at der nu på politisk niveau tages stilling til om den såkaldte brygge, der skulle bygges ud i Tømmergraven kan skrottes. Andre problemer der tegner sig, er udformningen af den nye vej foran hovedindgangen til klubhuset, samt anlæg af en cykel- og gangbro hen over den kommende kanal øst for klubben. Skrækscenariet er at der bliver en offentlig myresti tværs over vores bådplads med alt hvad det indebærer af gener og farlige situationer for os og passanterne. Vi arbejder derfor videre med, dels at finde ud af hvad vi må finde os i, dels at finde ud af hvordan vi bedst muligt afhjælper ulemperne.

Sidder du inde med nyttig ekspertise på dette felt og som du gerne vil stille til rådighed, så kontakt formanden (formand@koebenhanvsroklub.dk).

Coronasituationen

Samtidig med at aktiviteterne efterhånden er ved at være normaliserede, begynder corona-alarmklokkerne atter at ringe.

Bestyrelsen vurderer at udendørsroningen stadig foregår forbilledligt i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

Ergometersalen bærer præg af manglende oprydning, og det er vigtigt at understrege kravene til omhyggelig afspritning dér. Det gælder også vægtredskaberne, som er blevet taget i brug.

Da det ikke har været muligt at håndhæve at gymnastikmåtter ikke må benyttes, vil de blive fjernet fra salen. Man må selvfølgelig gerne medbringe en personlig måtte og benytte den i klubben.

Der er forsvundet en del spritflasker fra klubben. De er blevet genanskaffet og tydeligt bemalet med KR, så håber vi at der ikke er tvivl om ejerskabet.

Der vil yderligere blive sat spritdispensere op ved alle indgangssteder, således at det er naturligt at man spritter hænderne af inden man går videre, da det nok ikke kan forventes at dørhåndtag og stikkontakter bliver sprittet af.

Det store diskussionspunkt var fællesspisningen og andre indendørs sociale aktiviteter. Fællesspisningen er en vital del af klubbens sociale liv, og det er derfor vigtigt at den kan foregå under betryggende former.

Det er derfor vigtigt, at der ikke slækkes på retningslinjerne for sociale aktiviteter indendørs. Iagttagelser fra de seneste uger tyder imidlertid på, at der er behov for at genopfriske retningslinjerne. Maja vil derfor udsende en mail på KR-Info (skete allerede tirsdag aften), hvor det indskærpes at der fortsat skal holdes afstand hele tiden – og sprittes af, samt at der ikke vil være tag-selv-bord til spisningen. I stedet vil maden blive udleveret af to ’opøsere’, som ikke er en del af madholdet og derfor heller ikke får fribillet (det sidste var vigtigt for tutten, da maden er så billig, at det kan være svært at holde økonomien).

Hjemmeside, rokortopdatering og styrmandsforsikring

67 har nu meldt ind med oplysning om ansvarsforsikring. Er du styrmand og har du endnu ikke gjort det, så er der stadig åbent på styrmand@koebenhavnsroklub.dk.

I samme forbindelse er rokortet blevet opdateret med alle de oplysninger vi har. Er dine rettigheder ikke registreret eller ikke korrekt registreret, så send en mail til info@koebenhavnsroklub.dk.

Kender du et medlem, som ikke får KR-info, så findes vejledning om tilmelding her: http://www.koebenhavnsroklub.dk/info-om-kr/kommunikation-kr-kr-info/.

Bemærk i øvrigt at adskillige oplever at Gmail sender post fra KR-Info i spamfolderen. Finder man sin mail der og klikker på ’ikke spam’, så skulle problemet være løst.

Endelig er muligheden for selv-registrering på hjemmesiden blevet fjernet. Der var efterhånden over 3000 falske registreringer (mindst halvdelen russiske), som nu er slettet. Hvis du vil have et login så send en mail til info@koebenhavnsroklub.dk.

Juli 2020

Dette informationsbrev indeholder:

–          Vigtig information til alle klubbens styrmænd

–          Afklaring om roning gennem stigbordene

–          Lidt om klubbens genåbning

Oversigt over klubbens styrmænd – samt spørgsmål om den personlige ansvarsforsikring

Rokortet er ikke up-to-date med informationer om klubbens styrmænd, og vi har ikke en liste med de manglende oplysninger. Derfor vil vi bede dig undersøge på rokortet, om du er registreret med de korrekte oplysninger, og kontakte sekretæren, hvis det ikke er tilfældet. – Eller hvis du vil slippe for besværet, så send blot en mail til info@koebenhavnsroklub.dk med hvilke styrmandsrettigheder du har, og gerne med årstal for erhvervelsen.

Vi har flere gange bedt styrmændene melde tilbage, om de har en personansvarsforsikring. Det er der nu over 40, der har gjort på styrmand@koebenhavnsroklub.dk.

For de fleste er denne forsikring en formalitet, da den er en del af ens hjem- eller indboforsikring. Har du endnu ikke givet en tilbagemelding, så gør det hurtigst muligt.

Det er en forudsætning for at kunne være styrmand i KR, at man har en sådan ansvarsforsikring. Det skyldes, at der er én situation, hvor styrmanden kan blive gjort personlig ansvarlig, hvis der sker et uheld. Skader man andres materiel, når man ror, er dette dækket af en kollektiv forsikring, som DFfR netop har tegnet. Skader man andre personer (fx en svømmer eller en kajakroer), og KR-båden får skylden for uheldet, så hæfter styrmanden personligt, uanset hvem der i situationen sad på styrmandssædet. Og er styrmanden ikke ansvarsforsikret, ja så skal styrmanden selv betale et formentlig ikke ubetydeligt beløb.

Det er derfor bestyrelsen har besluttet, at man ikke må påtage sig at være styrmand, hvis man ikke har en ansvarsforsikring. Bryder man dette påbud, og er uheldet ude, hæfter man altså selv for erstatningsansvaret.

Roning gennem stigbordene

Bestyrelsen er blevet spurgt om det er tilladt at ro gennem stigbordene. Bestyrelsen har for en del år tilbage taget den beslutning, at da det i forhold til myndighederne er lovligt, vil bestyrelsen ikke forbyde det.

Da det kan være forbundet med livsfare at ro igennem stigbordene, er det kun tilladt at ro igennem for en erfaren styrmand, dvs. en styrmand (lokal- eller langturs-), der har stået i mesterlære ved adskillige passager gennem stigbordene, og som kan vurdere om det er forsvarligt at foretage passage under de givne, strøm-, vind- og vandforhold.

Og, naturligvis, må der kun ros igennem, hvis alle roere er indforståede med det.

 

Der findes i øvrigt en hjemmeside på DMI, hvor man kan få nogle aktuelle oplysninger om forholdene i havnen: vind- og vandstandsprognose, bølgeprognose ved Trekroner og strømprognose ved Slusen: http://ocean.dmi.dk/kbhkajak/ .

 

Evaluering af åbningen af KR

Kort fortalt er det bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne har fulgt retningslinjerne, ikke mindst mht. afspritning i ergo rum og afvaskning af både, og vi opfordrer til, at der ikke slækkes nu, hvor der er åbnet indendørs, dvs. at der sprittes af, og at der ikke opholder sig flere i lokalerne end tilladt.

Tutten fastlægger retningslinjerne for dens brug af køkkenet og afvikling af fællesspisningen.

Derimod vil køkkenet være lukket for almindelig dagligdags brug, ligesom servicet heller ikke kan bruges i det daglige. Der vil blive stillet kaffekopper frem i baren, og de skal vaskes af i baren efter brug.

Maja har doneret et tørrestativ, som brugte klude kan hænges til tørre på i bådhallen.

Genåbningen af roningen skabte opbrud i de faste rutiner. De obligatoriske rohold, der skulle være en tryghed i en usikker situation, blev også oplevet som sådan. Men nogle oplevede også begrænsninger, og nogle kom kun lidt eller slet ikke i gang med at ro. Bestyrelsen har også fået en mail fra et nyt medlem, en erfaren roer, der fortæller at de faste hold har været en god mulighed for at blive integreret i klubben, netop fordi man roede med en fast gruppe, som man derfor fik lejlighed til at lære at kende.

På medlemsmødet i november, vil vi samle op på erfaringerne fra dette mærkelige år, og se på hvad der er sket i denne opbrudssituation, som vi kan lære af og tage med fremover.

Kort og godt

Hammer-ro er åben. Der må opholde sig og overnatte 4 personer indendørs, så større grupper skal medbringe telte og spise udendørs.

 

De nye el-drevne havnebusser udsender voldsomme hækbølger, som skaber farlige situationer. Har du selv befundet dig i en sådan farlig situation, så indberet det til bestyrelsen, så vi kan gå videre med det.

 

Formanden har medvirket til at udarbejde en dispensationsansøgning til kommunen med henblik på at få flyttet det planlagte bryggeanlæg ud af Tømmergraven. Bestyrelsen vil ligeledes søge at få en evt. bro over den kommende kanal øst for klubben placeret således, at den offentlige færdsel ikke kommer til at foregå der, hvor vi arbejder med at sætte både i og få dem op af vandet.

 

Fortsat god og tryg sommer!

Juni 2020

Udtrykket “May you live in interesting times” skulle efter sigende være en kinesisk forbandelse, og det kan i sandhed ikke fornægtes, at de sidste tre måneder har været ”interessante”. Først total nedlukning, så en gradvis oplukning, og nu er vi nået til en situation, hvor i det mindste roningen kan foregå næsten som den plejer.

I mellemtiden er adskillige klubarrangementer og langture blevet aflyst, og standerhejsningen blev også ramt. Men samtidig har der været en vilje til ikke at lade sig kue af situationen, og her tænker jeg ikke på dem der lige fik bøjet de regler, som bestyrelsen udstak, men bl.a. på Lisbeth Gammelgaard, der rykkede udendørs og med max ni deltagere fortsatte den populære morgengymnastik, som var et af nedlukningens første ofre.

Bestyrelsen er nu atter ved at være tilbage i gammel gænge. Der har været flere møder siden nedlukningen, men kun med nedlukningen på dagsordenen. I tirsdags blev der afholdt det første møde, hvor der atter var (lidt) tid til at tale om andet end nedlukning.

Det store punkt på dagsordenen blev lidt overraskende den omfattende genåbning, som samme dag var blevet mulig. De nye retningslinjer er sendt ud på KR-Info og står på hjemmesiden. Det væsentlige er at vi nu er vendt tilbage til en situation, hvor der er fællesroning mandag og torsdag aften, og 50+erne har fællesroning mandag, onsdag og fredag formiddag. Og der kan arrangeres åbne roture, som udmeldes på rokortet.

Der vil som hidtil være rohold, der ror på andre tider, og nogle af de nyetablerede rohold vil på grund af større udsathed, og deraf følgende forsigtighed, fortsætte med de faste hold. Disse hold skal ikke længere forhåndsregistrere deres planlagte ture på rokortet, så lad os vende tilbage til kun at oprette aktiviteter, som alle kan tilmelde sig. (Og klik kun én gang på gem. Rokortet registrerer det, og vi kan alle se på de mails vi modtager, hvor mange gange der er blevet klikket 😊).

Man skal også fortsat registrere turene på sin mobiltelefon. PC-erne i bådhallen bliver ikke taget i brug.

Det der ikke er ændret, er kravene til hygiejne og afstand, så både og materiel skal fortsat vaskes med sæbevand og der skal sprittes af. Det gælder også ergometre, cykler mv., hvor det ikke sker helt konsekvent.

Der har også været hentet yogamåtter, og det er ikke OK.

Hygiejne- og afstandskravene er årsagen til at bestyrelsen har udskudt åbningen af lokaler, bad og omklædning. Fx skal der fjernes ergometre fra træningssalen, bordene i festlokalet skal nyopstilles, og der vil være en stærk begrænsning på hvor mange der må opholde sig i baderum og omklædning på samme tid.

Dertil kommer at man hver især skal spritte af efter sig – hver gang.

Så vi trækker lige vejret og overvejer hvordan vi får det til at fungere.

Øvrige sager på dagsordenen

Bestyrelsen fik også tid til at behandle en række andre sager på mødet.

Det blev besluttet at indkøbe to paddleboards, primært til ungdomsafdelingen, hvor de supplerer de øvrige træningselementer. Når boardene ikke bruges af ungdomsroerne, er klubbens øvrige medlemmer velkomne til at bruge dem.

Ungdomsafdelingen bruger også flittigt de to motorbåde i forbindelse med træningen. Det er tungt slæb at få dem på land igen, så der har været en forespørgsel om det var muligt at fortøje dem ved pontonen. Men da risikoen for tyveri er stor, og vi ikke har bådene tyveriforsikret ved udendørs fortøjning, så må der fortsat slæbes, indtil det er undersøgt om der kan tyveriforsikres for en rimelig præmie.

I sommerferien udvider ungdomsafdelingen aktiviteten. Der vil være både morgen- og eftermiddagsroning og flere dage om ugen. Endvidere tilbydes der træning af kaproerne på Bagsværd Sø seks dage om ugen i to uger og tre dage om ugen i tre uger.

Instruktionskurser

Nedlukningen har tæret på medlemsskaren, idet vi netto har mistet 21 medlemmer. Det er ikke unormalt i forhold til det normale antal udmeldelser, der er hvert år. Den overvejende grund til udmeldelsen er at man bruger klubben for lidt.

Det atypiske i år er, at vi ikke får nye medlemmer. På grund af nedlukningen har al instruktion været stillet i bero. For et par uger siden begyndte Claus at færdiggøre instruktionen af det hold nye roere, der startede i februar (vinterkaninerne), og i august startes der instruktion for de mange, der har henvendt sig for at begynde at ro.

Arbejdet som roinstruktionschef er ret så omsiggribende, så Claus har allieret sig med Lisbeth Villemoes, som er trådt til som medkoordinator af roinstruktionen.

I restriktionstiden blev det klart, at vi mangler havnestyrmænd, så Thorsten Ramstrup vil snart udbyde et nyt kursus, og vi kan kun opfordre alle, der har lidt erfaring og styr på det, til at melde sig til kurset.

Langture

Selvom mange af de planlagte langture er blevet aflyst, så er der ikke fra bestyrelsens side noget til hinder for at arrangere langture, blot såvel vores som gæsteklubbernes retningslinjer overholdes. Vi udlåner også både til gæsteroere, men disse har heller ikke adgang til bad, omklædning og øvrige klublokaler.

Der er ligeledes mulighed for at arrangere ture fra Hammer-ro, hvor der foruden et par havkajakker ligger fire glasfiberbåde, en 4-åres og tre 2-åres. Retningslinjerne for brugen af Hammer-ro kommer i løbet af få dage, og der skal som altid reserveres gennem KR-kontoret.

Uvedkommendes parkering og færdsel

Det er ikke blot virus, der forstyrrer vores dagligdag. Det gør udefrakommende personers adfærd også. Formanden arbejder for tiden på at afbøde nogle af de skadelige følgevirkninger af nybyggeriet. Fx er det planen, at der skal bygges et bryggeanlæg på den anden side af den kanal, der kommer til at munde ud ved siden af vores pontoner. Det er forhåbningen, at vi kan få anlægget flyttet ud af Tømmergraven. Til gengæld vil der blive offentlig passage hen over bådpladsen, men det er ikke tilladt at tage ophold på den, hvad adskillige allerede nu gør. Vi får derfor fremstillet nogle skilte med teksten ’Københavns Roklubs område. Passage på eget ansvar. Ophold ikke tilladt’.

Ligeledes slås vi med et stigende antal bilister, der parkerer på vores grund. Her vil vi tilsvarende sætte nogle skilte op, som tilkendegiver at det er klubbens område, og at parkering kun er for medlemmerne.

Fortsat god og sikker roning.

Marts 2020

Marts måneds bestyrelsesmøde var ikke kendetegnet af den sædvanlige muntre stemning. Det skyldtes ikke at formanden – om end frivilligt – atter er arbejdsramt, men noget der bedst kan karakteriseres som en slem hangover efter generalforsamlingen. Ganske vist blev alle beslutninger på generalforsamlingen truffet som bestyrelsen anbefalede det, men stemningen og den åbenlyst store vrede, der kom til udtryk undervejs, har givet grund til selvransagelse.

En af årsagerne er måske, at generalforsamlingen er en dårlig ramme for en mere uforpligtende og kompromissøgende dialog. Den kunne bedre foregå på det årlige medlemsmøde, som ifølge klubloven skal afholdes efter standerstrygningen, men det er på et eller andet tidspunkt i glemmebogen. Bestyrelsen vil derfor sørge for, at det atter bliver afholdt, således at den mere uformelle dialog og meningsudveksling kan foregå der, hvorefter generalforsamlingen forhåbentlig kan afvikles i lidt større fordragelighed.

Generalforsamlingen

Der var stort fremmøde på generalforsamlingen, og når medbragte fuldmagter taltes med, var den klart beslutningsdygtig i forhold til ændringer i klubloven.

Referatet af generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden, sammen med formandens beretning og årsregnskabet, så jeg vil ikke gå i detaljer her.

Blot skal det nævnes, at det blev besluttet at afskaffe veterankontingentet for over 75-årige, samtidig med at der ikke var flertal for at indføre et særligt kontingent for medlemmer, der ikke længere er i stand til at ro på vandet. Endvidere blev et forslag om at nedsætte karenstiden inden man kan få stemmeret til generalforsamlingen fra 12 til 3 måneder heller ikke vedtaget, da det ikke opnåede det nødvendige to tredjedeles flertal.

Alle valg skete uden afstemning, og dvs. de personer, der er nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen, blev valgt. Valgene skete med en sådan hast, at nogen har spurgt, om det var for at undgå modkandidater. Det er det selvfølgelig ikke, så vi er opmærksomme på, at der næste gang skal spørge, om der er andre kandidater end dem bestyrelsen har foreslået.

Bestyrelsen diskuterede også den situation, der opstod og den diskussion det udløste, da dirigenten problematiserede udformningen af forslaget om det såkaldte ’handicapkontingent’. Bestyrelsen henstiller, at man ved forslag om lovændringer bruger den form, som blev brugt ved de to andre forslag, der var til afstemning, nemlig at det angives hvor og hvad i den eksisterende lov, der skal slettes, ændres eller tilføjes. Følges denne anvisning, slipper vi for diskussion om formalia og kan nøjes med at forholde os til indholdet.

På generalforsamlingen blev der stillet et spørgsmål vedrørende bådværftet/værkstedet. På bestyrelsesmødet gav formanden, Niels Holmquist, en redegørelse for klubbens køb af værkstedet i 1943 og den ældre Windtbergs drift heraf siden 1948, og Michael Windtberg supplerede med sin rolle siden 1984. Det er bestyrelsens opfattelse, at værkstedet har været og fortsat er særdeles fordelagtigt for klubbens drift, bl.a. også ved at klubben selv har kunnet få bygget seks inriggere til en særdeles favorabel pris.

Sikkerhedsreglementet

Sikkerhedsreglementet bliver nu lagt på hjemmesiden. På bestyrelsesmødet havde vi en diskussion om et par spørgsmål, der er dukket op.

Det er blevet foreslået, at vi harmoniserer vores styrmandsbetegnelser med dem der benyttes i de fleste klubber, dvs. kortturs- og langtursstyrmand. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at det er en fordel at beholde opdelingen i havnestyrmand og lokalstyrmand og de tilhørende farvandsafgrænsninger, da de første er nødvendige for at vi kan afvikle den daglige roning, mens det er en forudsætning for at vi kan deltage i bl.a. Sved-På-Panden, at vi opretholder lokalfarvandet. Så der sker ingen ændring i denne omgang.

Derimod kommer der en tilføjelse om styrmandens ansvars- og forsikringsforhold.

Det er således, at skader der forvoldes på egen båd ikke kan forsikres. Det er kutyme, at klubben dækker sådanne skader med mindre der er udvist grov uansvarlighed. Sker der skader på andres materiel, f.eks. en kajak eller anden båd, så ligger ansvaret hos den ansvarlige styrmand (uanset om han sidder på styrmandssædet eller ror, når skaden sker). Her har DFfR netop tegnet en kollektiv ansvarsforsikring for alle landets klubber. Bortset fra at det bliver billigere, så ændrer det ikke på situationen i KR, da vi også hidtil har haft en sådan forsikring.

Sker der derimod et uheld, hvor der sker personskade (på personer i båden eller tredjemand), så er ansvaret også den ansvarlige styrmands. Og her findes der ikke anden forsikring, der dækker end styrmandens personlige ansvarsforsikring. Det er en dækning, der normalt er en del af den private indboforsikring.

Da bestyrelsen ikke kan stå inde for at klubbens styrmænd risikerer at komme i en situation, hvor de kan blive pålagt et uoverkommeligt erstatningsansvar, har vi besluttet at det fremover er en forudsætning for at fungere som styrmand i KR, at man er i besiddelse af en personansvarsforsikring, og at man skal afgive en erklæring herom for fortsat at kunne fungere som styrmand.

Thorsten Ramstrup sender information ud på KR-Info, og her vil der også være kontaktoplysninger, hvis man har brug for at få afklaret tvivlsspørgsmål.

Kort og godt

Et af klubbens medlemmer har tilbudt at få styr på opbevaringen af vægtskiver i motionslokalet. Det kræver lidt småindkøb af materialer, som blev bevilget.

Der bliver en fælles arbejdslørdag d.7. marts, hvor Michael Windtberg har lavet en omfattende liste over arbejdsopgaver til de 35 tilmeldte deltagere. Herunder vil bådhejseværket også blive efterset og gjort funktionsdygtigt. Bestyrelsen vil fortsat diskutere, hvordan vi får lavet en bådopbevaring, så tunge løft helt kan undgås.

Vinterkanininstruktionen, der startede 24. februar, kører efter planen. Kun en enkelt af de sytten tilmeldte var faldet fra.

Vær opmærksom på de mange langture der i øjeblikket udmeldes i en lind strøm. Nogle er allerede fyldt op, men på de fleste er der fortsat plads – så længe det varer.

Planerne for en kanal mellem KR og nabobebyggelsen nærmer sig sin realisering. Niels Holmquist har gjort By og Havn og bygherrerne opmærksomme på nogle uhensigtsmæssigheder i det foreliggende forslag og er i kontakt med dem for at sikre at vores bådplads ikke omdannes til et offentligt rekreationsområde.

Den defekte bruser i dameomklædningen er en kilde til fortsatte problemer. Der er lovning på at der kan skaffes reservedele, men de lader vente på sig.

Der er nu blevet opsat spritdispensere flere steder i klubben og udsendt information i anledning af Coronavirus epidemien. Med tanke på hvad smitte og 14-dages karantæne indebærer, bør alle være særdeles omhyggelige med at passe på sig selv og hinanden.

Tutten har lavet en aftale med 50+ gruppen om betaling af proppenge ved gruppens arrangementer.

Blandt 50+’erne har en gruppe lavet en revy, som opføres for 50+’erne den 11. marts. Er du ikke med i 50+, og samtidig lidt misundelig over at gå glip af denne festlige begivenhed, så fortvivl ikke. Revygruppen har lovet også at opføre revyen i forbindelse med standerhejsningen.

Og nu vi er ved klubarrangementer, så vil professor Hans Bonde komme den 4. maj om aftenen og fortælle om J.P. Müller (den irrede bronzemand i forhallen), som han har skrevet et digert værk om. Kulturborgmesteren og DFfR’s formand er også inviterede.

Den 19. maj afholdes der igen en dragebådsregatta med elever fra Niels Brock. Det bliver i løbet af dagen, og der vil være brug for hjælpere til at sælge snacks og drikke mv. 

Februar 2020

Denne måneds informationsbrev bliver ganske kort, omend det starter med en vigtig information, som du dog allerede har fået:

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 18. februar. Dagsorden og årsregnskab er offentliggjort på hjemmesiden og udsendt på KR-Info d. 4. februar.

Dagsordenen indeholder de sædvanlige punkter, herunder formandens og kassererens beretninger, samt et punkt 4: Indkomne forslag.

I år er der tre forslag, alle til ændring af klubbens lov. Det første er stillet af bestyrelsen, der foreslår, at veterankontingentet for over 75-årige afskaffes. Det andet er stillet af Christen Wonsbek, der foreslår, at der indføres et særligt kontingent, på en tredjedel af hvad man ellers skulle have betalt, for medlemmer, der på grund af handicap eller alder ikke længere er i stand til at ro på vandet. Det sidste forslag er fra Elsebeth Thorlak, der foreslår at afskaffe den regel, at der skal gå 12 måneder fra man har meldt sig ind i klubben (eller er overgået fra passiv til aktiv) inden man må stemme på generalforsamlingen.

Da alle forslag vedrører ændringer i klubbens lov, så skal en femtedel af de stemmeberettigede være til stede (personligt eller ved fuldmagt), og forslagene skal vedtages med to tredjedeles flertal. Hver af de tilstedeværende stemmeberettigede må medbringe én og kun én fuldmagt, som skal indeholde oplysning om hvem der har givet fuldmagten og til hvem den er givet.

De resterende punkter vedrører valg til bestyrelsen, revisionen, samt Københavnskredsens og DFfR’s generalforsamlinger. Alle poster er på valg, og bestyrelsen indstiller kandidater til dem alle, bortset fra posten som inriggermaterialeforvalter, som efterhånden har stået ubesat i nogen tid.

Løst og fast

Rochef Flemming Simonsen planlægger et ergometerstævne d. 27. marts. Nærmere følger.

Klubben har indkøbt 12 ergometre til erstatning for de mest nedslidte. De har alle været brugt én dag i forbindelse med det netop afholdte Danmarksmesterskab.

Inriggerklargøringen er godt i gang og alle både forventes at være klargjorte til sæsonstarten d. 29. marts.

Der bliver en fælles arbejdslørdag d.7. marts og yderligere d. 28.marts, hvor der skal foretages klargøring af ponton-anlæg og slæbested. Nærmere følger.

Der er 17 tilmeldte til det vinterkaninkursus, der starter d. 24. februar.

Januar 2020

Generalforsamling

Der er generalforsamling tirsdag d. 18. februar, og den specificerede dagsorden vil blive offentliggjort via KR-info og på hjemmesiden 14 dage før. Medlemsforslag, der vedrører forandringer i den bestående lov og vedtægter, skal i henhold til klublovens §12, stk. 1 være fremsendt til bestyrelsen senest d. 15. januar.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om at afskaffe veterankontingentet, således at der fremover kun vil være tre kontingenter (junior, senior B og senior). Begrundelsen er at klubben har meget store faste driftsudgifter, og at den prognosticerede udvikling i medlemmernes aldersprofil vil skabe et hul i budgettet.

Der er samtidig indkommet et medlemsforslag om at indføre et handicapkontingent, som medlemmer med 3 års anciennitet, der ikke længere forsvarligt kan deltage i roning på vandet, kan vælge at overgå til.

Gæsteroning

KR er en meget attraktiv klub, som ikke blot besøges af større eller mindre grupper, der lejer både gennem KR-kontoret, men også af mange individuelle gæster. Anslået ros hver tyvende tur af sidstnævnte gruppe.

Bestyrelsen har derfor besluttet også at indføre betaling for disse gæsteroere, dvs. 50 kr. pr. tur. Havde ordningen været gældende i sidste sæson, havde det indbragt en samlet indtægt på ca. 14.000 kroner.

Der vil komme nærmere information om ordningen inden sæsonstart, herunder hvilke undtagelser, der fortsat vil være (fx åbne eller gensidige klubarrangementer, såsom SPP), ligesom der vil blive oprettet et særligt mobilepay nummer, som der kan indbetales på.

Sikkerhedsreglement for KR

Bestyrelsen arbejder på at færdiggøre et generelt sikkerhedsreglement for roningen i KR. Det vil blive offentliggjort inden sæsonstart. Der er ikke planer om at ændre i de gældende retningslinjer. Tingene vil blot nu blive beskrevet – ikke mindst til glæde for nye roere -, så der er klarhed og bestyrelsen har opfyldt sine forpligtelser.

På mødet i tirsdags enedes vi om, at der ikke vil blive stillet krav om dokumentation for svømmeprøve. Endvidere diskuterede vi udformningen af en mulighed for at fungere som mini-styrmand, samt hvorledes vi skal håndtere styrmandens personlige ansvar for person- og tingsskade på tredjepart. Tingsskadeansvaret bliver løst gennem en kollektiv DFfR forsikring (er pt. i udbud). Forsikringsdækning for personskadeansvar er allerede dækket via den enkeltes private hjem- og indboforsikring. Derfor vil det blive præciseret, at man som styrmand i KR skal være i besiddelse af en sådan forsikring.

Løst og fast

Mary Ann tager hånd om outriggervedligeholdelsen, og Michael Windtberg vil snarest sætte planer op for inriggervedligeholdelse, som man kan melde sig på. Som sædvanligt varetager 50+ gruppen vedligeholdelsen af et antal både.

I den forbindelse skal vi minde om at posten som inriggermaterialeforvalter er ubesat, og gerne må besættes på generalforsamlingen. Hvis et antal medlemmer hellere vil gå sammen i et materialeudvalg, så vil denne løsning også blive modtaget med kyshånd.

Julemiddagen var en stor succes med mange deltagere og god appetit, så kartoflerne slap op. Næste fællesarrangement bliver standerhejsningen søndag d. 29. marts. Her serveres der frokost.

Der er nu 13 tilmeldinger til vinterkaninkurset, der starter sidst i februar. Tilmeldingen lukker ved 22 deltagere.

Professor Hans Bonde har skrevet en stor bog om IP Müller (skulpturmanden i forhallen). Da Bonde har hentet materiale til bogen i klubben, har han tilbudt at komme og fortælle om bogen og IP Müller. Invitation kommer på KR-info, når tidspunktet for arrangementet er lagt fast.

Jonathan Sølve stopper som ungdomstræner, og efterfølges af et helt team: Sebastian Sølve, Sebastian Bache, Nikolas og Mathilde.

Endelig kan det oplyses, at kun 2 har ønsket at komme på langtursstyrmandskursus i år. Bestyrelsen opfordrer alle, der har erfaringen til at opkvalificere sig til havne- og lokalstyrmand (henvendelse til Thorsten Ramstrup), og eksisterende havne- og lokalstyrmænd til at gå videre og blive langtursstyrmænd (henvendelse til Bodil Kryger).

Medlemsstatus

Vi nu har 549 medlemmer, hvoraf 483 er aktive og 66 passive. Der er 143 ungdomsroere, 179 i alderen 25-60 år og 161 over 60 år.

Slusen

Formanden for naboklubben ARK, Per Ottesen, har netop skrevet dette på Facebook: ”NY OVERBÆRING VED SLUSEN. By & Havn har bevilget en ny ponton løsning ved stigbordenes østlige side (ved siden af slusen), som robåde og kajakker kan bruge til at “bære” deres både gennem stigbordene. For kajakroerne vil det betyde, at de ved hård strøm ikke længere skal balancere deres kajakker rundt om stenene, og for roere betyder det, at de kan komme ind/ud ad havnen uden at være afhængig af slusens åbningstider. By & Havn regner/håber med at kunne indvi de nye pontoner primo maj måned, så den forhåbentlig vil være klar til brug inden gitrene sænkes ved stigbordene. En STOR tak til By & Havn, da det er et projekt som har været længe undervejs.”

December 2019

Det er juletid, men næppe derfor, at der var småt med sager på decembers bestyrelsesmøde.

Sved-på-panden (SPP) fest til september

I forbindelse med Sved-på-panden (SPP) konkurrencerne, der afholdes af forskellige af områdets roklubber, afsluttes der med spisning og socialt samvær. Da vores genboklub skal igennem en større ombygning, er vi blevet spurgt om vi kunne tage over. Det rækker kræfterne ikke til, men vi har tilbudt at vores lokaler kan benyttes, hvis arrangørerne selv vil sørge for det praktiske, herunder madlavningen. Vi åbner og bemander selvfølgelig gerne baren. Arrangementet er først til september.

Opbevaring af dragebåde

Som bekendt råder klubben over et antal dragebåde, som der ikke er plads til at opbevare indendørs. Vores motionschef er gået i kreativ tænkeboks med hensyn til hvordan bådene kan opbevares mere hensigtsmæssigt end det sker i dag. Flemming Simonsen arbejder videre på sagen.

Nye og gamle initiativer

Vores initiativrige motionschef har også søsat planer om at arrangere Masters Outrigger Kaproning i KR. Der blev afholdt det første strategimøde d. 26. november, og der arbejdes videre mod at udbrede outriggerroningen til alle aldersgrupper. (Ved FISA Masters er den ældste alderskategori for roere med en gennemsnitsalder på 89).

En anden idé er at arrangere kaproning Amager Rundt i Coastalbåde.

Til gengæld lurer der mørke skyer over et af KR’s populære arrangementer, Port of Copenhagen. Det forlyder, at havnefogeden ikke fremover vil give tilladelse til afholdelse af konkurrencen i dens nuværende form på grund af den stigende trafik i havnen.

Hammerro

Flemming Pedersen har lukket Hammerro ned for i år. Standeren er dog ikke kommet ned, for Flemming kunne ikke få fat i stigen på loftet, fordi nogle havde placeret et tungt telt oven på den.

Desværre har der været indbrud deroppe, og ikke blot hos os. Der er tilsyneladende ikke stjålet noget hos os, og der er ikke sket anden skade end på det vindue, der er brudt op. Dog er nøgleboksen brækket af og fjernet.

Vi har fået tinglyst vores bygninger på grunden, så de skulle være sikret, hvis området handles.

Bestyrelsen er interesseret i at Hammerro bruges lidt mere, så vi ser gerne gode initiativer til at øge brugen.

På forslag af Thorsten Ramstrup vil der også blive arbejdet på forbedre læforholdene, så det er mere behageligt at sidde udendørs.

Kontingent

Kontingentkasseren, Henrik Martensen, meddelte at kontingentet vil stige 5 kr. i kvartalet på grund af stigende forbrugerindeks.

Diplomer for guld- og sølvårer

Et medlem har efterspurgt et bevis på den erhvervede guldåre (det er kun førstegangsmodtagere, der får en åre). Beviser blev afskaffet for flere år siden, men bestyrelsen besluttede, at dem der ønsker at få et diplom kan få et ved henvendelse til Flemming Simonsen inden udgangen af december.

Lidt af hvert

Niels Holmquist har været til møde med By og Havn omkring forholdene i Tømmergraven. Der må udlægges en ponton på den sydlige side, og vi vil gerne undgå at der kommer til at herske det samme let lovløse anarki, som det har været tilfældet på den nordlige side.

Niels deltog endvidere i DFfR’s Award fest i DSR, hvor Cecilie Brünnich blev hædret for sin bronzemedalje ved EM. Interesserede kan se billeder af både prismodtageren og formanden, samt læse alt om begivenheden på Roinfo.dk.

Ombygningen rostadion i af Bagsværd bliver fortsat chikaneret. Nedrivning og nybyggeri er derfor nu udsat til 2021, da man ikke vil starte nybyggeriet før end godkendelsen af konkurrencebanerne er endelig.

Der blev holdt langtursplanlægningsmøde d. 5. december. Bodil har sendt en statusopdatering på KR-info. Bemærk at den første tur er meldt ud.

Thorsten Ramstrup har deltaget i DFfR’s arbejde med at skabe en styrmandsansvarsforsikring. Arbejdet er nu nået så langt, at forsikringen sendes i udbud, og så afventer man hvem der giver det bedste bud. Thorsten har også været i Nordjylland for at fortælle om rosportens forsikringsforhold. Og et besøg på Fyn er forestående.

Instruktionschef Claus Jensen har nu 12 personer tilmeldt et vinterinstruktionsforløb. Det er overvejende yngre kvinder. Der er stadig plads på holdet. Claus lukker først for tilmeldingen ved 22 deltagere.

Endelig nærmer datoen sig for den traditionsrige julemiddag. Det er d. 19. december kl. 20. Det koster 120 kr. Sidste tilmelding er mandag d. 16. december, og man kan tilmelde sig på liste i baren eller via: doodle julemiddag 2019.

November 2019

Salg af 2-åres inriggere

Vi har et overskud af 2-åres inriggere, og derfor sætter vi nogle af de ældste til salg.  Det drejer sig om Frederik, der sættes til salg for 15.000 kr., samt Victor og Orø, der sættes til salg for hver 25.000 kr. Bådene vil være fuldt funktionsdygtige, når de overdrages.

KR’s gæsteroningspolitik

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at udforme en enkel og gennemskuelig gæsteroningspolitik, der samtidig tager højde for, at Københavns Havn er et attraktivt sted at ro og derfor tiltrækker mange gæsteroere. Sidste år stod gæsteroere for ca. 8% af den samlede aktivitet på vandet.

Bestyrelsen vil have den nye politik klar inden standerhejsning.

Pilen peger i retning af at alle gæsteroere betaler et beløb, men at det dog fortsat skal være muligt at lave gensidige arrangementer med andre klubber eller i kredsens regi.

I første omgang har bestyrelsen besluttet at opsige en generel udlånsaftale med Hellerup Dameroklub, idet det ikke har været indtrykket, at roere i KR benytter sig af aftalen.

Vinterroningsreglementet

Et medlem har stillet spørgsmålstegn ved det nye vinterroningsreglement, både ved direkte henvendelse til bestyrelsen og på KR-Info. Kritikken retter sig imod, at det overlades til styrmanden på den givne tur at tage stilling til om en roer kan komme med på vandet, fordi det rent hypotetisk kunne stille en relativ ny styrmand over for den situation at skulle sige nej til garvede lokal- eller langtursstyrmænd, eller at skulle vurdere 50+’ere, som man ikke kender.

Bestyrelsen deler fuldt ud det synspunkt Finn Träff har publiceret på KR-Info, nemlig, at udgangspunktet er, at alle frigivne roere har tilstrækkelig dømmekraft og respekt for vand og vejr til, at de ikke sætter sig i en båd, som de ikke kan håndtere om vinteren, og at reglementet er en præcisering af styrmandens ret (og pligt) til at sætte en roer af, hvis det er klart, at den pågældendes egen dømmekraft svigter.

I forlængelse af det kan det tilføjes, at bestyrelsen ikke mener, at det er muligt at lave objektive kriterier, der fritager styrmanden for det ovenfornævnte ansvar, det være sig alder eller roede kilometer, endsige andre former for test.

Endelig er det også værd at påpege, at ingen skal påtage sig styrmandsopgaven på, eller at deltage i, en tur som ikke skønnes forsvarlig.

Sikkerhedsreglement for KR

Bestyrelsen arbejder på at udforme et tidssvarende sikkerhedsreglement, der også skal ligge på hjemmesiden. Det vil ligge klar inden standerhejsningen.

Lynetteholm

Bestyrelsen har afgivet et høringssvar i forbindelse med planerne om etablering af den kunstige ø, Lynetteholm. I svaret betones det, at Lynetteløbet er vigtigt for os for at kunne komme ud af havnen, da den sydlige passage er vanskelig på grund af Slusen, og da det er forbudt at ro i Kronløbet, der efter planskitserne for Lynetteholmen vil være eneste adgangsvej ind og ud af havnen.

Derfor foreslår vi, at der etableres en kanal mellem Lynetteholm og Margretheholm, så fortsat sikker adgang til Øresund er mulig. Udgiften hertil vil være ubetydelig set i forhold til det milliarddyre projekt.

Bestyrelsen takker i øvrigt for de input vi har fået fra medlemmerne.

Fester og rengøring

Bestyrelsen drøftede på grund af en konkret episode og uheldige begivenheder tidligere, om der skulle tages yderligere forholdsregler over for ølsvineri og vilde fester.

Bestyrelsen var enige om, at problemerne med de store arrangementer er bragt under kontrol. Der var også enighed om at klublokalerne ikke udlånes til fester på en hverdagsaften, og at der fortsat skal være opmærksomhed på om lånerne er garanter for at arrangementer ikke udarter. Af hensyn til de mange naboer, vil det i stigende grad også være nødvendigt at døre og vinduer holdes lukkede, når der spilles høj musik, og at der om sommeren ikke spilles høj musik på bådpladsen.

Thorsten Ramstrup vil sørge for, at der indkøbes et overtræk til billardbordet, så det er beskyttet mod spildte væsker og på anden vis, når det ikke benyttes.

Nye roere

70 nye roere har meldt sig ind i KR siden nytår, og heraf er 43 fortsat medlemmer. Af disse har 40 været igennem de to instruktionskurser og mentorforløbene, som roinstruktionschefen har afholdt. Vi har ikke set så mange af de nye efter standerstrygningen, så der er al grund til at understrege, at rolivet går ufortrødent videre i vinterhalvåret. Nu primært med rospinning, gymnastik og yoga. Og specielt at sige til de nye, at man ikke skal være tilbageholdende med at møde op.

 

Møde med Vesterbro Lokaludvalg

Udvalget har besøgt klubben og afholdt deres novembermøde i vores lokaler. Repræsentanter for bestyrelsen mødtes med udvalget til en snak om udviklingen i havnen og fremtidsudsigterne. Udover en rundvisning i klubben og information om klubbens historie, medlemssammensætning og aktiviteter – på alle niveauer, drejede snakken sig mest om udviklingsplanerne for havnen, hvor kommunen har planer om at udbygge de rekreative muligheder i havnen. Sammen med indskrænkningen af vandarealet i forbindelse med byggerierne, sættes roningen i stigende grad under pres. Vi kom også omkring planerne for Lynetteholm, hvor vi fortalte om vores ønske om fortsat at kunne komme ud af havnen der hvor Lynetteløbet går. Samtidig gjorde vi opmærksom på vores ønske om, at der skabes mulighed for at vi mere hyppigt kan passere slusen.

Vi undlod naturligvis heller ikke at fortælle om Anne Muncks og ungdomsroernes indsats med skoleroningen, som også i dette efterår har været en stor succes.

Kort og godt

–          Langdistancekaproning ser ud til at ryge ud af DFfR’s program.

–          Der indkaldes til reparation af outriggere i nær fremtid.

–          Der er møde om langtursplanlægning torsdag d. 5. dec. kl. 20.45

–          Eftersøgningen efter nye TUT-kokke har foreløbigt ført med sig at seks gæstekokke har meldt sig.

–          På initiativ af Bodil har tolv 50+’ere påtaget sig ansvaret for, at der bliver gjort rent køkkenet. Der er allerede kommet flere skrækindjagende historier om tingenes tilstand, men på sigt skulle rengøringsstandarden gerne stige. Initiativet handler om at komme ind i krogene, det er ikke en erstatning for den almindelige rengøring.

–          Lørdagsbådvasken gik strygende, 19 inriggere og en gig blev vasket og skader registreret.

–          Tutten har fået nyt Mobilepay-nummer. Det er slået op i baren. Husk at slette det gamle på din telefon. Ændringen skyldes, at mobilepay har lanceret et nyt system, kaldet Myshop. Til orientering koster det 50 kr. i månedligt abonnement og 70 øre pr. transaktion.

–          Harbour Race blev en stor succes, og det har givet 30.000 i overskud

–          Der er julemiddag torsdag d. 19. dec. Det er et såkaldt Allstars arrangement, dvs. alle de faste kokke medvirker i madlavningen.

–          Der er generalforsamling d. 18. februar.


Oktober 2019
Lokalefordeling i vintersæsonen
Lokalefordelingen for vintersæsonen er nu på plads. Der er kun ubetydelige ændringer i forhold til sidste år. Lokalefordeling kan ses på hjemmesiden www.koebenhavnsroklub.dk

Vinterroningsreglement
Bestyrelsen har revideret vinterroningsreglementet. Udover at understrege at sikkerheden skal sættes højest, så understreges det at roere der går ud om vinteren skal være rutinerede, og de skal ubesværet kunne skifte i båden. I gig-både må der ikke skiftes på vandet. Samtidig betones styrmandens ansvar og rettigheder.
Se det reviderede reglement:
http://www.koebenhavnsroklub.dk/info-om-kr/vinterroningsreglement/
Og apropos vinterroning: bestyrelsen har ikke et ønske om at søge beslutningen på den seneste generalforsamling om at det alene er roningen i sommersæsonen der tæller med erhvervelse af guld- og sølvnåle.

Åbent hus-arrangementer
Københavnskredsen vil atter i år lave en fælles kampagne for kredsens roklubber. Bestyrelsen er positive over for initiativet. Sidste år kom der dog ikke mange besøgende, så vi har nogle forslag til hvordan vi kan få mere glæde af reklamekronerne.
Privatlivspolitik
Bestyrelsen har revideret klubbens privatlivspolitik. Det reviderede dokument kommer på hjemmesiden.

Anskaffelse af katamaran trænerbåd til aktiviteterne på rostadion i Bagsværd
Der er behov for at anskaffe en ny trænerbåd til erstatning for den gamle, der ikke længere er brugbar. Der er dog ikke luft i budgettet i år, så anskaffelsen, der vil beløbe sig til ca. 45000 kr. kan først foretages til næste år.

Havnen
Der er havneseminar d. 5. oktober arrangeret af By & Havn. Formanden deltager og vil gøre klubbens synspunkter gældende, bl.a. at vores rofarvand er blevet meget presset de senere år, bl.a. fordi kanalerne er er blevet snævrere og der har været en kraftig stigning i øvrige aktiviteter i havnen.
Samtidig vil vi presse på for at snart findes en løsning på slusegennemgangen for inriggere, fx i form af en selvbetjeningsløsning, da det arbejde der foregår med at få etableret en overbæring ved slusen indtil nu ikke har frembragt brugbare løsningsforslag.
Bestyrelsen har også modtaget den redegørelse, der er udarbejdet af Københavnskredsens sikkerhedsudvalg om kæntringsulykken ved slusen d. 15. september. Den er lærerig læsning, ikke blot for alle styrmænd.
Rapporten kan findes på: https://www.facebook.com/download/2440438979410063/Rapport%20%281%29.pdf?av=717106384&eav=AfZWSTo_oT7YOs2d1acd0asQ79jXTCBMcgDqQB6OqGrbzNhYiZ3VICDvBfeNQUSYYb0&hash=AcoRQR1LxexPLrf7
I samme anledning kan der henvises til en hjemmeside, som et par aktive kajakroere på DMI har lavet. Her kan man løbende orientere sig om bølgehøjde ved Trekroner, vindforhold i havnen og strømforhold ved slusen. Den kan findes på:
http://ocean.dmi.dk/kbhkajak/
Vigtige datoer
Copenhagen Harbour Race: 12. oktober 2019 (se i øvrigt https://www.facebook.com/groups/copenhagenharbourrace/)

Standerstrygning: 26. oktober 2019
Arbejdsdag for inriggere (tidspunkt for outriggere kommer senere): 2. november kl. 9

Generalforsamling: tirsdag d. 18. februar 2020, kl. 19

Kinesisk midsommer arrangement (dragebådssejlads og boder): 21. juni 2020


September 2019

Skoleroning

Klubben summer i denne tid af livlig aktivitet hver tirsdag og torsdag, hvor afgangselever fra Tove Ditlevsenskolen besøger klubben og udfordrer sig selv i vores motionslokaler og med vores motionsinstrumenter. Det er en stor oplevelse for eleverne og for nogle af vores ungdomsroere, der fungerer som instruktører. En stor cadeau til vore ungdomsroere og til Anne Munck for den store indsats. Vi håber selvfølgelig også, at det giver lidt afkast ved at nogle af eleverne får lyst til at fortsætte som roere i klubben.

Udstilling

Klubben lægger lokaler til en udstilling af kinesiske draperier i hockeysalen torsdag d. 26. september kl. 15-18. Klubbens medlemmer er velkomne til at besigtige udstillingen.

Udstillingen opstilles dagen inden. I forbindelse med udstillingen afholder arrangørerne en reception for indbudte gæster.

 

Energibesparelser

Bestyrelsen arbejder fortsat på at nedbringe klubbens omkostninger til el. Der er ikke så mange til håndtag at dreje på. Det vigtigste medlemmerne kan gøre er at slukke lykkes, når et lokale forlades.

I forbindelse med nybyggeriet blev der installeret et ventilationsanlæg, som i øjeblikket kører ens i alle lokaler. Det kan udbygges, så der bliver individuel styring af ventilationen i lokalerne (såvel med manuel og automatisk styring). Det vil både give en el-besparelse, men også øge komforten. Næste skridt er at indhente tilbud og undersøge mulighederne for tilskud til finansieringen.

Og – med risikoen for at træde på en øm tå, bestyrelsen har også kig på en af de helt store strømsluger: saunaerne. Det er vores indtryk, at der ikke er behov for at have saunaerne tændt om sommeren, dvs. juni, juli og august. Vi tager imod velbegrundede indsigelser.

Brusere i kvindernes omklædningsrum

Vi har haft et VVS firma i huset, så nu virker fire af de fem brusere i kvindernes omklædningsrum. Den sidste kommer i orden senere, da der var leveringstid på reservedele. Michael Windtberg har forhandlet med leverandøren, og de indvilgede i at levere reservedele uden beregning. Problemet skyldes tilsyneladende finkornede partikler i vandet, som kan være en følge af byggeriet i nabolaget.

Udenomsarealer og parkering

Som bekendt nedlægges Fiskerihavnsgade, når byggeriet på grunden overfor påbegyndes. Bestyrelsen er opmærksom på at sikre adgangsforholdene til klubben og vil tage kontakt til By & Havn og bygherren, så der kan laves en bindende aftale.

Teasere

Der er hele tiden nye begivenheder på kaproningsfronten. Find dem på klubbens Facebookside https://www.facebook.com/groups/roklub/

Hvor der også er mange gode klubhistorier og nyheder.

Klubbens medlemmer ser den hver gang de går ind på bådpladsen, men få kender dens historie. Men den er beskrevet i en lille erindringsfortælling fra et mangeårigt klubmedlem. Du finder den her:

http://www.koebenhavnsroklub.dk/WordPress/wp-content/uploads/Toemmerup_2014.pdf


August 2019

Åbne døre i klubben

Der har i løbet af sommeren været adskillige episoder, hvor klubben er efterladt med ulåste døre eller åbne porte. Da vi ikke ønsker at uvedkommende får adgang til klubben, er der grund til at indskærpe, at alle har et ansvar for at døre, vinduer og porte er låst, når man forlader klubben.

Da der specielt har været problemer med at nødudgange er efterladt åbentstående, vil der blive sat automatiske dørlukkere på de to nødudgangsdøre ud mod bådpladsen.

 

Vinteraktiviteter

Selvom vi stadig befinder os midt i rosæsonen, er det tid til at se frem til vinterens aktiviteter. Som udgangspunkt fastholdes den eksisterende lokalefordeling, men er der nogle der har ønske om flytning af deres aktivitet eller ønsker lokaler til nye aktiviteter – eller ikke længere ønsker at benytte et lokale, så vil bestyrelsen gerne have det at vide. Det er Vibeke Skousen, der laver planen for vinteraktiviteterne, så send hende en mail på

vibeke.skousen@gmail.com

senest 1. september.

Skoleroning

Anne Munck laver i samarbejde med Tove Ditlevsen Skolen på Vesterbro aktiviteter for skolens elever her i de kommende måneder. Det betyder at der fra slutningen af august og frem til slutningen af oktober vil være en livlig aktivitet af skoleelever, der benytter ergometersalen, robassinet, hockeysalen, samt til en vis grad gymnastiksalen. Al aktivitet foregår tirsdage og torsdage kl. 9-11 og 12-14.

El-aftale

Bestyrelsen har indgået en ny elaftale med Ørsted baseret på flexpris. I samme forbindelse drøftede bestyrelsen, hvordan det vil være muligt at sænke den ret store udgift vi har til el. I den nye tilbygning er der sensorer, der automatisk slukker for lyset. Det er der ikke i de gamle lokaler. Bestyrelsen vil undersøge, hvor det er muligt at sænke forbruget gennem forskellige energispareforanstaltninger. Men indtil videre er der grund til at minde alle om at huske at slukke for lyset, når et lokale ikke længere er i brug. Ikke bare for klimaets skyld, men også af hensyn til klubbens økonomi.

Gæsteroere

Bestyrelsen har diskuteret gæsteroerproblematikken, men nåede ikke frem til en afklaring. På den ene side er der rohold fra andre klubber, der ønsker at låne en eller flere både i KR for at ro ud fra havnen eller fra Hammerro. Her har vi et klart regelsæt, der beskriver vilkår og betaling, og som administreres af KR-kontoret. På den anden side har vi roere, der gæster klubben for en enkelt aften for at ro sammen med os. Her er det almindelig kutyme i DFfR’s klubber, at der ikke afkræves betaling for disse gæster.

Derimellem er der en gråzone, som der er behov for at få belyst og afklaret. Spørgsmålet er: hvornår bliver gæsteroningen så omfattende, at gæsten skal betale et beløb for at ro med i klubben, eller burde blive kontingentbetalende medlem?

Bestyrelsen vil fortsætte diskussionen og har indtil den er afklaret sat 51 kroners betalingen i bero. I mellemtiden modtager vi gerne konstruktive ideer. Som altid kan bestyrelsen kontaktes på bestyrelsen@koebenhavnsroklub.dk.

Kanindåb

Der afholdes kanindåb d. 14. september. Pris 150 kr. Der kommer invitation på KR-info.

 

Instruktion

Der har været fin indmeldelse efter de gennemførte instruktionskurser. Der laves ikke nye kurser før næste forår, men nye roere, der henvender sig inden da, tilbydes et mentorforløb.

Konkurrenceroning

Copenhagen Harbour Race afholdes i år d. 12. oktober.

Langdistanceregattaen blev gennemført med stor succes. Roinfo har en fyldig reportage med et væld af billeder. Den kan findes på http://www.roinfo.dk/langdistancekap/kr-sagde-farvel-med-et-brag-af-en-regatta#.

Flere af vores roere har deltaget i internationale konkurrencer, bl.a. i USA og Japan. Find opdateringer om dette og meget andet på Københavns Roklubs Facebookside:

https://www.facebook.com/groups/roklub/


Juni 2019

Først lidt reklame:

–          Der er roning og grill fredag d. 21. juni. Det er allersidste udkald, hvis du ikke har meldt dig til. Læs nærmere og om tilmelding på http://www.koebenhavnsroklub.dk/faellesroning-og-grill-fredag-d-21-juni-2019

–          Klubben er vært for et stort dragebådsarrangementet søndag d. 23. juni. Der bliver officielle taler, dans og konkurrencer, og der vil være adskillige madsalgsboder på pladsen. Læs nærmere på http://www.koebenhavnsroklub.dk/dansk-kinesisk-dragebadsarrangement-sondag-d-23-juni. Der er brug for hjælpere, og har du tid hele eller dele af dagen, så send straks en sms eller ring til Niels Holmquist på 40113186.

–          Endelig afholdes Skibbroens Loppemarked tæt på klubben lørdag, d. 22. juni 10-17. Der vil bl.a. være havfrueshow, som udspiller sig kl. 11 foran pontonen ved Kahyt og Kaffe.

 

Gæsteroere – hvor går grænsen mellem betalingsfrihed og betaling?

Bestyrelsen diskuterede, hvorledes gæsteroere skal håndteres rent betalingsmæssigt. Beslutningen blev at gæsteroere der benytter klubben i en længerevarende periode skal betale kontingent. Det er kontingentkassereren, Henrik Martensen, der fastsætter kontingentbetalingen efter en konkret vurdering.

Samtidig er det fortsat sådan at gæsteroere, i form af udefrakommende bådhold, skal betale for lån af både og evt. overnatning. Prisen for leje af både er 50 kr. pr sæde pr. dag, dvs. 150 kr. for en 2-åres inrigger og 250 kr. for en 4-åres.

Anskaffelse af nye padler til dragebådene

Der er et ønske fra dragebådsroerne om at der bliver anskaffet nye padler. Bestyrelsen vil undersøge hvad nye padler i en god kvalitet koster og tage stilling på mødet efter sommerferien. Da der er tale om ret så mange padler til hver båd, er det også vigtigt at padler først skiftes ud, når de ikke længere er brugbare.

Parkeringsforhold omkring roklubben

Bestyrelsen drøfter fortsat fremtidens parkeringspladsbehov. Næstformand Flemming Pedersen har analyseret parkeringsbehovet ud fra hvor medlemmerne bor. Flemmings analyse viste at hovedparten af medlemmerne faktisk er bosiddende inden for cykelafstand eller er dækket af det offentlige transportsystem. Der vil dog stadig være medlemmer der ikke kan komme til klubben uden at køre i egen bil.

Vi har forsøgt med en henvendelse til private firmaer om lån af deres P-pladser uden for arbejdstid, men det har ikke givet respons. Vi overvejer også at gå i dialog med Fisketorvet. Alle kan parkere gratis dér i 4 timer ved at registrere sig, men det vil ofte være lige i underkanten, og tid udover de fire timer koster 60 kr. i timen, så det ville være fint hvis der kunne forhandles en særaftale.

Vi vil også gerne friholde pladsen til venstre for indkørslen til bådpladsen for parkering. Da det er en privat fællesvej, vil vi tage en snak med det vejlaug der ejer pladsen om at få opsat en afspærring og advarselsmærkning.

Placering af årer i bådhallen mv.

Der er blevet ryddet op i inriggerårerne, så der nu er plads til alle. Der vil også blive opsat skilte på bådpladserne, således at alle inrigger-, coastal- og gigbåde får faste pladser. Der informeres på KR-Info når skiltningen er på plads.

Der vil også blive ryddet yderligere op i bådhallen, herunder vil benzin- og gasbeholdere blive flyttet udendørs i et nyt opbevaringsrum.

Tilsvarende har vores outriggermaterielforvalter, Ann, sat gang i renovering og organisering af outriggerbådene, således at der sker en opdeling i konkurrence- og træningsmateriel. Samtidig er man ved at klargøre 11 både, der skal bruges under opholdet på roskolen i Möln.

Andet nyt

Thorsten Ramstrup er med i DFfR’s forsikringsgruppe, hvor man arbejder på at få løst nogle af de udestående problemer der stadig er på forsikringsområdet. Det drejer sig om skader på robåde og styrmandens ansvar, hvor KR er bedre kørende fordi vi allerede har en god forsikring. Man arbejder også for at få forsikringsselskaberne til at yde den nødvendige hjælp ved håndteringen af erstatningssager (bl.a. som tovholder i processen), samt at afsætte midler til skadesforebyggelsesinitiativer.

Der har været gennemført et roinstruktionskursus med 12 deltagere, og det næste er netop startet med 15 deltagere. Det første kursus har været meget vellykket, og efterfølgende meldte 8 af deltagerne sig ind. Der er dog allerede noget der tyder på at det reelle udbytte bliver lavere.

Vor nabo, CASA, har ansøgt myndigheder om at placere en husbåd til at indkvartere medarbejdere langs bolværket i Tømmergraven. Den er 30 meter lang og stikker 5 meter ud. Bestyrelsen har både protesteret og undersøgt om det på anden vis var muligt at forhindre det, men må erkende at det er det ikke. Så vi har været i dialog med CASA for at sikre at placeringen bliver til mindst mulig gene. For til gene bliver den, og ikke mindst for ungdomsroerne og deres trænere, da udsynet ud af Tømmergraven bliver vanskeliggjort.

Som det forhåbentlig er blevet bemærket, er vores store parasol atter på plads. Tut’en har bekostet vask, imprægnering og omsyning af parasollen.

Vi får af og til forespørgsler fra nuværende eller tidligere medlemmer om de ikke lige kan få en kopi af deres fritroningsbevis eller lignende. Vi opbevarer ikke sådanne oplysninger, og efter at det nye GPDR regulativ er trådt i kraft, opbevarer vi slet ikke oplysninger om tidligere medlemmer. Så pas selv godt på dokumentationen i fremtiden.


Maj 2019

På bestyrelsesmødet d. 7. maj drøftede vi disse sager:

Styrketræning

En gruppe medlemmer, på bestyrelsesmødet repræsenteret ved Aksel Poulsen, har et ønske om at vores styrketræningsudstyr bliver moderniseret. Det var der stor forståelse for i bestyrelsen, men der er ikke penge på budgettet til at indfri alle ønskerne her og nu. Så bestyrelsen besluttede at gå trinvis frem. I første omgang besluttede bestyrelsen, at der straks kan anskaffes en benpresse, der kan benyttes med de vægte, der allerede i klubben, samt to lydisolerende underlag, der dels kan beskytte gulvet, dels lydisolere i forhold til yogarummet nedenunder, når vægttræningsudstyret benyttes. Endvidere sættes det store motionsapparat til salg. Vi håber, at salget kan indbringe et beløb, der kan bidrage til finansieringen af nyanskaffelserne. 

Inriggerårernes placering

Der var ikke opbakning i bestyrelsen til at ændre ved årernes placering i bådhallen, så de skal fortsat hænges i holderne på væggen. For at få plads til årerne til de senest anskaffede både, vil årer, der ikke er i brug, blive fjernet, således at der bliver plads til de nye årer.

Der vil også blive ryddet op i outriggerårerne.

Placering af både i bådhallen

Bestyrelsen besluttede at alle både skal have faste pladser. 2-åres inriggerne placeres bagest i bådhallen (i to lag). De tre gig-både placeres samlet forrest i venstre side ved port 4. 4-åresbådene placeres samlet på 4 pladser forrest i bådhallen. Der vil blive sat skilte op i den kommende tid.

Havnestyrmandskursus

Der vil fremover blive afholdt to kurser, et i maj/juni og et i september. Kurset henvender sig til roere med et års erfaring i klubben, og det afsluttes med en praktisk prøve. Kursusmaterialet kommer til at ligge fremme i bådhallen, og det kan downloades på hjemmesiden: Man skal logge ind på siden, og derefter vælge menupunkt ”For medlemmer” og underpunkt ”Havnestyrmand – kursusmateriale”.

Kurset vil blive annonceret på KR-Info eller rokortet, når det er klart, og man kan tilmelde sig.


April 2019

Aprils bestyrelsesmøde d. 2. april havde ikke de store ting på dagsordenen, så her kommer en oversigt over løst og fast.

Vi afventer, at en arbejdsgruppe finder en løsning på, hvorledes vinterroningen skal indgå i rostatistikken. Det er allerede nu således, at man på rokortet (rokort.dk) kan se både den samlede statistik for 2018/19, samt særskilte statistikker for vinteren 2018/19 og sommeren 2019 i tabellen ’Top 10 Inrigger’ i venstre kolonne på rokortet. Brug drop-down menuen ’Vælg forespørgsel’ til at skifte mellem visningerne.

Bestyrelsen vil også have et nyt vinterroningsreglement klart til næste sæson. Flemming Simonsen, Bodil Kryger og Nicolai Skjølstrup laver et udkast, der tager udgangspunkt i DFfR’s vejledning og som dækker både inrigger og outriggerroning.

Mens vi er ved sikkerheden, så har Elisabeth forestået den obligatoriske årlige kontrol af klubbens oppustelige redningsveste. Det skal i den forbindelse understreges, at medlemmer, der ønsker at benytte egne oppustelige veste, også skal også have dem testet i klubben hvert år. Kontakt Elisabeth (40529346), så vil hun være behjælpelig.

Bestyrelsen har allerede nu opmærksomheden rettet mod de fremtidige parkeringsforhold som følge af det meget nybyggeri. Vi vil lave en analyse af medlemmernes parkeringsbehov, og vi har rettet en henvendelse til erhvervsdrivende i nærheden af klubben, om vi kan låne deres ledige parkeringspladser i aftentimerne. Der endvidere mulighed for at registre sig på Fisketorvets hjemmeside og derved få 4 timers gratis parkering.

Som Michael Windtberg har meldt ud, så er det ikke tilladt at parkere på bådpladsen. Hvis nogle, for at kunne udføre arbejde i klubben, er nødt til at køre ind på pladsen, skal bilerne være ude igen senest kl. 16.30.

Hvis man parkerer i smøgen ved bagindgangen, så skal man køre helt ind. Holder man i de to yderste lag, skal man lægge en seddel med navn og telefonnummer ved forruden, så man om nødvendigt kan kontaktes.

Dragebådsroerne udgør nu en gruppe på ca. 40 kvinder. De træner hver tirsdag aften og lørdag formiddag. Bestyrelsen forventer, at vi får stillet 4 nye dragebåde til rådighed udefra, og vil så selv anskaffe yderligere to.

Standerhejsningen var en stor succes med flot solskinsvejr, mange deltagere og hele tre nye både, der blev døbt (se billeder på hjemmesiden). Den efterfølgende frokost fik megen ros. Der er dog desværre nogle af de tilmeldte, der blot udebliver.

Lørdag d. 27. april er der åbent hus fra 10-12 i roklubben. Det er et arrangement Københavnskredsen understøtter med en stor reklamekampagne på Nørrebro Station og på bybusserne. Hvis du har mulighed for at hjælpe på dagen, så kontakt Flemming Simonsen (motion@koebenhavnsroklub.dk).

Alle hidtil planlagte langture nu er meldt ud, og også allerede fuldt bookede. Der er også KR medlemmer på internationale ture. Således er der fire KR-medlemmer med på FISA-turen til New Zealand.

Der er lidt trangt med pladsen i bådhallen for øjeblikket, men inden længe bliver GKR, Proppen, Tutten og Saltholm kørt op til Hammer-RO.

Der er arbejdsdag, klargøring og standerhejsning på Hammer-Ro, søndag d. 28. april. Alle opfordres til at komme, og samtidig medbringe relevant værktøj og redskaber til arbejdet.

Klubben har fået nye bådvogne og repareret bådhejsen. Der vil snarest komme en udmelding på KR-Info om placering af både og bådvogne på de hylder, hvor hejsen kan bruges. Med hensyn til betjening af bådhejsen, vil der blive opsat en betjeningsanvisning i bådhallen.

Roinstruktionen er kommet godt i gang. Der er allerede kommet 6 tilmeldinger til det første af de to instruktionskurser, der er lagt op på hjemmesiden. Der er ligeledes igangsat instruktion for vinterkaninerne. I instruktionsforløbene lægges der vægt på, at kaninerne hver får tilknyttet to faste mentorer, der følger dem gennem hele instruktionsforløbet.

Der har været generalforsamling i DFfR. 3 repræsentanter fra bestyrelsen deltog. Udover generalforsamlingen, blev der også afholdt inspirationsworkshops. Det var en positiv oplevelse, og hvis du er interesseret i at se materialet fra disse workshops eller læse nærmere om generalforsamlingen, kan det ses på roning.dk (samt roinfo.dk).

Ungdomsroerne tager atter på træningssamling i Ratzeburg. 15 ungdomsroere deltager i turen.

Derudover kan det nævnes, at der er fremstillet en ro T-shirt i blåt design med rødt tryk. Overskuddet ved salget, ca. 5000 kr., går til ungdomsroningen.

GKR har givet 65.000 kr. til anskaffelse af en ny motorbåd.

På arbejdsdagen blev der ryddet op i området med outriggerbåde i bådhallen. Samtidig blev alle årer til outriggerne indstillet til standard, og disse indstillinger må kun ændres, hvis en båd skal bruges til konkurrence, hvorefter indstillingen skal stilles tilbage til standard. Alle årer er blevet mærket med navnet på den båd de skal bruges i. Der er på forsøgsbasis lavet en mærkning af alle både, hvor grøn markerer begynder, og rødt øvede. Der vil blive hængt en liste over både og vægtklasse op i bådhallen.

Der vil blive arrangeret lokal- og havnestyrmandskursus i foråret. Nærmere information kommer på KR-Info.

Næste bestyrelsesmøde holdes d. 7. maj.

Carsten Yndigegn, Sekretær

Marts 2019
Tirsdag d. 5. marts mødtes den nyvalgte bestyrelse til det første møde efter generalforsamlingen. Da der var tre nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, var det første punkt på dagsordenen en orientering om bestyrelsens arbejdsmåde. Da der er mange medlemmer i bestyrelsen, har det været vigtigt at få arbejdet tilrettelagt, så bestyrelsesmedlemmerne kan være velforberedte og møderne afvikles på den aftalte tid.
Der skelnes mellem beslutnings- drøftelses- og orienteringspunkter.
På dette møde traf bestyrelsen en række beslutninger:
1. Hjertestarterkursus.
Bestyrelsen tog med tak imod et tilbud fra Stig Fischer-Bjerregaard om at foranstalte et hjertestarterkursus, så flere bliver i stand til at betjene vores hjertestarter og give førstehjælp, hvis situationen skulle opstå. Hjertestarteren er placeret uden for bygningen, så den i nødstilfælde også kan benyttes af omkringboende. Vores hjertestarter er registreret på app’en Hjertestarter.
Der vil komme information ud på KR-info, når kurset er klar til at blive afholdt.
2. Kanindåb.
Sidste år blev kanindåben først afholdt i forbindelse med standerstrygningen. Selvom det har været et problem, at der var for få deltagere til de tidligere år, så var bestyrelsen enig i at kanindåben skulle ligge lige efter sommerferien, hvor det stadig var varmt. Så må vi annoncere lidt bedre, så der kommer mange og deltager i arrangementet.
3. Navne til nye både, der skal døbes til standerhejsningen.
Klubben får både en ny 2-åres og en ny 4-åres inrigger, som vi har løfte om bliver leveret inden standerhejsningen, hvor de så vil blive døbt. Navnene bliver selvfølgelig først afsløret på dagen 😊.
4. Skiltning
Der vil blive opsat skilte ved indgangen til bådpladsen, hvor det fremgår, at arealet tilhører Københavns Roklub, ligesom der vil blive opsat skilte om at det ikke er tilladt at fortøje ved klubbens bådebro.
5. Bådhejs.
Den såkaldte bådhejs-arbejdsgruppe har fået bådhejsen efterset og repareret, således at den nu fungerer. Bestyrelsen godkendte i den forbindelse en ny betjeningsvejledning til bådhejsen. Der er tale om en sikkerhedsforskrift, som man skal gennemlæse og følge inden man betjener bådhejsen.
Der er tillige anskaffet 6 nye bådvogne, som hver skal rumme en 4-åres inrigger. Disse vil blive placeret øverst oppe på bådhylderne (3. lag). Der bliver sat navne på hver af de seks vogne, så der ikke sker forbytning med mindre bådvogne, og hver af de seks både vil få sin faste plads på bådhylderne.
Gruppen fortsætter arbejdet med at renovere bådvogne og bådhylder.
6. ’Brøndby’ båden.
Den gennemrenoverede båd mangler blot årer. De vil blive fremskaffet ved at få tilpasset og renoveret nogle af klubbens overskudsårer.
Roinstruktion
Bestyrelsen drøftede et oplæg fra Claus Jensen til roinstruktion. Der vil blive gennemført to instruktionsforløb. Første forløb starter 3. maj, og det andet forløb d. 14. juni. Hvert forløb starter en fredag aften og fortsætter den efterfølgende lørdag, og de to følgende tirsdage, for så at slutte om torsdagen i den 3. uge, hvor de nye kaniner så deltager i torsdagens fællesspisning.
Formålet har været både at lave en effektiv roinstruktion og at sikre at de nye medlemmer tillige bliver integreret i det sociale liv i klubben.
Programmet for roinstruktionen kan i sin helhed læses på hjemmesiden. Har du mulighed for at bistå, så henvend dig til Claus.
Bestyrelsen håber, at oplægget fra Claus også vil medvirke til, at frafaldet efter instruktionen bliver mindre i forhold til tidligere. Motionsroningschefen, Flemming Simonsen, arbejder videre med at sikre, hvordan nye roere kommer med i fællesroningen på en god måde.
Opfølgning på generalforsamlingen
Bestyrelsen vil som lovet på generalforsamlingen foretage en gennemgang af specielt reglementet for vinterroning.
Endvidere vil problematikken om rostatistik blive drøftet mellem repræsentanter for bestyrelsen og stillerne af medlemsforslaget på generalforsamlingen.
Arbejdslørdag – 16. marts
Der er arbejdslørdag d. 16. marts, som det tidligere er blevet meldt ud. Uden medlemmernes frivillige indsats kan KR ikke fungere. Derfor er det vigtigt, at alle der har mulighed for det, møder op, også hvis det kun er en del af dagen.
Standerhejsning
Husk at tilmelde dig til standerhejsningen d. 31. marts. Det er her vi markerer starten på den ny rosæson, og i år skulle vi gerne kunne præsentere to nye inriggere.
Roningens dag
Der køres en stor reklamekampagne på Nørreport Station for roningens dag d. 27. april. Her bliver interesserede inviteret til at besøge en af hovedstadsområdets roklubber og prøve at ro.
Er du interesseret i at hjælpe med arrangement i KR, så kontakt Flemming Simonsen.
Hammer-Ro
Standerhejsningen på Hammer-Ro finder sted d. 28. april. To af vores inriggere, Tutten og GKR, flyttes op til Hammer-Ro.
Februar 2019
Hermed denne måneds information fra KR bestyrelsens møde. Mødet var karakteriseret af forberedelse til generalforsamlingen: præsentation af kandidat til sekretærposten, Carsten Yndigen, gennemgang af regnskabet, drøftelse af forslag og kandidater til bestyrelsesposter.
Bestyrelsen godkendte regnskabet. Regnskabet blev i går tilgængeligt i KR og på hjemmesiden.
Et forslag om KR T-shirts med Standerdesign blev vedtaget. Tak til Mette Malling, for at tage teten med at få produceret KR t-shirts.
Bådhejs blev kort debatteret. Michael Windtberg vil tage fat i de involverede (eller de kan tage fat i ham).
 

Runden, hvor bestyrelsesmedlemmer kort beretter indenfor eget felt:

Husforvalter Michael:
– At HOFOR vil komme med forslag til optimering af KR’s aldrende fjernvarmeanlæg.
– Der er go’ gang i inriggerbådvedligehold
– At der er hus- og bådvedligehold 16. marts.

Anden viceformand Flemming P.:

– Dato for standerhejsning på Hammerro blev på mødet fastlagt til 11. maj 2019.

Formand Niels:

– At der er indgået lejeaftale med Skanska om leje af pladsen, hvor vore containere står, og

– at han kører trailer – og deltager i juniorernes påsketræningslejr i Ratzeburg.

Næste møde I KR’s bestyrelse er planlagt til den 5. marts 2019. Husk, at der er generalforsamling den 19. februar 2019 kl 19.

Januar 2019
Teksten her indeholder både info fra bestyrelsens møde i december 2018, opsummeret på januarmødet af Niels Holmquist og info fra mødet afholdt 8. januar 2019.
Niels opsummerede bestyrelsesmødet i december:
 • At GKR skal til Hammerro og at der er bestilt en ny 4 årers inrigger, en del af finansieringen er via overskud fra KR kontoret.
 • Der er bestilt 6 nye bådvogne i rustfrit stål fra Bjarne Halstrøm, Maribo Roklub.
 • Behov for sikkerhed i bådhallen: Bergthor har iværksat tjek af bådhylder og hejseværk med henblik på at sikre korrekt sikkerhedsmæssig dimensionering og lovliggørelse for at leve op til bl.a. arbejdstilsynets krav. KR har ikke ansatte og det er dermed ikke et lovkrav; men for at sikre, at der ikke sker noget med hverken mand eller materiel, har bestyrelsen valgt, at det skal gennemtjekkes.
 • Instruktionsrochef, Annette orienterede på december mødet, at de kandidater hun havde haft i sigte til posten som instruktionsrochef, alle havde takket nej. Annette genopstiller ikke.
I januar drøftede og besluttede bestyrelsen følgende:
 • Danish Dragon Abreas – Fagdag afholdt af dragebådsdamerne: Dragebådsdamerne afholder i KR en fagdag den 11. maj, hvor de har invitere interessenter og fagpersoner. Interesserede KR medlemmer er også velkomne til at deltage. De ønsker bl.a. at fagpersoner og interessenter også kommer ud og ror dragebåde.
 • Klubtræner til damegruppen: Der arbejdes stadig på at finde en klubtræner til damegruppen. Flemming Simonsen har undersøgt forskellige muligheder og desværre er der endnu ikke fundet nogen, der kan påtage sig opgaven.
 • “Åben Skole”: Bestyrelsen havde modtaget et oplæg og besluttede på den baggrund, at KR bakker op om initiativet  “Åben Skole”. Det er et samarbejde, hvor elever fra udskolingen lærer meget mere omkring, hvad det kræver at ro, fra teori til praksis. Det kræver af KR, at vi stiller faciliteter og trænere til rådighed. KR har tidligere indgået i dette samarbejde, og nogle af klubbens nuværende hurtige ungdomsroere snusede til roning første gang via dette samarbejde. Anne Munck er forbindelsesofficen mellem Tove Ditlevsens Skole, KR, KR- juniorer og trænere, der netop muliggør samarbejdet.
 • Modernisering af fitness udstyr: For at kunne indsætte andet og mere tidssvarende udstyr, kræver det, at det nuværende skrummel af et træningsstativ, fjernes.  Der er enighed i bestyrelsen om, at stativet ikke er tidssvarende længere, og det trænger til en udskiftning. I 1990 kostede det kr. 90.000; og det må i dag have en værdi for nogen (mener nogen). Derfor skal der gøres en indsats for at skaffe os af med det – få det solgt og skippet afsted.  Hvad skal der indkøbes i stedet? Vi skal vente et halv års tid før der er penge på kontoen til indkøb af udstyr. Dog kan der i mellemtiden udarbejdes ønske-liste og indhentes tilbud.
Orientering fra fremmødte bestyrelsesmedlemmer for deres områder:
 • Niels Holmquist: Opsamling på input til generalforsamling og kort drøftelse af hvorvidt, der mon kommer forslag til ændringer af klubbens love. Thorsten Ramstrup sætter lydanlæg til i fbm generalforsamling. Kandidatjagten er i gang, der er flere poster, hvor nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller og/eller posten har været vakant en periode: Inriggermaterielforvalter, outriggermaterielforvalter, instruktionsrochef og sekretær.
 • Henrik Martensen: Kontingentmæssigt ligger vi på niveau med sidste år. Medlemstallet ligger på samme niveau som for et år siden. Der er flere end normalt af de “voksne” der melder sig ud.
 • Vibeke Skousen; At 2x coastal er repareret; mangler dog at få monteret svirvelakser og svirvler; og der skal sættes smig. Reparatøren af båden anbefaler, at man blidt og bestemt efterspænder riggene regelmæssigt. De må ikke overspændes.
 • Thorsten Ramstrup: At TV’et skal ud af baglokalet; bestyrelsen besluttede at opsætte TV’et i ergosalen. Brug det til f.eks. at se VM i håndbold.
 • Michael Windtberg: Kigger lidt efter inrigger materiellet, og vil her i løbet af januar samle op på hvordan det går med vedligehold. Der vil være hus- og bådvedligehold 16. marts 2019.
 • Bestyrelsen holder næste møde 5. februar 2019
 • Husk generalforsamling 19. februar 2019 kl 19:00
 • Skulle du have lyst til at blive KR’s nye sekretær, er du meget velkommen til at kontakte mig, for at høre mere om, hvad det indebærer. Så hvis du er blot lidt nysgerrig efter, hvad der sker i KR, så er det en god bestyrelsespost, og måske noget for dig?
Med venlig hilsen
Vibeke Skousen
Sekretær, Københavns Roklub

December 2018
Der er ikke et referat tilgængeligt for december 2018 pga mandefald i bestyrelsen.

November 2018

Der har været gang i den, siden sidste bestyrelsesmøde med en række rorelaterede arrangementer i klubben: CHR, kanindåb og standerstrygning. Alle arrangementer er forløbet godt. Så der var i bestyrelsen stor tilfredshed over afviklingen af arrangementerne.

Denne mail begynder med informationer, der kom frem under punktet “Bordet rundt”:
– Flemming Simonsen, motionsrochef: Gav en generel og ærlig orientering omkring, hvordan området indenfor motionsroning har fungeret i sæsonen. Det svært at få nogen til at engagere sig, og det er de samme Tordensskjold soldater, der stiller op. Området for motionsroning halter gevaldigt.
– Maja Carøe: Der har været afholdt flere arrangementer (SPP-fest, CHR, Standerstrygning/kanindåb) alle er løbet fint rundt økonomisk. Det er vanskeligt at skaffe hjælpere til oprydning, og nu betyder det, at vi betaler os fra det. Typisk går der ca 50 kr pr. person i arrangementsprisen til dette.
– Annette Kjærulf Andersen: Vinterintroduktionen er startet, og der er to hold vinterkaninhold, hvor det første  var i mandags 5/11/2018 med 7 tilmeldte. Det næste afholdes i begyndelsen af 2019.
– Bodil Kryger: Forberedelse af næste sæsons langture er i gang. Der er indkaldt til indledende hvad-har-I-af-planer-møde. Bodil orienterede om, at der for nuværende er 3 KR medlemmer, der har meldt sig på langtursstyrmandskursus. Et af kurserne afholdes i KR i begyndelsen af februar 2019.
– Niels Holmquist orienterede om hans travle virke den næste tid, hvor der afholdes en lang række ro-organisatoriske møder og arrangementer. Og så havde Niels også lidt nyt udi  “Det I ikke gider høre om”: Bagsværd Rostadion, og Københavnske klubbers hævd vundne adgang dertil er alvorlig truet, idet Fonden er ved at overgive området til Bagsværd kommune. Det er tid til at tage advokater med på banen.
– Nicolai Skjølstrup, kaproningschef, orienterede, at det har været en rigtig god sæson på kaproningsfronten. Det er mange år siden, at der er 4 KR roere, der er blandt de udtagne roere til bruttogruppen i DRC: Sebastian Bache; Fred Vystavel; Steffen Bonde; Frederik Leicht. Til DM i Sorø: Vinder Frederik Leicht singlesculler DM; Cecilie Brünnich vinder sølv i singlesculler og bronze i dobbeltfire. Og som kaproningschef er det en stor glæde at se 4 KR ottere til start til Copenhagen Harbour Race. Derudover er der alle de resultater roerne har opnået i løbet af sæsonen.
– Flemming Pedersen fortæller, at der på Hammerro er lukket af for vinteren.
Og her er lidt info omkring hvad bestyrelsen besluttede og drøftede:

– Bestyrelsen besluttede, at der, baseret på ønske fra trænere og medlemmer, skal udarbejdes en plan incl. estimerede omkostninger på udskiftning af styrketræningsudstyr, bl.a. bedre maskiner til benspark. Der blev fra bestyrelsen udtrykt ønske om Thorax og flere konditionstræningsmaskiner.

– Det blev drøftet (og besluttet), hvilke både, der skal til Hammerro i næste sæson: en 4inr., og det bliver GKR eller Langebro – de er 40-50 cm kortere end andre fireårers og huset er bygget til at kunne rumme dem. Og en 2inr., og det er enten Saltholm eller Isefjord.
– Vinterroning i sculler: Dobbeltsculler er med vest på. (Det er i øvrigt også gældende for andre bådklasser, men bestyrelsen har fået denne henvendelse fra medlemmer. Der er et vinterroningsreglement for inriggere på internettet)
– Hvordan skaffer vi frivillige hjælpere? Der var på mødet en længere og generel drøftelse af problematikken vedr. at skaffe hjælpere, og det er de samme der stiller op gang på gang. Der fremkom et forslag om at lave en månedens roer på hjemmesiden, for at fremme det faktum, at vi som medlemmer er sammen om at få klubben til at fungere.
– Bestyrelsen arbejder på at finde nye bestyrelsesmedlemmer til de vakante poster i bestyrelsen, nogle har været ubesatte i lang periode, andre skyldes, at der er bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller til næste generalforsamling.
– Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og modeller for at etablere universitetsroning i KR. I første omgang tager Niels Holmquist kontakt til det hold, der roede til CHR (alle roere fra andre klubber, der studerer i København), for at høre om mulighederne for at lave en aftale, der kan tilgodese både KR og de studerende. Det vil der komme mere om senere.
Dato for næste møde er 4.december 2018.
Skulle du have brug for at læse andre af disse informationsmails, er det nu muligt på vores hjemmeside: http://www.koebenhavnsroklub.dk/info-om-kr/information-kr-bestyrelsens-moeder-2017-2018/

– Bemærk, at arbejdet er i gang, så det er ikke alle skriv, der er lagt på nettet endnu.

Med venlig hilsen

Vibeke Skousen

Sekretær, Københavns Roklub


Oktober 2018

Bestyrelsen i KR havde møde den 2. oktober 2018, og her kommer lidt info til dig fra mødet.

Generelt er der gang i rosæsonens slutspurt med planlægning og afholdelse af:

 • Kortbane DM i Sorø med god deltagelse af KR hold, og fine placeringer (afholdt 6. oktober 2018)
 • Copenhagen Harbour Race, 13. oktober
 • Kanindåb og standerstrygning, 27. okt
 • ober
 • Vintersæson: 29. oktober.

Bestyrelsen:

 • Fastlagte vintersæsonens program og afsatte tider for de mange grupper til træning i ergometre. Der vil, i lighed med andre år,  også være yoga, gymnastik, cirkeltræning, hockey m.v… Der er rift om lokalerne i hverdagene i timerne fra kl. 16:00 – 19:00. Brug derfor også ergometer/yoga salen i stue-etagen, hvis du vil træne og der er lidt for mange lyde og dufte i den store træningssal. Oversigter bliver opslået i klubben og vist på hjemmesiden i løbet af ugen inden standeren stryges.
 • Besluttede, at der skal laves mobile spejle til brug for ergometertræning i den lille sal.
 • Takkede “Ja” til tilbud fra medlem Chris Vonnesbeck om at lave inrigger bådvogne i rustfrit stål. Lever første udgave op til funktionalitet ved praktisk anvendelse, er planen at bestille yderligere tre bådvogne.
 • Debatterede instruktion og inklusion af nye medlemmer. Det er øv, at kræfter og energi, der lægges i at instruere nye medlemmer i roningen, ikke bærer frugt i form af blivende aktive  medlemmer som får gode ro-oplevelser. Har KR overhovedet kapacitet til mange nye medlemmer? Det er vanskeligt at bemande instruktions forløbene og der er ikke mange aktive roere, til at ro med nye til bl.a. fællesroning. Hvordan kan KR etablere de faste rammer, som mange erfaringer viser at nye medlemmer har brug for? Bestyrelsen vil drøfte emnet videre på kommende bestyrelsesmøder.

I bestyrelsen fik vi orientering om:

 • KR’s deltagelse i Baltic Cup, hvor Cecilie Brünnich Sørensen, fortjener et stort tillykke. I JW1X roede hun sig til sølv på 2000m og dagen derpå bronze i 500m. Derudover spurtede hun fra medalje podiet for at ro i  4x, hvor en af roerne var blevet skadet. Her roede holdet sig til også til en podieplads. I Baltic Cup konkurrerer lande, rundt om Baltic Sea om placering. Danmark fik en samlet 2. plads, foran Polen og efter Tyskland.
 • Byggeplaner og aktiviteter hos vores nabo mod øst, som også har projektitlen “Byggefelt A” (vores naboer). De vil gerne låne lidt areal hos KR til at opstille en skurvognsby.
 • Ingen nytårfest-arrangement i KR pga frafald blandt arrangørerne.
 • Vinterinstruktion er planlagt og, der er start 5. november og i januar 2019.
 • At dragebådsdamerne er glade for muligheden for at træne i dragebåde i KR i sommersæsonen.

Bestyrelsens næste møde er 6. november 2018. Her tager bestyrelsen hul på forberedelse af generalforsamling i februar 2019.

Med venlig hilsen

Vibeke Skousen
Sekretær, Københavns Roklub


September 2018

Teksten her er udsendt i mail på KR-Info, og  er et sammendrag af de emner, vi i bestyrelsen drøftede, blev orienterede om og besluttede på bestyrelsesmødet den 4. september 2018. Det er vilkårlig rækkefølge.

Bestyrelsen fastsatte datoer for arrangementer i 2019:

 • Efter ergo DM fest: 26/1-2019
 • Dansefest: 2/2-2019
 • Generalforsamling: 19/2 2019
 • Standerhejsning: 31/3 -2019 frokostarrangement
 • Husvedligehold: reservere 9/3 og 16/3
 • Kinesiske dragebåds festdag.: 9/6-2019
 • Midsommerfest / Skt. Hans fest: 22. og 23. / 6 -2019
 • Ro- og grillarrangement i regi af Københavnskredsen, et fredagsarrangement i juni eller august.
 • Port of Copenhagen: 10/8 eller 17/8 eller 24/8. Den endelige dato bliver fastlagt på et Dffr Regatta møde i nogember.
 • CHR (Copenhagen Harbour Race): 12/10-2019
 • Standerstrygning: 26/10-2019
 • Julemiddag: 19/12 -2019

Kanindåb: Bestyrelsen besluttede, at datoen fastlægges efter, at have evalueret på hvordan det fungerer i 2018 hvor vi har standerstrygning og kanindåb samtidig.

Derudover kan du glæde dig til inriggerbådvedligehold, det er allerede i november 2018.

En henvendelse til bestyrelsen fra formiddagsroerne, blev af bestyrelsen fortolket som om at gruppen ikke har behov for fast træner, nok mere behov for at forbedre teknik. Derfor foreslår bestyrelsen, at der i begyndelsen af sæsonen arrangeres teknik-dage f.eks. i en weekend. At få tilknyttet en træner som gruppe af roere, f.eks. formiddagsroerne, dame-outriggergruppen o.a. medfører at stille op til regattaer og kaproninger.

Juniorrummet har ingen ventilation, da det oprindeligt var tænkt som et depotrum. Juniorerne  har ønsket at kunne bruge lokalet mere og der mangler luft / der er behov for en nødudgang. Det skal derfor undersøges, hvad det vil koste at få lavet ventilation / vinduer, hvor ingen kan kravle ind; men man kan godt komme ud (nødudgang).

Besluttet at vinduerne i ergotræningssalen skal repareres hurtigst muligt, så de kan åbnes igen.

At benzin til motorbådene skal ud og stå i en metalbeholder med låg på.

Kontingentkasseren gav en kort status over antal medlemmer og antal udmeldte. Vi er medlemsmæssigt bagud i fht sidste år.

Juniortræner Jonathan Sølve orienterede om, at der ved Baltic Cup (Kruszwica, Polen) er deltagelse fra KR med roer Cecilie Brünnich Sørensen, trænere Jonathan Sølve og Mathilde Friis. Mathilde er træner for en ikke KR båd. Sebastian Bache og Aksel Dybdahl været til U23 EM i 4- Og, at der ved DM vil være deltagelse af de ældste juniorroere, derudover vil KR være repræsenteret med en eller flere 8+ den ene med en række tidligere guld vindende kaproere, der nu melder sig ind i KR.

Copenhagen Harbour Race (CHR) 2018  er under planlægning. Der er sendt mail ud om behov for hjælpere, bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig til en lille eller større opgave. For at begrænse festens fysiske rumfang, er der forslag om at sætte låse på omklædningsrummene og ergometersalen i tidsrummet kl. 20:00 – 06:00.

Skulle nogle medlemmer undre sig over ponton forsamlingen i bunden af Tømmergraven, hvor nogle ser meget slidte ud i forhold til den ny-anlagte, så er det KR’s pontoner, de er ikke sådan lige at fjerne, da der er meget beton i dem, og der er planer om at anvende dem f.eks. i forbindelse med kanalen, der bliver gravet øst for KR.

Bestyrelsen fastlægger på næste møde vinteraktivitetsprogrammet, det vil i sandsynligvis komme til at ligne sidste års program, med enkelte justeringer: Der skal være mere tid mellem ergometertræningen og yoga, hvorfor yoga først kan starte kl 18:30. Hvis du har forslag, ønsker og input, er du naturligvis velkommen til at sende dem til bestyrelsen.

Vinterbadehus og terrasse er skrinlagt. Der har tidligere i 2018 været fremsat ideer om  at bebygge det nye areal øst for klubben med en terrasse/veranda med udgang fra 1. sals plan, og en badstue/sauna nedenunder. Det bliver ikke til noget lige nu. Realisering af de fremlagte planer og tegninger, vil beløbe sig til  300.000 kr., og bestyrelsen vurderer, at tiden til at skulle optage et lån ikke er inde. Der er er p.t. ingen penge i kassen til at finansiere projektet. Bestyrelsen takker Niels Grundtvig-Poulsen for at have udført tegninger og lave et flot oplæg. Det vil blive gemt til økonomien er mere gunstig.

Der bliver indgået ordning for 2019 for at give dragebådsdamerne mulighed for at træne i dragebåde og have tilknytning til KR. Bestyrelsen vurderer herefter, hvordan det er gået med ordningen under de opsatte forudsætninger. bl.a. at dragebådsdamerne stiller med egen styrmand.

Standerstrygning og kanindåb er i år samme dag, og der god gang i planlægningen. Udover dåb af kaniner skal også tre både døbes:: 3x giggen, 2x coastal og en Filippi.

Husforvalter Michael Windtberg er lidt om sig og får talt med entreprenørerne på byggegrundene bl.a. omkring medlemmernes udfordringer med at kunne parkere i hverdagene og ikke mindst i forbindelse med arrangementer. Det betyder, at vi nok kan anvende nogle af arealerne til bl.a. trailer parkering i forbindelse med CHR. Hvorvidt der er parkeringsmuligheder i hverdagene, blev lidt uklart for referenten, så tal med Michael om det.

Husk at meld dig som bådhaltømmer, motorbådsfører, borddækker, tidtager, bådhal-opfylder m.v. til CHR den 13. oktober 2018.

Bestyrelsen holder næste møde 2. oktober 2018.


August 2018

Kære rokammerater

KR’s solmodne bestyrelse havde tirsdag den 14. august bestyrelsesmøde. Her er en (ikke kort) informationsmail. God læsefornøjelse.

Først bringes ”runden”, som er det punkt på bestyrelsens møder, hvor alle kort har ordet og orienterer inden for eget område.

Formand, Niels Holmquist:

 • At han har været i Irland til Coupe de la Jeunesse. En international (14 nationer) for juniorer, der ikke er med på VM plan. Noget juniorroerne kan have glæde af.
 • At der er forsinkelser i ombygningen af Bagsværd rostadion, og at Niels deltager i en række møder omkring det fremtidige rostadion.
 • At der på sigt skal anskaffes sweep årer til 8’er ”Tak KV”

Kasserer, Jane Christensen:

 • At der har været mange udgifter til bådene i år. Og udgifterne står pænt i kø for at blive betalt.
 • At grundskyldsopkrævningen er steget betragteligt i år, og lige nu kører By & Havn sagen hos kommunen, da det er By & Havn, der ejer grunden, KR lejer. Bliver grundskylden en realitet, vil klubbens konto være tom.
 • Har sammen med revisoren udarbejdet ansøgning om tilskud til Københavns Kommune i år via en elektronisk foreningsportal (og ikke længere manuelt indsendte regnskaber og blanketter.
 • At der er søgt om børneattest for alle, der har med børn og unge at gøre i KR.
 • Efterspurgte at få registreringsnummer på biler og trailere, så der kun betales omkostninger for biler og trailere, der tilhører KR.

Sekretær, Vibeke Skousen:

 • At der er behov for at få lavet et ophæng til ergometerunderlagsmåtter i stue-salen, samt ønske om flere Concept2 måtter, for de er bedre som underlag til ergometrene.
 •  Jane spørger til GDPR, og Vibeke kan orientere om, at vi er i gang, I første omgang med at klarlægge, hvor vi har data. Generelt skal vi huske, at GDPR også går ud på, at sikre, at vi har beskrevet, hvad vi gør med og hvor vi har data.

Michael Windtberg:

 • At der er modtaget et ønske om et vindue, der kan åbnes i juniorrummet, og mulighed for at åbne vinduer til brug for hurtig udluftning i stue-salen.

Flemming Pedersen:

 • At årer, der er dedikeret til en båd, f.eks. 3xgig, ikke skal anvendes til andre både
 • At vi i KR mangler strategiske overvejelser omkring, hvordan det, der sker omkring os i nærområdet, kommer til at få indflydelse på os. Meget konkret er der færre og færre parkeringspladser og med tilflytningerne er der flere og flere om pladserne, det betyder at medlemmer, der kommer til KR i bil får sværere og sværere ved at kunne parkere. Vil det på sigt medføre at medlemmer melder sig ud? Vi bør som forening tage mere strategisk stilling til det, og til hvordan vi kan imødegå forandringerne, og han opfordrede til, at vi laver en arbejdsgruppe, der arbejder med forslag hertil.

Thorsten Ramstrup:

 • At det har set lidt sløjt ud med at skaffe tut-hjælpere til fællesspisning, trods det, at der er mange, der spiser med.
 • Spurgte til anvendelse af 2x coastal. Og blev informeret om, at den skal anvendes på samme måde som andre både, og at roerne naturligvis skal være agtpågivende, når de ror uden styrmand..  Vibeke kunne orientere om, at 2x coastal stadig er under reparation, den ene rig kan ikke monteres pga en defekt.

Skilte og planche

Bestyrelsen har godkendt et forslag, som et par medlemmer har sendt til bestyrelsen, om udarbejdelse af skiltning, så det tydeligt fremgår, at området er for medlemmer af Københavns Roklub. Forslaget indeholdt også opsætning af planche (som de udstillingsskilte der er sat op om Tømmergraven), hvor der også er påsat en folderholder. På planche er der info om KR og træningstider, webadr, mm. Folder/flyer er til folk som potentielt kan blive nye medlemmer.

Medlemmer kan sige til fremmede folk, at de ikke må opholde sig her på KR’s område og henvise til skiltene og samtidig fortælle, at hvis du bliver medlem af vores herlige klub, så får du adgang til alle disse faciliteter – læs denne flyer.

Hammerro og båd-disponering

Der er opstået en udfordring med bådene på Hammerro, der tørrede i sommervarmen. Det var godt for plastic-bådene med denne svedetur; men træbådene er blevet så utætte, at de nu er kørt tilbage til KR. Der er derfor blot to 2inr. i Hammerro p.t. Derfor skal gæsteroere have besked om dette, så de kan planlægge deres ture anderledes.

På mødet blev henvist til, at ideen med Hammergården i sin tid var, at der skulle være gode både til rådighed.  ”Tutten” og ”Proppen” skal hjem til KR til grundig vedligehold i vintersæsonen.

Båddisponering i KR

Diskussionen på mødet omkring, hvorvidt bådene i KR skal ligge på faste pladser (med rotation), mundede ud i, at der lige nu mangler en materielforvalter til at kunne forvalte denne opgave.

Dragebådsdamernes fremtid i KR

Flemming orienterede omkring Dragebådsdamernes successfulde Firenze regatta, hvor damerne klarede sig rigtig godt.  Dragebådsdamerne er meget fokuserede på at ville fortsætte træning med det formål at kunne deltage i dragebådsregattaer (ikke kun for brystkræftoverlevende), og det blev i bestyrelsen drøftet hvordan vi kan imødegå dette. Punktet bliver genoptaget på et senere bestyrelsesmøde.

Havne- og lokalstyrmands-uddanner: Bestyrelsen har udnævnt Knud Henrik Strømming til at være ansvarlig for havne- og lokalstyrmandsuddannelserne. Bestyrelsen ærgerlige over, at en uoverensstemmelse har fået Knud Henrik til genoverveje denne post, da bestyrelsen mener, at Knud Henrik gør et godt stykke arbejde, som er værdsat af mange medlemmer.

Træner til outriggerdamegruppen

Bestyrelsen drøftede outriggerdamegruppens henvendelse for at få en træner tilknyttet, især til træning i otteren. Der er enighed om, at der generelt er et behov for at have en træner for voksne medlemmer. Ønsket fra damegruppen, kan afstedkomme, at andre grupper også vil have en træner, og derfor skal der tænkes lidt længere perspektiv, og trænere skal ikke kun være for damegruppen, og andre skal også, ved træning samtidig, kunne få gavn af en træner. Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt der er roere nok i damegruppen til en træner? Kan gruppen mønstre en otter på vandet hver uge? Det kan bekræftes, at det er muligt, at få otteren på vandet hver uge.

Bestyrelsen godkendte, at bruge penge på en træner under forudsætning af at outriggerdamegruppen definerer hvornår tidspunkterne for træningen skal være? Det må ikke ramle ind i tidspunkterne for juniortræning. Samtidig stiller bestyrelsen også krav til gruppen om at vise KR fanen til stævner bl.a. ved at ro til DM og CPH.

Dernæst rejser spørgsmålet sig omkring, hvem der kan være træner? Niels Holmquist har nogle emner, som han vil kontakte.

Det er en forsøgsordning, som evalueres i bestyrelsen.

Populær sal til yoga

At salen i stue-etagen i en forsøgsperiode fra september til december udlejes mandage og onsdage formiddage samt en af eftermiddagene i weekender til brug for yoga. Det er en af kontaktpersonerne fra den kinesiske dragebådsfestival.

8 af bestyrelsens medlemmer var fremmødt på dette møde.. Mange var stadig på sommerferie.  Bestyrelsen holder næste møde den 4. september 2018.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen i Københavns Roklub

Vibeke Skousen, Sekretær


Juli 2018 <Intet møde>


Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Bestyrelsen i KR har også i april afholdt bestyrelsesmøde, og her er informationer til dig som medlem af KR fra mødet, det er løst og fast i en vilkårlig orden (og desværre spiller formateringen mig et puds, og teksten kondenseret):

  • Dragebådsdamerne afholder i KR’s lokaler en fundraising middag. Formålet er at skaffe penge til rejse, ophold og deltagelse i den internationale brystkræft dragebådsregatta. KR medlemmer er meget velkomne. Mere information udsendes når dato for arrangement er klar. Her er lige et link til arrangementet, som Dragebådsdamerne skal deltage i http://www.florencebcs2018.org/
  • Efter ønske fra KR Kontoret, besluttede bestyrelsen at tage imod tilbud fra  KRs nuværende rengøringsleverandør for rengøring af køkken og festsal.
  • Husk at registrere km i rokort. Bestyrelsen anvender bl.a. data for roede km i den enkelte båd som basis salgsdisponering.
  • KR havde modtaget en forespørgsmål på hvorvidt vi vil sælge ”Tutten” og ”Proppen”, både der er på Hammerro. Bestyrelsen ønsker ikke at sælge bådene. Der er behov for at have dem på Hammerro, fordi de både er vandtætte (er ikke lavet af træ, der trækker sig sammen) og relativt vedligeholdelsesfri. ”Hafnia” og ”Rudolf” er solgt og vil snarest blive afhentet af de nye ejere.
  • Et bestyrelsesmedlem fremlagte et visionært forslag til bl.a. ejendomsinvestering i udlandet, med lækkert rofarvand og mulighed for træningslejre i ydersæsonerne. Det debaterede bestyrelsen og besluttede at være åbne overfor ideen og holde øje med muligheder.
  • Bestyrelsen besluttede at der i ergometer- og træningssalen opsættes et spejl, der kan rumme hele kroppen og man dermed kan forbedre øvelser med f.eks. håndvægte. Et medlem har foreslået, opsætningen af spejlene.
  • KRs juniorafdeling er arrangører af sommerroskole for skoleelever i perioden 9. – 12. juli 2018. Bestyrelsen har besluttet, at der i den uge ikke kan udlånes både eller overnatningsplads til gæsteroere for at skabe plads og muligheder for de nye juniorroere. Kender du en ung, der skal prøve kræfter med roning, er der her en god mulighed.
  • Kaproningschef Nicolai havde følgende: Juniorerne har været på påsketræningslejr i Ratzeburg; Axel & Sebastian er i U23 bruttogrp. og har været i Slovenien på træningsophold. Og årets første regatta: Odense Langdistance er med KR deltagelse af juniorer, u23 roere og formodentlig en dameotter.
  • Kasseren holder ferielukket fra 12. april til 13. maj. Derudover, skal du, hvis du kender til , at der sendes en faktura direkte til KR’s kasserer varsko om denne, ellers bliver den ikke betalt. Der er blandt fupmagere flere forsøg på at sende falske fakturaer og falske mails om lige at overføre beløb for en ydelse.
  • Bestyrelsen drøftede både mail udveksling og faktiske forhold omkring indretning af træningssale med ergometre. Med den valgte indretning har bestyrelsen forsøgt at tilgodese KRs medlemmer generelt. Det har derfor ikke været muligt at tilgodese 50+ gruppens særskilte ønske om at samle alle ro-ergometrene på første sal i 2 parallelle rækker foran spejlene og styrketræningen i østgavlen. Resten af klubbens medlemmer har ikke samme homogene struktur som formiddagsmotionisterne. Træningen, specielt i spidsbelastningstidsrummet fra kl. 16 til kl. 19 vil ikke kunne gennemføres tilfredsstillende med flere uafhængige grupper og trænere. Opstillingen som den er nu, tilgodeser de større motionsgrupper som træner samlet, men derudover er det forsøgt at tilgodese solister og små grupper dels med opstilling af 3-4 ro-ergometre i gavlen mod øst, dels med de 10 nye ergometre som er opstillet i stueetagen, specifikt for at tilgodese mangfoldigheden. Der skal tilgodeses: Elite, juniorer, “fællesroning”, instruktionshold, solister og små autonome grupper.
  • Der er, på trods af, at der i KR er rekord meget indendørs plads, ikke en løsning som kan favne alles behov.
  • Udover at tilgodese forskellige gruppers træning, skal vi også imødekomme brandmyndighedernes krav. Bla. skal vi være opmærksomme på, at der i træningssalen på første sal er tendens til at ergometre står for tæt på dørene og at der er møbleret med træningsudstyr omkring nødudgangene. De to smalle vinduer ud mod Fiskerihavnsgade er nødudgange.
  • Aktivitetsarrangør Maja kunne berette, at standerhejsningsfrokosten var en succes.
  • Der er behov for en inriggermaterielforvalter.
  • Et udvalg i regi af Københavns  Kredsen, arbejder på at kunne etablere et overbærings / slæbested ved Slusen i Sydhavnen. Fra KR deltager Kenny bevæbnet med de tegninger og forslag som bl.a. Henrik og Flemming har udarbejdet.
  • Flemming Pedersen, 2. viceformand, offentliggør snart dato for standerhejsning på Hammerro.
  • At gruppen af roere, der ikke er på arbejdsmarkedet om formiddagen holdt 10 års jubilæum fredag den 6/4-2018.  P.t. er gruppen på 75 medlemmer og der har været afholdt møde internt i gruppen omkring, hvorvidt man kan rumme det stigende medlemstal. Ud fra devisen, at KR er en rummelig klub, blev det i gruppen vurderet, at det kan man godt.
  • Bestyrelsen drøftede holdning til ikke-medlemmers færden på roklubbens områder, herunder slæbested, ponton og terrasser.  Generelt bør vi gøre ikke-medlemmer opmærksomme på, at de færdes på roklubben område, og at det kun er for roklubbens medlemmer. Det blev besluttet at opsætte skilte med “Kun adgang for medlemmer af Københavns Roklub”
  • Instruktionschef Annette orienterede, at det kolde forår drillede, og de 22 vinterkaniner nu skal på vandet. Første hold sommerkaniner  med 10 deltagere, startede søndag 8. april. De skal, som led i instruktionen, der er fordelt over fire tirsdage, også på vandet.
  • KR bliver beriget med fire Concept2 cykler, som er Concept2’s nyeste produkt.
  • Der afholdes studenterregatta i KR den 30. juni. Formanden nævner, at der for roklubber og for KR er gode muligheder indenfor universitets- og studenterroning.
  • Bestyrelsen er rigtig glade for at modtage forslag fra medlemmerne; dog vil vi rigtig gerne, at du medtager den økonomiske konsekvens, når du sender forslag til os. Det vil gøre bestyrelsens  beslutningen hurtigere. Alternativt skal vi selv ud og undersøge priser, og en beslutning vil først blive taget på et efterfølgende møde.
 • Bestyrelsen holder næste møde den 8. maj 2018.

Marts 2018

Februar 2018

Januar 2018

November 2017

Oktober 2017

September 2017

August 2017

Juli 2017 <Intet møde>

Juni 2017


Maj 2017

Hermed information fra KR bestyrelsens møde afholdt 2. maj 2017.

Emne: Tilgang til rofarvandet syd for slusen uafhængig af sluseåbningstider.

Der er i KR ikke forbud mod at gå gennem stigbordene ved slusen; men det anses af By & Havn for livsfarligt (i henhold til skiltning); og det er medlemmet, der skal betale for den skade, der måtte komme på materiel.

Der vil fra bestyrelsens side blive arbejdet på at få politisk tilslutning til at der etableres en form for “overbæring”, så roere kan få både fra den ene til den anden side af slusen, uden risiko for materiel og lemmer. Forslag til løsning skitseres og tages med til møde i Københavns Kommune af Niels H.

Forsikring og ansvarfordeling for styrmand og roere.

Husk på, at problemstillingen er opstået, fordi forsikringspraksis har afdækket et hul.

Thorsten R redegjorde for problemstillingen med, hvordan roere er ansvarsforsikret. Et hul i forsikringsforhold, der er dukket op efter en konkret sag fra Ry. Thorsten er i gang med at undersøge med forsikringsselskaber, hvordan dette kan løses, så roere i KR via medlemskabet i KR kan være forsikrede, hvis skade skulle ske på andre personer eller andres ejendele i forbindelse med vores færden i robåde på vandet (ved brug af både). Når tilbud foreligger, vil bestyrelsen tage stilling til det.

Derudover vil Thorsten sammen med Dffr indgå i dialog med forsikringsbranchen til at få det identificerede hul stoppet.

Kort forklaring på det identificerede hul i ansvarsforsikringspolicer:

Hullet er kort fortalt, at sker, der skader på andres ting eller personer i forbindelse med brug af både, dækker roernes ansvarsforsikringer måske ikke, da mange forsikringsbetingelser indeholder bestemmelse omkring kun at være dækkende ved brug af både på max. 3 eller 5 meters længde. Vore robåde er længere. Yderligere er der medlemmer, der måske ikke har en ansvarsforsikring (indbo- og ansvarsforsikring).

 Et andet element, er hvem er den ansvarlige? Er det roeren, der er udskrevet som styrmand, er det roeren på styrmandssædet eller er det roeren, som kan tilsiges at være skadeforvolderen?

Bemærk, at når der er konkurrencer, er det en anden sag. Og deltagerne er dækket af andre sæt forsikringer. Transport af både er ligeledes omfattet af transportforsikring (hvis man tegner den særskilt pr. transport)

Bestyrelsen følger op på dette.

Opfølgning på emne fra sidste møde omkring svømmemeterkrav

Som opfølgning på bestyrelsesmøde i april, hvor svømmekravet blev debatteret, er det i bestyrelsen besluttet, at vi hermed opfordrer alle medlemmer, der også har omgang med KR’s både på vand, om at genopfriske svømmeegenskaber. F.eks. i et af havnebadene tæt ved roklubben. Det er fint at vente til vandet bliver varmere end de i skrivende stund ca 8 C.

Hvorvidt der i indesæsonen tilbydes arrangerede fugtige øvelser i svømmehal, vil bestyrelsen tage op igen senere på året. Det vurderes, af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, at det kan være vanskeligt at få passende tids-allokering i Københavnske kommunale svømmehaller. Det skal være omkostningsneutralt for KR.

Medlemssegmentering, briefing fra arbejdsgruppen

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der debatterer, hvorledes vi på KR Web beskriver medlemsgrupperinger og mulighederne, vi tilbyder medlemmer. Gruppen består af Annette, Henrik Martensen, Nicolai, Ole H og Vibeke. Første møde afholdt 1. maj; drøftelserne fortsætter på et kommende møde.

Orientering fra Formanden

Formanden orienterede, at der er Niels Brock dragebåds arrangementer, første gang 11. maj. Der afholdes udvidet førstehjælp incl. nedkøling for juniortrænere, og få andre medlemmer i KR (20.-21. maj).

Husk at der er arrangeret vinsmagning 31. maj 2017.

Runden (her orienterer bestyrelsesmedlemmerne fra deres respektive områder)

Motionsrochef Flemming orienterede: at 4 KR’ere (Flemming, Betina, Vibeke og Svend) tager på Coastalsemnar i weekenden 6.- 7. maj; og at ”Teknik og Tempo” tilbud om tirsdagen er taget vel imod, blandt erfarne roere, og nu dukker også nogle dem, der er i målgruppen op. Målgruppen er nemlig også nyere medlemmer i alderen 25 – 35 år. Spred gerne det gode budskab!

Sekretær Vibeke havde et par henvendelser: Spørgsmål fra medlem vedr. mulighed for ”indendørs medlemskab”. Dette har tidligere være behandlet på bestyrelsesmøde; og bestyrelsen ønsker ikke at der for aktive medlemmer er differentierede medlemsskaber.

Og hun spurgte til, hvorvidt vi skal opsætte info om at KR’s bådeplads og terrasse er privat område? Bestyrelsen mener ikke det er betimeligt.

Inriggermateriel forvalter Kim, fortæller, at 4-årers inrigger ”GKR” snart bliver sendt på værft og repareret. Der er ydet støtte hertil fra GKR. Tak!

Nicolai (Kaproningrochef) og Jonathan (Juniortræner) orienterede fra Odense Langdistance, hvor KR stillede med flere roere og både. Der blev hentet fine resultater for: junior 8’er; Cecilie i 2’er og herefter kvalificeret til junior EM og Timon fik sølv i 2’er. KR stiller op med flere både til Copenhagen regatta.

Kasserer Jane fik fra bestyrelsen opbakning til at gennemgå og eliminere bankgebyrer, der betales af KR.

Næstformand Poul, at vi igen har rotter, det er modtaget fra Københavns Kommune via By & Havn. Og at han er i dialog med myndigheder og entreprenører omkring placering af markeringsbøjer (gule med kryds), der opsættes for at markere arbejdsområde i Tømmergraven. Det sker bl.a. i fbm byggeri og etablering af kanal mellem KR’s grund og nabogrunden. Bøjerne skal gerne placeres, så vi stadig kan ro ind og ud fra vor bådbro.

Instruktionsrochef Annette orienterede kort om nyligt afholdte instruktionsweekend med 17 deltagere og en stor andel meldte sig ind i KR uden yderligere betænkningstid.

Anden næstformand Flemming, fortalte, at der i år på Hammerro vil være sæsonklargøring og standerhejsning én og samme dag: 21. maj. (re.: Invitation er udsendt på KR-Info 05-05-2017.

Husforvalter Michael anmoder om, at alle er behjælpelige med at henvendelser fra entreprenører, projektledere, byggeplads personligheder, håndværkere o.a., der for tiden rumsterer på nabogrundene, bliver overdraget til ham personligt.

Loftet er undersøgt for rotter, dog er der ikke synlige spor efter de kræ.Derimod er der flere rotter i og omkring bygningerne. Rottefælder opsættes hyppigt.

Michael orienterede også om at arbejdet med friluftsplatformen, der skal være afsluttet 1. juli, går snart i gang.

Kontingentkasserer Henrik Martensen kan berette, at indmeldelser kommer ind i en lind strøm.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 6. juni 2017 kl 19 – 21

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmøderne fortsat er åbne møder, hvor alle medlemmer er velkomne til at lytte med. Referater fra møderne bliver udarbejdet af bestyrelsen (sekretæren) og distribueres på KR Info og på sigt på KR Web.

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsens medlemmer.

Med venlig hilsen

Vibeke Skousen
Sekretær, Københavns Roklub


April 2017

Marts 2017

Februar 2017

Januar 2017