Jun 052019
 

På vegne av 21 glade CR roere, vil jeg få takke KR for at vi fikk leie båter og “soveplass” i klubben.
Vi hadde 4 flotte rodager i København.
Alle er meget fornøyd med turene.
Velkommen til CR, når det måtte passe.
Roerhilsen
Stein Mørk

Apr 122019
 

Kære KR’ere, så er det tid for at hejse standeren på Hammerro! I år kombinerer vi også klargøringen til sæsonen med standerhejsning – det er blevet en tradition.
Arrangement er fra kl. 10-16, SØNDAG 28 APRIL 2019
Standerhejsning kl 12.00
Du skal således forvente, at du bliver sat til at udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver både før og efter frokost – Det plejer at være hyggeligt!
Der er en frokost mod en som sædvanlig rimelig betaling (50 kr), samt mulighed for at købe drikkevarer. Hvis man deltager i rengøring og klargøring er frokost gratis.
Transport sker i privatbiler, med afgang kl 9.00 fra KR.
Tilmelding til Flemming Pedersen på flempdk@gmail.com, hvor du også angiver om du har brug for kørelejlighed, eller selv kan have andre med.
Mvh
Flemming

Mar 312019
 

Standerhejsningen i Københavns Roklub begyndte i strålende sol med formand Niels Holmquists standerhejsningstale.

Derefter kunne hele tre nye både døbes, coastalbåden Mallemuk, den 2-åres træinrigger Bryggebroen, og den 4-åres glasfiberinrigger Knippelsbro.

Vibeke Skousen døber Mallemuk 

 

Birte Flæng Møller Martensen døber Bryggebroen

Ole Højstrøm døber Knippelsbro

Med hejsningen af standeren er sæson 2019 nu begyndt.

Michael Windtberg hejser standeren

Derefter gik de mange fremmødte medlemmer ind til et overdådigt frokostbord.

Mar 122019
 

Hej KR’er ung som gammel!

Er du klar hvis der bliver brug for dig? Hvis ikke, så læs her:

Invitation til

Hjerteredderkursus i KR

KR har truffet aftale med Cecilie Toft om undervisning i betjening af hjertestarter.

Cecilie er frivillig instruktør i Hjerteforeningen, og hun vil afholde 2 hjerteredderkurser i KR henholdsvis

fredag den 29. marts, kl. 10.15 (fuldt booket)

og

torsdag den 4. april, kl. 18.30.

Kurserne varer ca 1,5 time og er målrettet såvel dig som er totalt ukendt med en hjertestarter og dig som gerne vil have en opfriskning på området.

På hvert kursus kan der deltage op til 30 kursister og reglen om først til mølle er gældende.

Send en mail til undertegnede om hvilken dag som passer dig, og jeg skriver dig på listen.

Håber at høre fra dig.

Mange hilsner

Stig Fischer Bjerregaard

Mail: stigfischerbjerregaard@gmail.com 

Feb 272019
 

Der deltog 58 stemmeberettigede medlemmer (samt 3 ved fuldmagt) i årets generalforsamling i KR. Efter at formanden, Niels Holmquist, havde budt velkommen, blev Morten Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter formanden aflagde beretning over det forgangne år. Herunder mindedes to af klubbens medlemmer, Erik Christensen og Tove Albrektsen, der afgik ved døden i 2018. Der kom et par kommentarer til beretningen fra forsamligen, dels en opfordring til bestyrelsen om at gennemgå klubbens roreglementer på baggrund af DFfRs vejledninger, dels en opfordring – dog uden held – til yngre medlemmer om at påtage sig bestyrelsesposten som roinstruktionschef. Beretningen blev godkendt af forsamlingen, og den kan i sin helhed læses på KR’s hjemmeside.

KR formandsberetning for 2018 190219

Som led i formandsberetningen fik Svend Vexby overrakt DFfRs langtursnål (se særskilt opslag). Svend takkede og modtog et stort bifald fra generalforsamlingens deltagere.

Efter formandsberetningen motiverede formanden udnævnelsen af Børge Kaas-Andersen til æresmedlem af KR (se særskilt opslag). Børge Kaas-Andersen takkede for hædersbevisningen, og fremhævede særligt den betydning som dygtige ledere og det sociale liv i KR havde haft, da han i sin tid begyndte at ro. Børge Kaas-Andersen modtog et stort, stående bifald fra forsamlingen.

Pkt. 3 var kassererens fremlæggelse af årsregnskabet, der kun viste mindre forskydninger i forhold til året før. Årets resultat var på 157.219 kr., idet indtægterne udgjorde 2.094.426 kr. og udgifter og finansielle poster udgjorde 1.937.206 kr. Klubbens egenkapital er på godt 22 mio. kr., der for størstedelens vedkommende udgøres af værdien af klubhuset. Regnskabet blev uden bemærkninger godkendt af generalforsamlingen.

Under punktet, blev der spurgt om det var korrekt, som det har forlydt, at klubben kunne forvente en stor stigning i areallejen. Bestyrelsen kunne dog beroligende oplyse, at det var blevet afværget af kommunen.

Pkt. 4 var et medlemsforslag om at lave en samlet årsopgørelse af roede kilometer, i stedet for som nu at opgøre rosæsonen og vinterroningen hver for sig. Et forslag fra bestyrelsen om at forslaget blev trukket tilbage, da det efter sin karakter ikke hørte hjemme på en generalforsamling, blev ikke imødekommet af forslagsstillerne. Forslaget blev derefter begrundet af forslagsstillerne, og der udspandt sig en omfattende, men sober diskussion. Argumentationen drejede sig primært om hvorvidt ændringen ville stille medlemmerne ulige i konkurrencen om at have roet mest og i erhvervelsen af kilometernåle, og om det sidste var en konkurrence, samt om ændringen ville kunne kompromittere sikkerheden i forbindelse med vinterroningen. Da forslaget blev sat til afstemning, stemte 23 for, mens 30 stemte imod, og forslaget var dermed forkastet. Derefter lagde formanden op til at videreføre dialogen om emnet med henblik på at finde en løsning, der kunne finde bred tilslutning.

Bestyrelsens indstilling til sammensætning af bestyrelse (pkt. 5), valg af revisorer (pkt. 6), samt valg af repræsentanter til DFfR (pkt. 7) og Københavns Kredsen (pkt. 8) blev fulgt. Ny i bestyrelsen er Mary Ann Christiansen (outriggermaterialforvalter), Claus Cyril Jensen (instruktionsrochef) og Carsten Yndigegn (sekretær).

Formanden takkede de tilstedeværende afgående bestyrelsesmedlemmer, Annette Kjærulf Andersen (instruktionsrochef) og Vibeke Skousen (sekretær) for deres indsats og overrakte dem hver en gave.