Feb 272019
 

Der deltog 58 stemmeberettigede medlemmer (samt 3 ved fuldmagt) i årets generalforsamling i KR. Efter at formanden, Niels Holmquist, havde budt velkommen, blev Morten Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter formanden aflagde beretning over det forgangne år. Herunder mindedes to af klubbens medlemmer, Erik Christensen og Tove Albrektsen, der afgik ved døden i 2018. Der kom et par kommentarer til beretningen fra forsamligen, dels en opfordring til bestyrelsen om at gennemgå klubbens roreglementer på baggrund af DFfRs vejledninger, dels en opfordring – dog uden held – til yngre medlemmer om at påtage sig bestyrelsesposten som roinstruktionschef. Beretningen blev godkendt af forsamlingen, og den kan i sin helhed læses på KR’s hjemmeside.

KR formandsberetning for 2018 190219

Som led i formandsberetningen fik Svend Vexby overrakt DFfRs langtursnål (se særskilt opslag). Svend takkede og modtog et stort bifald fra generalforsamlingens deltagere.

Efter formandsberetningen motiverede formanden udnævnelsen af Børge Kaas-Andersen til æresmedlem af KR (se særskilt opslag). Børge Kaas-Andersen takkede for hædersbevisningen, og fremhævede særligt den betydning som dygtige ledere og det sociale liv i KR havde haft, da han i sin tid begyndte at ro. Børge Kaas-Andersen modtog et stort, stående bifald fra forsamlingen.

Pkt. 3 var kassererens fremlæggelse af årsregnskabet, der kun viste mindre forskydninger i forhold til året før. Årets resultat var på 157.219 kr., idet indtægterne udgjorde 2.094.426 kr. og udgifter og finansielle poster udgjorde 1.937.206 kr. Klubbens egenkapital er på godt 22 mio. kr., der for størstedelens vedkommende udgøres af værdien af klubhuset. Regnskabet blev uden bemærkninger godkendt af generalforsamlingen.

Under punktet, blev der spurgt om det var korrekt, som det har forlydt, at klubben kunne forvente en stor stigning i areallejen. Bestyrelsen kunne dog beroligende oplyse, at det var blevet afværget af kommunen.

Pkt. 4 var et medlemsforslag om at lave en samlet årsopgørelse af roede kilometer, i stedet for som nu at opgøre rosæsonen og vinterroningen hver for sig. Et forslag fra bestyrelsen om at forslaget blev trukket tilbage, da det efter sin karakter ikke hørte hjemme på en generalforsamling, blev ikke imødekommet af forslagsstillerne. Forslaget blev derefter begrundet af forslagsstillerne, og der udspandt sig en omfattende, men sober diskussion. Argumentationen drejede sig primært om hvorvidt ændringen ville stille medlemmerne ulige i konkurrencen om at have roet mest og i erhvervelsen af kilometernåle, og om det sidste var en konkurrence, samt om ændringen ville kunne kompromittere sikkerheden i forbindelse med vinterroningen. Da forslaget blev sat til afstemning, stemte 23 for, mens 30 stemte imod, og forslaget var dermed forkastet. Derefter lagde formanden op til at videreføre dialogen om emnet med henblik på at finde en løsning, der kunne finde bred tilslutning.

Bestyrelsens indstilling til sammensætning af bestyrelse (pkt. 5), valg af revisorer (pkt. 6), samt valg af repræsentanter til DFfR (pkt. 7) og Københavns Kredsen (pkt. 8) blev fulgt. Ny i bestyrelsen er Mary Ann Christiansen (outriggermaterialforvalter), Claus Cyril Jensen (instruktionsrochef) og Carsten Yndigegn (sekretær).

Formanden takkede de tilstedeværende afgående bestyrelsesmedlemmer, Annette Kjærulf Andersen (instruktionsrochef) og Vibeke Skousen (sekretær) for deres indsats og overrakte dem hver en gave.

Feb 272019
 

På Københavns Roklubs generalforsamling tirsdag den 19. februar 2019 fik Svend Vexby tildelt DFfR’s langtursnål.

Niels Holmqvist, formand for KR, gav som begrundelse, at Svend i mere end 10 år har arrangeret fantastiske roture i Norden, i Europa og i USA, nærmere bestemt rundt om Manhattan i New York.

Det er således et stort antal roere, mere end 200, der har nydt godt af Svends initiativ.

Svend har ry for at turene er velforberedte og velkoordinerede, og de er kendetegnede ved eminent lederskab, der kommer til udtryk igennem Svends rolige, venlige og tålmodige ledelse, samt dygtighed til at løse pludseligt opståede problemer, således at deltagerne kommer hjem med gode rooplevelser.

I år står Svend for en tur på Douro floden i Portugal.

Feb 272019
 

I forbindelse med Københavns Roklubs generalforsamling tirsdag den 19. februar 2019 indstillede bestyrelsen Børge Kaas-Andersen til udnævnelse til Æresmedlem med følgende begrundelse:

Børge Kaas-Andersen har i sine 69 års aktive medlemskab af Københavns Roklub på fornem vis repræsenteret Københavns Roklub. Lokalt som fremtrædende national og international kaproer og Olympisk deltager i firer uden styrmand i Rom i 1960, som næstformand i KR og aktiv medorganisator ved Københavns Roklubs 100-års jubilæum, samt fysisk træner i en lang årrække for klubbens kaproere efter endt karriere som kaproer.  Nationalt har Børge Kaas-Andersen ledet organisationen af både Europa- og Verdensmesterskaberne på Bagsværd Sø i 1971 og 1987, samt varetaget formandsskabet i Dansk Forening for Rosport fra 1979 til 1989 og sidenhen som næstformand i Dansk Idræts Forbund´s forretningsudvalg. Internationalt har Børge Kaas-Andersen igennem 27 år fra 1973 udført et stort og betydeligt arbejde i Det internationale Roforbund (FISA) som formand for dommerkomitéen og medlem af FISA´s eksekutivkomité, og fortjent æret med FISA´s Award guldmedalje i 2018 for ”Distinguished Service for International Rowing”. Børge Kaas-Andersen er æresmedlem i både DFfR og FISA. Børge Kaas-Andersen har således på fornemste vis repræsenteret Københavns Roklub i mere end 60 år.

Æresmedlem Børge Kaas-Andersen med KR formand Niels Holmquist

Feb 182019
 

Indkaldelse til Generalforsamling

Københavns Roklub, Tømmergravsgade 13, 2450 København SV

Tirsdag den 19. februar 2019 KL. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisorer&revisorsuppleanter.
  7. Valg af repræsentanter til DFfR generalforsamling
  8. Valg af repræsentanter til Kbhs Kredsens generalforsamling.
  9. Eventuelt

Ad. Pkt.5:

(Poster med parentes om, supplerer bestyrelsen sig med efter eget valg)

Formand:Niels Holmquist Bestyrelsen foreslår genvalg

1. Viceformand: Lars Hvedstrup Jensen Bestyrelsen foreslår genvalg

2. Viceformand: Flemming Pedersen Bestyrelsen foreslår genvalg

Kasserer:Jane Christensen Bestyrelsen foreslår genvalg

Kontingentregnskabsfører:Henrik Martensen Bestyrelsen foreslår genvalg

Husforvalter Michael Windtberg Bestyrelsen foreslår genvalg

Inriggermaterialeforvalter: VACANT

OutriggermaterialforvalterBestyrelsen foreslår Mary Ann Christiansen

Langtursrochef: Bodil Kryger Bestyrelsen foreslår genvalg

Kaproningschef: Nicholai Skjølstrup Bestyrelsen foreslår genvalg

Motionsrochef: Flemming Simonsen Bestyrelsen foreslår genvalg

Instruktionsrochef: VACANT

Festarrangør:Maja Carøe Bestyrelsen foreslår genvalg

Ungdomsrepræsentant:Jonathan Sølve Bestyrelsen foreslår genvalg

Sekretær: Bestyrelsen foreslår Carsten Yndigegn

(Redaktør): Vacant; (TUT-repræsentant): Thorsten Ramstrup

Ad pkt. 6

Valg af revisorer: Jim Kristensen og Michael L NielsenBestyrelsen foreslår genvalg

Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Poul Scmidt

Ad pkt. 7

Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport: 9 repræsentanter

Bestyrelsen foreslår: Flemming Petersen, Henrik Martensen, Niels Holmquist, Lars Hvedstrup Jensen, Kenny Andersen, Poul Yndigegn,Jonathan Sølve, Jane Christensen, Flemming Simonsen

Ad pkt. 8

Valg af repræsentanter til Københavns Kredsen. 14 repræsentanter:

Bestyrelsen foreslår: Flemming Pedersen, Henrik Martensen, Ole Højstrøm, Kenny Andersen, Niels Holmquist, Lars Hvedstrup Jensen, Annette Andersen, Flemming Simonsen, Stig Fisher Bjerregaard, Ole Andersen, Jonathan Sølve, Michael Windtberg, Bodil Kryger, Kristian Østergaard Martensen

Ad pkt. 9 evt.

Niels Holmquist, Formand

 

Forslag om medtagelse af vinterroning i kilometerregnskab.

Undertegnede medlemmer af Københavns Roklub stiller forslag om at gå over til at nulstille kilometerregnskabet på rokort én gang om året i stedet for, som nu, to gange om året.

Motivation:

Vi bruger rokort til at holde regnskab med vores ture. Enkeltvis og som klub. Et regnskab skal være retvisende. Derfor er det rigtigt og rimeligt at registrere alle roede ture. Som det er nu, sletter regnskabet de ture, der bliver roet mellem standernedhalingen og næste års standerhejsning. Det viser et forkert billede af aktiviteten i klubben. Ved at nulstille kilometerregnskabet på rokort én gang om året får både klubben og hver enkelt roer et korrekt billede af vores aktivitet på vandet.

 

Bemærkninger til forslaget:

Hvis vi i Københavns Roklub vælger at nulstille kilometerregnskabet på rokort én gang om året, skal vi også vælge, hvornår på året det passer bedst at gøre det. Det kan f.eks. være ved standernedhalingen, ved nytår, ved generalforsamlingen, eller det kan være ved standerhejsningen.

For at nulstille regnskabet ved standernedhalingen taler, at vi kan opretholde vores praksis med at uddele sølv- og guldårer ved dén lejlighed.

 

For at nulstille regnskabet ved nytår taler, at man så følger kalenderåret. Det praktiserer f.eks. Danske Studenters Roklub. Sølv- og guldårer kan så uddeles ved generalforsamlingen.

 

For at nulstille regnskabet ved generalforsamlingen taler, at man kan uddele sølv- og guldårer ved generalforsamlingen. Det gør man i forvejen i andre klubber.

For at nulstille regnskabet ved standerhejsningen taler, at alle følges ad hele sommersæsonen, så man kan følge sæsonens regnskab meget nemt, ganske som nu. Sølv- og guldårer skal så uddeles ved standerhejsningen.

(Afstemningsteknisk bemærkning til generalforsamlingens dirigent:

Forslagsstillerne foreslår, at afstemningen bliver gennemført i tre runder. Først en principbeslutning – skal vi gå over til at nulstille kilometerregnskabet én gang om året? Hvis forslaget bliver vedtaget, så forestiller vi os en afstemning om de fire tidspunkter. Hvis ingen af de fire tidspunkter får over 50% tilslutning i denne runde, tænker vi os en tredje runde mellem de to tidspunkter, der fik flest stemmer i runde to).

Vi håber, I vil tage godt imod forslaget.

Med venlig hilsen,

Jørgen Mark Pedersen, Knud Henrik Strømming, Niels-Bo Jensen, Knud Glamsø, Hanne Sandstrøm, Merete Boye-Hansen, Aase Johannessen, Lisbeth Villemoes Sørensen, Henrik Tornblad, Marietta Berga, Majbritt Lund, Berit Munkebo, Per Mørch-Jensen, Elsebeth Thorlak, Steffen Ekman, Pernille Forsberg, Thorsten Larsen og Alison Lyng.