May 102015
 

Overskriften relaterer sig, ligesom sidst, til lidt information om hvad der på flere fronter rør sig i klubben. Det er henholdsvis lidt nyt fra bestyrelsen og lidt fra højre og venstre, hvor der er kommet input til redaktionen med ønske om at bringe det videre ud til de som har interesse i at følge lidt med i hverdagens aktiviteter / arrangementer mv. i KR

Tirsdag den 5. maj kl. 19.00 blev der afholdt bestyrelsesmøde i lokale Veranda i KR. Møderne er i en prøveperiode åbne for alle medlemmer af roklubben, men det er måske ikke annonceret godt nok, for der kom ikke en eneste for at lytte med.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 2. juni kl. 19.00
For lige at opsummere reglerne for at komme og lytte med, så skal man møde op inden mødet starter og man skal blive til det slutter, eller til dørene lukkes af hensyn til evt. lidt mere fortrolig snak bestyrelsen imellem. Dette for at undgå forstyrrelser med at folk kommer og går.
Der er ingen servering. Spis hjemmefra. Medbring selv kaffe, vand…
Bestyrelsen glæder sig til og håber på, at klubbens medlemmer vil vise interesse for møderne, med dette nye tiltag.

Fra mødet den 5. maj er der her lidt info:
Klubben har, som tidligere oplyst, modtaget et tilbud om muligheden for kunne at købe nogle brugte både, inriggere eller outriggere. Det gav igen anledning til en snak om vedligeholdelsesstand for egen bådpark, og på sigt, også at få lagt en generelt strategi for anskaffelser og anvendelse.
Men indledningsvis købes muligvis en ældre brugt 4-åres inrigger, hvis den er i tilfredsstillende stand og måske kunne det være en god idé at installere den på Hammerro.
Djævleøen, Ebbe og ikke mindst GKR står også højt på listen for at få dem klargjort til igen at komme på vandet.

Juniorerne har deltaget på Odense Langdistance og kom hjem med 2 guldmedaljer og 1 sølv. Godt roet… stort tillykke. Læs meget mere om dette i artikel fra den 27. april her på hjemmesiden.

Så til det lidt mindre sjove men også meget nødvendige:
Rengøringen i huset. Det kniber lidt med at vi selv kan nå det, eller få det gjort, de steder hvor den professionelle og betalte rengøring ikke kommer. ”Det sander lidt til i hjørnerne”, som Michael kalder det. Der er nogle få steder som bliver holdt af forskellige grupper og det er flot og prisværdigt, men der mangler stadig meget.
Måske det vil være en god idé, hvis det blev synliggjort, de steder hvor der mangler hjælp til rengøring. Med synliggjort menes fx en etage-tegning over huset, hvor hvert lokale er mærket med en farve, som skitserer hvor der bliver gjort rent af rengøringsselskab og hvor vi selv skal klare opgaven. Denne model overvejes.

På et tidligere møde har bestyrelsen besluttet at nedsætte et lille udvalg til at kigge nærmere på hvordan bestyrelsesmøderne kunne gøres mere effektive. Dermed ikke sagt, at det ikke er godt nok, men megen tid går med orientering og snak, som måske kunne optimeres på en eller anden måde. Udvalget har drøftet mødernes indhold og set på hvad er fx godt og hvad er mindre godt i relation til muligheden for at kunne forstærke fokus på det egentlige og hvordan med visioner og strategi, som gerne skal mere frem i front.
Hvad skal vi fx svare, hvis vi bliver spurgt om vor strategi for KR – vor ledestjerne?
En måde at effektivisere ikke kun bestyrelsesarbejdet på, men klubben generelt, kunne være at etablere ad hoc udvalg / arbejdsgrupper til specifikke opgaver – men en specifik opgave er fx også at se på hvordan arbejdet med klub og bestyrelse måske kan organiseres på en mere struktureret måde. Kan der blot komme en smule brugbart ud af det, og måske på et lidt mere detaljeret niveau, så er det altid en gevinst.
Kan vi fx blive mere operationelle i vor måde at agere på.? – Udvalget arbejder videre med opgaven.

Edon bådene er blevet taget godt imod af juniorerne, som er meget tilfredse med dem. De er nemme at håndtere og nogle har endda haft et par venner med for at prøve dem og med den tanke, at det måske kunne give dem interesse i at ville noget mere end det.
Det er en god begynder båd og de er meget benyttet. Edon bådene kan fx også benyttes i de situationer hvor ”regnestykket” ikke går op. Er man mødt 7 personer, eller andet antal som ikke går op, så kan man i stedet for at sende en hjem, sende den ”overskydende” ud i en Edon båd.
Dog skal der tages hensyn til maksimum vægt på 85 kg.
GIG årer skal anvendes til Edon bådene.

I sidste udgave af ”Lidt af hvert” blev det nye rokort.dk ikke omtalt, selvom det blev drøftet på bestyrelsesmødet, bl.a. fordi der var lagt meget arbejde i at få det implementeret. Det var der lidt kritik af, men det skyldtes, at redaktøren her syntes der var skrevet og sagt meget om det i andet regi, men gentagelse fremmer forståelsen siges det, så derfor skal det gentages her, at ALLE skal bruge rokort.dk når man skal på vandet i en KR-båd.
Er der behov og ønske om det, så vil Kim gerne holde et nyt instruktionsmøde og Vibeke vil meget gerne holde en tilsvarende instruktion for juniorerne.
Ellers var der generel tilfredshed med konstateringen af et godt fremmøde til fællesroning.

Rospinning er et hit rundt omkring på fitnesscentre. Er det evt. noget som KR skal tilbyde til nabolaget i vinterhalvåret med den bagtanke at tiltrække mulige nye potentielle medlemmer?
DFfR tilbyder af samme årsag sin hjælp til klubberne, så de kan komme i gang med rospinning for derigennem måske at kunne fange og skabe interesse for rosporten, som igennem de seneste år har mistet en del medlemmer.
Der var i bestyrelsen enighed om, at det kræver stor ressource at køre et sådan projekt og meningen er jo ikke, at KR blot skal være et satellit fitness center inden for rospinning. Fokus skal være på KR som en roklub. Men selvfølgelig er det en mulighed og det kan måske også fungere i en helt særskilt lukket gruppe om nødvendigt.
Emnet er lagt i bero indtil videre.

Niels gav en orientering om etableringen af et jubilæumsudvalg, som har til opgave at forberede og planlægge klubbens kommende 150 års jubilæum i oktober 2016.
Der er planer om en reception på selve dagen, som er torsdag den 20. oktober 2016 og en fest for klubbens medlemmer om lørdagen den 22. oktober 2016.
Men alt det vil der komme mere om efterhånden som tiden nærmer sig og der bliver helt sikkert brug for rigtig mange hænder til at hjælpe med alt muligt.
I den forbindelse kom det bl.a. frem, at det måske var en god idé helt generelt at forskønne facaden ved hovedindgangen. Her er et stort stykke bart mur, hvor det er muligt at skilte med en stor pæn reklame for klubben. Står man ved hovedindgangen, så er der faktisk ingen steder man kan se det er Københavns Roklub. Kun hvis man skulle være heldig at få øje på de små røde bogstaver over døren, men er man ude på gaden, så kan det ikke ses.
Muligheder undersøges.

KR har 2 biler. Er det en for meget? Spørgsmålet blev drøftet i bestyrelsen, som vil kigge på udgifterne i relation til anvendelsen og behovet.
Bilerne er kommet til klubben uden udgift for denne, men nu er de efterhånden af lidt ældre dato og kræver vedligeholdelse, så måske er det tid til at gøre status.

-Slut           Evt. spørgsmål til ovenstående info rettes til KR-bestyrelse.