Vedtægter for Københavns Roklub

———————————————————

Indholdsfortegnelse

1.             Vedtægter for Københavns Roklub

2.             Vedtægter for Københavns Roklubs byggekonto

3.             Vedtægter for Københavns Roklubs jubilæumskonto

4.             Vedtægter for Københavns Roklubs Bådkonto

(Senest revideret den 27. februar 2024)

 

1. Vedtægter for Københavns Roklub

§1

Stk. 1 Klubbens formål er at fremme rosporten, der udøves under Dansk Forening for Rosport.

Stk. 2 Klubbens hjemsted er Tømmergravsgade 13 / Nelson Mandelas Allé 13, 2450 København SV.

§2

Klubben består af:

Juniorroere i alderen op til 18 år.

Senior B roere fra 18 til 24 år.

Senior roere fra 24 år.

Enhver kan optages som passivt medlem.

§3

Stk. 1 Den, der ønsker optagelse som aktivt eller passivt medlem, må afgive en skriftlig indmeldelse til klubbens bestyrelse. Indmeldelsen skal indeholde oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, telefon og e-mail. 

Er ansøgeren under gældende myndighedsalder, skal ansøgningen tillige være underskrevet af forældre eller værge. Bestyrelsen har inden for en måned bemyndigelse til at afvise et nyt medlem.

Stk. 2 Ved optagelse som junior- eller voksenroer i klubben betales et kvartals kontingent. Medlemskab opnås først når dette er betalt.

Stk. 3 Udnævnelse af æresmedlemmer sker ved simpel majoritet på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 4 Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

§4

Stk. 1 Ethvert medlem gøres bekendt med klubbens vedtægter og roreglementer, der findes tilgængelige på klubbens hjemmeside.

§5

Stk. 1 Kontingentet reguleres hver 1. januar. Kontingentreguleringen følger Danmarks Statistiks Forbrugerindeks for oktober måned det foregående år. Det kvartalsvise kontingent for alle medlemskategorier oprundes til det nærmeste med 5 delelige hele kroner.

Stk. 2 Kontingentet for aktive medlemmer indbetales kvartalsvis forud, passive medlemmer indbetaler årligt forud.

Stk. 3 Af det samlede kontingent går: 5 % til byggekonto, 5 % til bådkonto, 1 % til jubilæumskonto. Kassereren afregner tilskuddene én gang årlig pr. 31. december.

Stk. 4 Basis kontingentet er aktive seniorers, hvis kontingent er kr. 2.000 årligt pr. 1.4.1995, svarende til et forbrugerindeks på 192,8 for oktober 1994.

Stk. 5 Kontingent for juniorroere udgør 25 % af aktive seniorers kontingent.

Stk. 6 Kontingent for senior B udgør 50 % af aktive seniorers kontingent.

Stk. 7 Kontingent for passive medlemmer udgør mindst 10 % af aktive seniorers kontingent.

§6

Stk. 1 Udmeldelse eller overflytning til klubbens passive afdeling kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Stk. 2 Genindmeldelse som aktiv eller overflytning fra passiv til aktiv indenfor 12 måneder efter henholdsvis udmeldelse eller overgang til passiv, kan kun ske mod indbetaling af aktiv kontingent for den mellemliggende periode.

Stk. 3 Overflytning fra junior til Senior B sker efter det fyldte 18. år, til førstkommende 1.1.

Stk. 4 Overflytning fra Senior B til Senior sker efter det fyldte 24. år, til førstkommende 1.1.

§7

Stk. 1 Når et medlem, trods bestyrelsens skriftlige påmindelse, ikke har betalt kontingent for et kvartal, formenes medlemmet adgang til klubbens faciliteter, indtil restancen er betalt.

Stk. 2 Hvis et medlem er i restance ud over et kvartal, kan vedkommende ekskluderes af klubben og må indbetale restancen for at blive genindmeldt.

Stk. 3 Klubbens inkassoudgifter i forbindelse med opkrævning af kontingentrestancer er pågældende medlem pligtig at betale.

§8

Stk. 1 Ethvert medlem har adgang til klubhuset og klubbens lejrgrund, men kun aktive medlemmer har ret til at benytte klubbens faciliteter.

§9

Stk. 1 Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter. I overtrædelsestilfælde kan bestyrelsen idømme vedkommende en bøde eller karantæne dvs. fratagelse af adgang til klubbens områder og/eller benyttelse af materiellet i indtil 12 måneder. Vedkommende kan eventuelt ekskluderes.

Stk. 2 Gør et medlem sig efter bestyrelsens skøn skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, kan vedkommende ekskluderes.

Stk. 3 Nægter et medlem at udrede en idømt erstatning for skade på materiel eller lignende, kan bestyrelsen forbyde vedkommende adgang til klubbens områder og materiel.

Stk. 4 Spørgsmål om karantæne eller eksklusion skal afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, efter at vedkommende er forment adgang til klubbens områder og materiel.

Stk. 5 Et ekskluderet medlem kan, når vedkommende senest 14 dage før en generalforsamlings afholdelse fremsætte skriftlig begæring derom, forlange at bestyrelsen skal forelægge spørgsmålet om eksklusion for generalforsamlingen. Den ekskluderede har adgang til denne generalforsamling og stemmeret vedrørende punktet eksklusion.

§10

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

§11

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes efter afslutningen af det løbende regnskabsår iflg. § 19 og inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen skal indvarsles 14 dage i forvejen med angivelse af dagsorden.

Stk. 2 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

§12

Stk. 1 Ændringer i de bestående vedtægter kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling, og skal senest 15. januar være fremsendt til bestyrelsen, og være udsendt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal vedtages med kvalificeret majoritet.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling er med hensyn til vedtægtsændringer beslutningsdygtig, når 1/5 af samtlige kvalificerede medlemmer er mødt.

Stk. 3 Er dette antal ikke til stede, kan der inden 30 dage, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med mindst 21 dages varsel, hvor de foreslåede ændringer behandles. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende medlemmer. Vedtagelse af forslaget kræver dog fremdeles, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. 

Dog kan §1  Stk. 1 og §19,  Stk. 3 ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4 Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

•               Valg af dirigent 

•               Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 

•               Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

•               Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse 

•               Behandling af indkomne forslag 

•               Valg af bestyrelse 

•               Valg af revisor 

•               Eventuelt

§13

Stk. 1 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive medlemmer, der er fyldt 15 år og har været aktive i mindst 6 måneder. Medlemmer, der er i restance med kontingentet, er ikke stemmeberettigede. Der kan stemmes med fuldmagt, dog kan et medlem der er fremmødt på generalforsamlingen kun afgive én stemme med en fuldmagt.

Stk. 2 Ved kvalificeret majoritet forstås 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Undtaget er § 1,  stk. 1 og § 19,  stk. 3, hvor ¾ reglen er gældende.

§14

Stk. 1 Klubbens bestyrelse består af: Formand, 1. viceformand, 2. viceformand, kasserer, kontingentregnskabsfører, sekretær, redaktør, kaproningschef, instruktionsrochef, langtursrochef, motionsrochef, materielforvalter for motionsmateriel, materielforvalter for kaproningsmateriel, eventarrangør, husforvalter og en repræsentant for juniorroerne.

Stk. 2 Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 3 mandater uden portefølje.

Stk. 3 Bestyrelsesmøder kan indkaldes, når formanden eller en af viceformændene finder det fornødent, eller når 5 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når 5 medlemmer, hvoraf et skal være formanden eller en viceformand, er til stede.

Stk. 4 Afstemningen på bestyrelsesmøder sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i dennes fraværelse, en af viceformændenes stemme udslaget.

Stk. 5 Foreningen forpligtiges ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formand eller viceformand.

§15

Stk. 1 Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling med simpel majoritet.

Stk. 2 Bestyrelsmedlemmerne vælges for 2 år, men afgår forskudt; således er en del af bestyrelsen på valg i lige årstal, den anden vælges i ulige år. I lige årstal er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Formand, 2. viceformand, kontingentregnskabsfører, kaproningschef, instruktionsrochef, langtursrochef, materielforvalter for motionsmateriel, og eventarrangør. I ulige årstal er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 1. viceformand, kasserer, sekretær, redaktør, motionsrochef,  materielforvalter for kaproningsmateriel, husforvalter og en repræsentant for juniorroerne.

Stk. 3 Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 Ønsker et medlem af bestyrelsen ikke at modtage genvalg, skal det være medlemmerne bekendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5 I tilfælde af vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig.

§16

Stk. 1 Repræsentanter til DFfRs hoved- og kredsgeneralforsamling, samt 2 repræsentanter af KR til Byggeudvalget, udpeges af bestyrelsen.

§17

Stk. 1 Ekstraordinære generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk 2. Når 1/3 af de aktive stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen om at afholde en ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen pligtig til senest 8 dage efter begæringens indgivelse at indkalde klubbens medlemmer til denne. I begæringen om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling er de medlemmer der indkalder denne, forpligtede til at begrunde i hvilken anledning den ønskes afholdt, samt at fremsætte dagsorden.

Stk 3. Hvad ovenfor i § 11 er bestemt om dirigent, varsel, dagsorden og bekendtgørelser gælder også, når en ekstraordinær generalforsamling skal afholdes.

Stk. 4 Efter sæsonens afslutning og inden generalforsamlingen afholdes der et medlemsmøde, der indkaldes på samme måde som en generalforsamling.

§18

Stk. 1 Bestyrelsen skal snarest muligt efter generalforsamlingen nedsætte følgende udvalg på hver mindst 3 medlemmer.

Stk. 2 Et kaproningsudvalg, som planlægger og leder klubbens kaproning. Kaproningschefen er formand for dette udvalg.

Stk. 3 Et instruktionsudvalg, som planlægger og leder undervisningen af nye medlemmer. Instruktionsrochefen er formand for dette udvalg.

Stk. 4 Et langtursudvalg, som varetager klubbens langtursroning m.v. Langtursrochefen er formand for dette udvalg.

Stk. 5 Et motionsudvalg, som varetager klubbens motionsaktiviteter. Motionsrochefen er formand for dette udvalg.

Stk. 6 Et lejrgrundsudvalg, som fører tilsyn med klubbens lejrgrund. Et bestyrelsesmedlem er formand for dette udvalg.

Stk. 7 Et festudvalg, som arrangerer klubbens selskabelige sammenkomster, fester o.l. Eventarrangøren er formand for dette udvalg og kassereren skal være medlem.

Stk. 8 Et PR-udvalg, som arbejder for tilgang af medlemmer. Første viceformand er formand for dette udvalg.

Stk. 9 Endvidere kan bestyrelsen nedsætte udvalg med andre formål.

§19

Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret. Klubbens pengemidler administreres af bestyrelsen. Kassereren er pligtig til at fremlægge a ajourført kassejournal for bestyrelsen.

Stk. 2 Klubbens pengemidler skal anbringes i et af staten kontrolleret pengeinstitut.

Stk. 3 Hverken klubbens bestyrelse eller generalforsamlingen kan belåne eller sælge klubbens værdier, det være sig fast ejendom eller løsøre, ej heller stifte gæld udover, hvad klubbens sædvanlige drift medfører, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra klubbens byggeudvalg, og der på en generalforsamling er stemt for forslaget med ¾ del af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 4 Revisionen foretages af 2 på generalforsamlingen for et år valgte revisorer. Det reviderede regnskab og revisorernes eventuelle bemærkninger skal henligge til eftersyn for klubbens medlemmer i 14 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.

§20

Stk. 1 Klubben bogfører og udarbejder regnskab i et revisorgodkendt elektronisk regnskabs- og bogføringsprogram, registrerer roaktiviteter i en elektronisk rojournal, udfærdiger referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder, samt vedligeholder en elektronisk medlemsfortegnelse.

§21

Stk. 1 Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj og andre ejendele.

§22

Stk. 1 Bliver der på generalforsamlingen ikke valgt en ny bestyrelse, er den siddende bestyrelse forpligtet til at fungere indtil en ekstraordinær generalforsamling kan blive indvarslet 3 uger derefter.

Stk. 2 Skulle der heller ikke her blive valgt en bestyrelse, betragtes klubben som opløst.

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger da en komite bestående af 5 medlemmer af klubben, disse skal på bedste måde realisere klubbens materiel og af det indvundne beløb afvikle dens gæld i løbet af et år.

Stk. 4 Det eventuelle tiloversblevne beløb tilfalder Fonden til Rosportens Fremme.

 

Vedtaget således på Københavns Roklubs generalforsamling den 27. februar 2024 (seneste ændringer er vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2022).

 

2. Vedtægter for Københavns Roklubs hus- & byggekonto

§1

Kontoens navn er Københavns Roklubs byggekonto.

§2

Kontoens midler består af den kapital, der foreligger ved oprettelsen af nærværende vedtægt, dels af bidrag, der i henhold til § 5 i vedtægter for Københavns Roklub opkræves hos klubbens medlemmer og dels andre bidrag.

§3

Kontoens midler kan kun anvendes til vedligeholdelse og eventuelle ombygninger af klubbens bådehus, alt efter byggeudvalgets vedtagelser. Fondets midler administreres af det i § 4 nævnte byggeudvalg og skal anbringes i første klasses obligationer, som noteres på kontoens navn, dog at mindre beløb, der ikke anbringes på denne måde, indsættes på bankkonto, der ligeledes skal lyde på kontoens navn.

§4

Byggeudvalget består af 2 medlemmer fra Københavns Roklub, samt af formændene for KR og GKR, der begge er fødte medlemmer af byggeudvalget.

§5

I tilfælde af afgang supplerer byggeudvalget sig selv, dog skal valget godkendes på det første bestyrelsesmøde, der afholdes, efter suppleringen har fundet sted.

§6

Udvalget vælger selv sin formand. Byggeudvalget tegnes af formanden.

§7

Udvalget holder mindst et møde om året. Beslutningen tages ved simpel majoritet. Står stemmerne lige, gør formandens stemme – bortset fra valg af formanden – udslaget, medmindre formanden og mindst 2 udvalgsmedlemmer deltager i afstemningen. Der tages referat af udvalgets forhandlinger. Referatet underskrives af formanden.

§8

Den af udvalget valgte formand fører kontoens regnskab og påser, at de ved roklubbens foranstaltninger indkrævede bidrag indbetales til kontoen. Regnskabet følger kalenderåret.

Regnskabet aflægges inden januar måneds udgang. Det underskrives af udvalgets formand, og forelægges efter at være revideret af Københavns Roklubs revisorer, dennes bestyrelse til efterretning.

§9

Skulle Københavns Roklub ophøre at bestå i henhold til § 23 i klubbens vedtægter, ophører byggeudvalgets virksomhed, og kontoens midler anvendes af den i § 23 nævnte komite i overensstemmelse med reglerne i samme bestemmelses sidste stykke. 

 

Vedtaget således på Københavns Roklubs generalforsamling den 19. februar 1976 og revideret på Københavns Roklubs generalforsamling den 27. februar 2024.

 

3. Vedtægter for Københavns Roklubs jubilæumskonto

Kontoens formål er at samle midler til støtte for Københavns Roklubs jubilæer.

Kontoens indtægter er gaver og bidrag i henhold til § 5 i vedtægter for Københavns Roklub.

Af kontoens kan hæves det fulde kontante indestående (på nær 1.- kr.) til støtte ved afholdelse af Københavns Roklubs jubilæer.

Kontoens regnskabsår følger kalenderåret.

Kontoen administreres af Københavns Roklubs bestyrelse.

Revisorer er de på Københavns Roklubs generalforsamling valgte.

 

Vedtaget således på Københavns Roklubs generalforsamling d. 19. februar 1976.

 

4. Vedtægter for Københavns Roklubs bådfond

§1

Kontoens midler består af den kapital, der foreligger ved oprettelsen af nærværende vedtægter, dels af bidrag, der i henhold til § 5 i vedtægter for Københavns Roklub opkræves hos medlemmerne og dels andre bidrag.

§2

Kontoens midler anbringes i de papirer eller på den konto, der giver størst mulig effektiv rente.

§3

Kontoen administreres af Københavns Roklubs formand, GKR’s formand samt Københavns Roklubs kasserer.

§4

Bådkøb foretages af de i § 3 nævnte personer efter indstilling fra Københavns Roklubs bestyrelse.

§5

I de første 6 år efter kontoens oprettelse må hverken den indsatte kapital eller renter anvendes til bådkøb.

 

Således vedtaget på Københavns Roklubs ordinære generalforsamling d. 24. februar 1983, og ændret på Københavns Roklubs generalforsamling den 27. februar 2024.