Vinterroningsreglement

Vinterroningsreglement i Københavns Roklub
Gældende fra sæson 2019/20

§ 1
Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted i overensstemmelse med dette reglement. Tidspunktet for standerstrygning og standerhejsning fastsættes af klubben.
§ 2
Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.
§ 3
Farvandet, hvori der må dyrkes vinterroning, er klubbens lokalfarvand. Vinterroning fra anden klub sker efter denne klubs regler. Ved roning udover klubbens daglige ro-område i inrigger, skal der indhentes særlig tilladelse for hver enkelt tur.
Ved vinterroning udover klubbens daglige roområder gælder tillige bestemmelserne i DFfRs langtursreglement.
§ 4
Det skal tilstræbes, at al vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur (vandet skal være isfrit), sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. Afstanden til land bør aldrig overstige 100 meter.
§ 5
Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, og de skal være bekendt med KR’s vinterroningsreglement.
Deltagelse i vinterroning forudsætter tillige at der foreligger et svømmebevis, der bevidner at man kan svømme 300 meter uden pause, og som ikke er mere end 3 år gammelt.
Roere under 18 år skal under roningen være ifølge med træner eller anden ansvarlig person, og der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra forældre.
Styrmanden har ansvaret for at de øvrige roere har den nødvendige rutine til at kunne ro om vinteren, og at de kan færdes sikkert i båden ved skift. Styrmanden kan til enhver tid afvise at medtage roere, som ikke skønnes at opfylde disse betingelser.
§ 6
Vinterroning kan finde sted i såvel inriggede som outriggede både. Outriggere, der anvendes til vinterroning, skal når de ror alene have mindst to årer i hver side (dvs. 4-, 4x og 8’er).
Ved roning i bådtyperne 1x og 2x-, skal dette foregå under ledsagelse af motorbåd. Der må kun benyttes både, der er udtaget til og godkendte til vinterroning.
Der må ikke skiftes på åbent vand i gig- og coastalbåde. Skift i disse både skal foregå i forbindelse med landgang.
§ 7
Under afvinterroning (både inriggere og outriggere) skal samtlige roere være iført en CE mærket redningsvest. Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning, og klubben kan fastsætte bestemmelser herom under hensyntagen til de særlige vejr- og temperaturforhold. Mobiltelefon skal altid medbringes.

(revideret oktober 2019 af Bestyrelsen, Københavns Roklub; opdateret 4. december 2020 og 20. maj 2024)

Læs mere her: Vær og vide om kulde og beklædning til søs
http://www.soesport.dk/diverse/Documents/Brochurer/640425%20Kulde-beklaedning_low.pdf