Indkaldelse til generalforsamling 2023

9. december 2022 09:20 , af Carsten Yndigegn

Der indkaldes hermed til generalforsamling i henhold til vedtægterne til tirsdag d. 28. februar kl. 19 i klublokalet.

I henhold til vedtægternes §12 Stk. 4 skal dagsorden til ordinær generalforsamling indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 Forslag fra medlemmerne skal i henhold til vedtægternes §12 Stk. 1 være fremsendt til bestyrelsen senest 15. januar 2023.

 Den endelige dagsorden bliver udsendt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

 Som bekendt vedtog generalforsamlingen sidste år en vedtægtsændring, så det kun er halvdelen af bestyrelsen der er på valg hvert år. Af vedtægternes §15 Stk. 2 fremgår det hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg. Da 2023 er et i ulige årstal, er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg (den nuværende indehaver af posten står i parentes): 1. viceformand (Lars Hvedstrup), kasserer (Jane Christensen), sekretær (Carsten Yndigegn), motionsrochef (Flemming Simonsen), materielforvalter for kaproningsmateriel (Jesper Nielsen), husforvalter (Michael Windtberg) og repræsentant for juniorroerne (Sebastian Sølve).